SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
D O K U M E N T

MEMORANDUM
Európskej Humanistickej Federácie (EHF/FHE) a Spoločnosti PROMETHEUS
na Slovensku v súvislosti s európskymi
voľbami v júni 2004


PREDHOVOR

Vychádzajúc z dokumentu Európska BIELA KNIHA (White Paper) zo dňa 25. 7. 2001, ktorý zdôrazňuje spoluúčasť OBČANOV na riadení budúcej Európy, ako aj z posledného politického vývoja súvisiaceho najmä s prípravou Európskej Ústavy Spoločnosť PROMETHEUS predkladá vedúcim politickým činiteľom Slovenskej republiky ako aj rozhodujúcim politickým orgánom Európskej Únie spoločné stanoviská obsiahnuté v tomto MEMORANDE EHF a Spoločnosti PROMETHEUS.

Spoločnosť PROMETHEUS je členskou organizáciou Európskej humanistickej federácie (EHF), ktorá je neziskovou organizáciou v zmysle belgických zákonov a bola založená v r.1991. Jej hlavným cieľom je zastupovať záujmy jej členov a propagovať princípy humanizmu a svetského zamerania spoločnosti v európskych inštitúciách.

Spoločnosť PROMETHEUS sa stotožňuje, podporuje a oboznamuje týmto o akciách a požiadavkách Európskej humanistickej federácie ako aj o svojich vlastných predstavách usporiadania Európy.

Spoločnosť PROMETHEUS má za to, že budovanie demokratickej Európy sa nezaobíde bez neutrality európskych inštitúcií a bez ich prísnej nezaujatosti voči všetkým občanom bez ohľadu na ich náboženský alebo nenáboženský filozofický svetonázor. Spoločnosť PROMETHEUS sleduje starostlivo vývoj v Európskej únii, najmä pokiaľ ide o vzťahy k občianstvu, zabráneniu diskriminácie proti niektorým občanom, alebo občianskym skupinám, dodržiavaniu ľudských práv, etiky, rozvoja, spolupráce, slobody a odluky medzi cirkvami a európskymi inštitúciami.

Naše konanie je podnietené sledovaním vývoja demokracie v Európskej únii, tolerancie medzi ľuďmi odlišného svetonázoru, ako aj dodržiavania rovnakých práv všetkých občanov bez rozdielu či je ich svetonázor náboženský alebo či majú nenáboženské filozofické presvedčenie. Spoločne s EHF Spoločnosť PROMETHEUS brojí proti nacionalizmu, je za rešpektovanie ľudských práv, za humanistický morálny prístup založený na zodpovednosti na občianskej a spoločenskej solidarite a na filozofickom pluralizme. Naša spoločnosť sa cíti o to viac povolaná poukázať na tieto aspekty, pretože má sídlo na území štátu, kde sa tieto princípy stále neuplatňujú v želanej miere.

EURÓPSKY DOHOVOR O ĽUDSKÝCH PRÁVACH

Spoločnosť PROMETHEUS si želá, aby sa Európska únia pridržiavala Európskeho dohovoru o ľudských právach. Toto dodržiavanie by malo zahrnúť aj povinné súdne rozhodovanie v zmysle tohto dohovoru na pôde Európskeho súdu pre ľudské práva a právo obracať sa aj s petíciou individuálne na sudcu. Takýto systém by dovoľoval sudcovi kontrolovať nie len časť súdneho poriadku Spoločenstva, ale aj kompatibilitu zákonov Spoločenstva s Európskym dohovorom o ľudských právach.- vrátane zákonov jednotlivých členských štátov a pristúpivších štátov, ktoré nemusia byť vždy nevyhnutne v súlade s uvedeným Európskym dohovorom o ľudských právach.

EURÓPSKA ÚSTAVA

Spoločnosť PROMETHEUS by si želala, aby Európska ústava prekonala staré rozdeľujúce faktory a vyhla sa zdôrazňovaniam takých odkazov minulosti, ktoré rozdeľovali národy a ľudí

Spoločnosť PROMETHEUS žiada:

- Aby sa explicitne spomenulo v ústave, že Únia sa zakladá na nedeliteľnom a univerzálnom princípe ľudskej dôstojnosti, slobode, rovnosti a solidarite; že je založená na princípoch demokracie a právneho štátu.

- Aby sa explicitne zaručilo, že sekularizmus je integrálnou časťou Zmlúv a opatrení, ktorými sa riadi Európska únia.

Tieto záruky sa týkajú najmä týchto oblastí:
- Odluky cirkví od európskych inštitúcií
- Postavenia cirkví
- Rovnosti práv - princíp subsidiarity
- Pričlenenia nových členských štátov
- Prisťahovalectva a azylovej politiky
- Európa ako nositeľka mieru
- Spoločná zahraničná politika.

ODLUKA MEDZI CIRKVAMI A EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI

Spoločnosť PROMETHEUS zdôrazňuje nezameniteľnú úlohu verejnej správy pri odluke medzi cirkvami a európskymi inštitúciami, ktorá musí byť nestranná. Iba nadradenosť občianskeho princípu nad náboženskými princípmi, nadradenosť všeobecného verejného záujmu nad aspiráciami jednotlivých ideologických skupín môže zabrániť tomu, aby spoločensko-kultúrna rozmanitosť neviedla k vytváraniu izolácie v getách, ktoré sú vzájomne ľahostajné, nevraživé, ba až nepriateľské.

Spoločnosť PROMETHEUS preto navrhuje:

- Aby inštitúcie a právo Spoločenstva zabezpečili úplnú nezávislosť oficiálnych útvarov a verejných služieb ako aj európskych právnych aktivít od zasahovania cirkví, kléru a konfesionálnych vplyvov.

- Aby zákony Spoločenstva zabezpečovali užívanie legitímnych práv (individuálnych i kolektívnych) náboženských i nenáboženských spoločenstiev v oblasti súkromného života, avšak tak, aby tieto nezasahovali do politickej sféry verejnej a štátnej správy.

ŠTATÚT CIRKVÍ

Cirkvi sú inštitúcie, ktoré poskytujú služby iba tej časti obyvateľov, ktorí sú ich členmi, ich pôsobnosť teda NIE JE CELONÁRODNÁ - CELOŠTÁTNA, avšak skôr porovnateľná s činnosťou UŽŠÍCH ZÁUJMOVÝCH ZOSKUPENÍ. Na tom nič nemení okolnosť, že v dôsledku historických privilégií a masového rozšírenia členstva (neraz iba formálneho) pripisuje im verejná mienka a často aj niektoré politické kruhy širší význam, než im prislúcha na základe ich reálneho poslania a postavenia v spoločnosti. (teda uspokojovať potreby len tej časti občanov, ktorí sa k nim hlásia a ktorí si tieto služby aj nárokujú) Toto súvisí aj s financovaním cirkví, ktoré by sa malo uskutočňovať výhradne z príspevkov občanov užívajúcich služby cirkvi, teda nie zo štátnych rozpočtov. Podobne aj charitatívna činnosť nemá byť zisková a preto vyžaduje finančnú kontrolu zo strany štátnej správy (rátane vynakladania prostriedkov získaných od sponzorov). Demokratický štát, ak subvencuje cirkvi, alebo im dáva zákonom privilégia je povinný v zmysle medzinárodného práva zabezpečovať rovnaké práva aj bezkonfesijným občianskym skupinám.

Spoločnosť PROMETHEUS má za to, že článok 51 návrhu Ústavy Európskej únie nerešpektuje tieto vzťahy a poslania cirkví a dokonca zakotvuje právo cirkvám zasahovať do legislatívy a procesov rozhodovania v Únii.

Priznanie takéhoto práva cirkvám v návrhu ústavy znamená, že sa im udeľuje privilegované postavenie z dôvodu náboženskej identity a to je v podstate pripustením možnosti, že zákony nevychádzajú z parlamentu a teda od volených predstaviteľov ľudu ale od niektorých privilegovaných záujmových skupín. V parlamentárnej demokracii má každý občan jeden hlas na voľbu svojich zástupcov. Ak sa cirkvám umožní tiež zasahovať do štátnej správy, dáva týmto štát jednej skupine občanov viac než jeden hlas a diskriminuje takto všetkých ostatných občanov.

Spoločnosť PROMETHEUS navrhuje, aby sa článok 51 vypustil z Európskej ústavy.

ROVNAKÉ PRÁVA PRE VŠETKÝCH - PRINCÍP SUBSIDIARITY

Demokratický štát sa charakterizuje tým, že priznáva každému občanovi istú oblasť autonómie, ktorú štát musí rešpektovať a všetkými prostriedkami zabezpečovať, týka sa to najmä zabezpečenia rovnakého zaobchádzania s každým jedincom a s každou skupinou občanov.

Filozofické alebo náboženské presvedčenie patria do súkromnej sféry každého občana, navyše každé náboženstvo sa môže organizovať podľa vlastného želania.

Pri dôslednej aplikácii Zmluvy Únie (Amsterdam 1997) a článku 21 Charty základných práv Európskej únie je práve podstatnou zložkou nediskriminovanie osôb podľa ich akéhokoľvek či už náboženského alebo nenáboženského filozofického presvedčenia.

Sloboda myslenia, svedomia, náboženstva je zaručená vo všeobecnosti v členských štátoch.. Avšak rovnosť zaobchádzania so všetkými pokiaľ ide o všeobecne materiálne a finančné prostriedky poskytované náboženským organizáciám v porovnaní s prostriedkami nenáboženskými filozofickými organizáciami zďaleka nie je zabezpečovaná štátom.

Dnes už veľa európskych občanov si prisvojilo bezkonfesionálny svetonázor, avšak mnoho európskych štátov sa správa sústavne tak ako by všetci občania patrili k nejakému náboženstvu.. Toto je neprijateľný postup a systém SUBSIDIARITY, ponechávajúci proces rozhodovania na nižších zložkách EU sa používa na udržiavanie tejto neprípustnej diskriminácie.

PRIBERANIE NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Početné členské organizácie Európskej Humanistickej federácie, najmä Poľsko a Slovensko sú znepokojené nefungujúcim demokratickým procesom v ich krajinách, najmä v dôsledku zasahovania katolíckej cirkvi na všetkých úrovniach verejných inštitúcií a disparity medzi právom uzákoneným pre cirkvi a právami ostatných občanov.

Spoločnosť PROMETHEUS upozorňuje na tieto problémy všetky európske inštitúcie ako aj inštitúcie členských štátov, ktoré majú záujem na rešpektovať ľudské práva, slobodu a brániť sa proti diskriminácii najmä smerujúcej proti ženám a prvorado proti bezkonfesijným občanom.

Spoločnosť PROMETHEUS upozorňuje, že už sa na Slovensku vyskytli sťažnosti, že dieťa bolo šikanované, fyzicky napadané a bité ako aj inak prenasledované v škole, pretože sa nehlásilo k náboženskej príslušnosti a že niektorí riaditelia škôl rôznymi trikmi nútia, aby všetky deti chodili na hodiny náboženstva. Zavedenie POVINNEJ VÝUČBY alternatívneho náboženstva alebo etiky už od prvej triedy základných škôl tiež odporuje medzinárodným predpisom, podľa ktorých štát síce má UMOŽNIŤ prístup k takejto výučbe, ale NESMIE NÚTIŤ nikoho, aby sa jej podrobil.

Preto Spoločnosť PROMETHEUS žiada, aby sa prijali ihneď po vstupe do EU opatrenia, ktoré zabránia aby niektoré štáty vytvárali v Európskej únii pôdu pre náboženské konflikty.

PRISŤAHOVALECTVO A AZYLOVÁ POLITIKA

Spoločnosť PROMETHEUS by rada upozornila, na základné odlišnosti medzi imigráciou a azylovou politikou. Ako zástanca ľudských práv, Spoločnosť PROMETHEUS vyzýva Európsku úniu, aby prijala opatrenia spolu s členskými štátmi na dodržanie a zosúladenie procedúr vo všetkých štádiách prijímania kandidátov -utečencov v súlade s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti.

Spoločnosť PROMETHEUS navrhuje:

- Aby sa zrevidovala súčasná imigračná politika tak, aby sa docielila komplexná politika na celoeurópskej úrovni.

- Aby žiadatelia o azyl dostali k dispozícii prostriedky na poučenie o postupoch pri žiadosti zabezpečujúcich rešpektovanie osobnosti a reálnu situáciu.

- Aby prax pri kontrole hraníc bola zabezpečená aj ľudskými a materiálnymi prostriedkami prispôsobenými požiadavkám rešpektovania ľudských hodnôt

- Aby sa imigračná a azylová politika stala súčasťou revidovania vzťahov medzi Severom a Juhom a rozvojovými krajinami.

EURÓPA, NOSITEĽ MIERU

Európa má dlhú tradíciu ľudských práv. Charta základných práv predstavuje krok vpred a je dôkaz tohto.

Spoločnosť PROMETHEUS má za to, že:

- Vytvorenie Európy schopnej prijímať rozhodnutia demokratickým spôsobom a pod ozajstnou parlamentárnou kontrolou je podmienkou pre medzinárodnú rolu za presadzovanie mieru. Nemožno z Európy urobiť pevnosť izolovanú od sveta, ale naopak treba zovšeobecňovať jej demokratické hodnoty, hodnoty tolerancie, a solidarity, bez ktorých je mier nemysliteľný.

- Iba Európska únia schopná prijímať rozhodnutia vyjadrené jednohlasne bude schopná zasahovať všade kde sa žiada rešpektovania ľudských práv a prispievať k zachovaniu mieru, a to nie len v európskej oblasti ale aj v krajinách Stredomoria, s ktorými má Európska únia už odo dávna úzke vzťahy.

EURÓPSKA ZAHRANIČNÁ POLITIKA

V súčasnosti Únia nemá taký politický vplyv aký by bol úmerný jej ekonomickej sile. Zisťovania verejnej mienky v Únii dokazujú, že občania si želajú silnú Úniu schopnú premietať a chrániť svoje záujmy a hodnoty aj mimo svojich hraníc.

Podstatné posilnenie zahraničnej politiky a jej komplexnosť môže dať odpoveď na tieto očakávania a nesporne sa stane faktorom nastoľovania mieru nie len v európskej oblasti a jej bezprostrednej blízkosti.

Spoločnosť PROMETHEUS je toho názoru, že Európa by sa mala zrieknuť operačnej sily rýchleho nasadenia, a mala by sa usilovať stať sa nástrojom zahraničnej politiky primeranej významu Únie v Európe a vo svete a schopnou zabezpečiť jej jednotnú súdržnosť aj po jej rozšírení.

VÝZNAM VYTVÁRANIA KULTÚRNYCH HODNOT

Európska únia je v štádiu hľadania spoločnej identity.

Zotrváva tendencia oživovať to čo možno nazvať "spoločenstvá istého presvedčenia", najmä sa tým rozumejú náboženstvá a cirkvi. Naproti tomu však vývoj spoločnosti ako aj postoj k jej rozmanitým zložkám sa uberá celkom iným smerom - cestou kultúrneho zbližovania. Takéto plány a projekty sú nevyhnutné, aby ľudia poznali svoje vzájomné citlivé miesta a tým si lepšie vzájomne rozumeli. Toto predstavuje dôležitý faktor spoločenskej súdržnosti.

Spoločnosť PROMETHEUS je toho názoru, že nastal čas pre Úniu, aby vytvorila náročný projekt dialógu medzi rôznymi zložkami spoločnosti. Tento projekt by sa mal zamerať predovšetkým na tvorbu skutočného spojovacieho článku medzi európskymi občanmi. Takýmito spojovacími článkami nemôžu byť náboženské princípy, ktoré majú skôr tendenciu stavať ľudí odlišných skupín proti sebe, čo dokázal doterajší historický vývoj.

ETIKA

Spoločnosť PROMETHEUS je znepokojená tým, že pojem ľudských práv sa niekedy skresľuje ich interpretáciou. Tento problém vyniká najmä v dvoch oblastiach : v oblasti autonómie rozhodovania o svojom vlastnom životnom štýle a v bioetike.

Spoločnosť PROMETHEUS je toho názoru, že je napríklad neprijateľné použitie článku Charty na obmedzovanie práva zomierať dôstojne alebo na obmedzovanie práva ženy ukončiť neželané tehotenstvo. Podobne je neprijateľné brániť rozvoju výskumu aj na embryách alebo na ľudskom genóme. Ak tu prichádzajú etické ohľady je treba prijať primerané opatrenia, inak legislatíva sa dostáva na chvost udalostí, pretože nestačí sledovať rapídny rozvoj nových poznatkov.

Spoločnosť PROMETHEUS navrhuje revidovať v Únii tieto prístupy v etických problémoch tak, aby sa nestali prekážkou rozvoja vedy

POŽIADAVKA BEZPEČNOSTI OBČANA

Bezpečnosť občanov závisí od množstva činiteľov, ktoré nepozostávajú iba z boja proti drobným alebo vážnym zločinom a z boja proti terorizmu. Bezpečnosť sa týka aj vhodných podmienok života, zamestnania, spoločenských istôt (chorobnosti, nezamestnanosti)

Spoločnosť PROMETHEUS navrhuje:

- Aby Únia vyvinula praktiky, ktoré zabezpečia pocit bezpečia pre občanov.

- Tento boj neznamená nevyhnutnosť nadmerného obmedzenia osobných slobôd a nerešpektovanie základných ľudských práv.

BOJ ZA OBMEDZENIE CHUDOBY

Viaceré európske komisie sa zaoberali bojom proti chudobe a spoločenskému vylúčeniu. Koncil v Nice schválil ciele zamerané na prípravu plánov prednesených v júni 2001 členskými štátmi,

Spoločnosť PROMETHEUS navrhuje, aby sa všetky možné kroky podnikli na efektívne uskutočnenie národných plánov. Tieto by mali priniesť výsledky veľmi rýchle, keďže stály nárast chudoby a vylúčenia zo spoločnosti je neprijateľný ak berieme do úvahy, že Európa je jednou z najlepšie prosperujúcich oblastí sveta.

Spoločnosť PROMETHEUS je toho názoru, že Európska únia môže a musí ukázať cestu k spravodlivejšiemu spôsobu života pre všetkých.

VEDECKÝ VÝSKUM

V oblasti vedeckého výskumu Únia musí vyvíjať vedecký výskum v rámci medzinárodnej spolupráce tak, aby sa zachovala vysoká úroveň poznatkov. Uplatnenie výsledkov tohto výskumu by malo zmenšiť rozdiely v porovnaní s rozvojovými krajinami.

UDRŽATELNÝ ROZVOJ

Koncepcia udržateľného rozvoja by mala zahrňovať sociálny, hospodársky a environmentálny aspekt. Jej uskutočňovanie vo vnútri ako aj mimo Únie dovolí, aby Únia zohrala rozhodujúcu úlohu vo vývoji smerom k humánnejšej globalizácii.

Spoločnosť PROMETHEUS navrhuje, aby ciele Únie sa uskutočňovali v rámci udržateľného rozvoja, tak aby potreby súčasnej generácie sa splnili a súčasne aby sa neohrozili kapacity ako ich riešiť v budúcnosti. Takýto rozvoj bude zabezpečovať vyváženosť medzi hospodárskymi požiadavkami, zlepšenie životných podmienok a dodržanie hraníc daných fyzikálnym prostredím i vyčerpávaním prírodných zdrojov..

REPREZENTOVANIE OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Počty mimovládnych organizácií (NGO) narastajú. Tieto vždy viac a viac zasahujú priamo do politickej oblasti.. Ich názory sa skúmajú vo viacerých úsekoch ako sú: ľudské práva, etika, prírodné prostredie, zdravotné záležitosti, rozvoj a spolupráca.

Tieto mimovládne organizácie majú charakter právnej osoby v mnohých krajinách Únie a v niektorých prípadoch môžu využívať Európsky Dohovor, prijatý Radou Európy v r. 1986 "o uznávaní postavenia právnej osoby medzinárodných a mimovládnych organizácií (INGO)"

Spoločnosť PROMETHEUS je toho názoru, že na európskej úrovni sa musia vytvoriť pravidlá týkajúce sa členstva, demokratického organizovania, legitímnosti reprezentovať, transparentnosti vo financovaní a odpočtoch európskych INGO a im na roveń postavených iných záujmových zoskupení vrátane cirkevných organizácií

VEREJNÉ SLUŽBY

Verejný sektor zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so všetkými a predstavuje významný faktor pre kolektívnu solidaritu. Iba verejný sektor schopný vytvárať rovnováhu síl trhu zabezpečením základných služieb ku ktorým musí mať každý občan prístup bez rozdielu môže zabrániť spoločenskému rozkladu.

Spoločnosť PROMETHEUS si želá:

- Občiansky, spoločenský kultúrny a výukový systém zodpovedný za plnenie úloh daných politikou Spoločenstva, ktoré by mali vykonávať verejné služobné sektory, nie súkromné podniky, alebo iné neverejné právne osoby a inštitúcie.

- Verejné služby a služby všeobecného významu sa musia zabezpečiť všetkým občanom bez výnimky.

- Všetky potrebné opatrenia treba podniknúť na posilnenie verejného sektoru predovšetkým na týchto úsekoch: výučba, kultúra, zdravotníctvo, bezpečnosť občana, ochrana v zamestnaní, ochrana prostredia, pomoc postihnutým osobám, starším ľuďom, a handicapovaným.

V zastúpení Spoločnosti PROMETHEUS

Dr. Ivan Poljak
predseda


INFO
Toto MEMORANDUM, ktoré Vám predkladáme bolo už odoslané viacerým politickým, štátnym predstaviteľom na Slovensku a budeme ho odosielať i ďalším osobnostiam, ktoré môžu svojim vplyvom presadzovať myšlienky v ňom vyjadrené.

Svoju podporu memoradnu môžete vyjadriť zaslaním
e-mailu na našu adresu
v ktorom uvediete svoje meno, priezvisko, a adresu bydliska.

Ak súhlasite s obsahom MEMORANDA, môžete pomôcť jeho rozširovaniu. Zašlite e-mail osobnostiam o ktorých si myslíte, že by mohli a mali podporovať v ňom uvedené zásady.

POSTUP odoslania je veľmi jednoduchý, klepnite na ponuku SÚBOR v menu prehliadača, potom na ODOSLAŤ - Stránku elektronickou poštou... Do otvoreného formulára napíšte adresu elektronickej pošty politika, poslanca, alebo inej zvolenej osoby. Môžete pripísať sprievodný text do priestoru pre správu a odošlite.

Elektronické adresy poslancov nájdete na internetovej stránke národnej rady SR, adresy politikov na internetových stránkach ministerstiev a politických strán.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk