SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
K n i ž n á     p o l i č k a
Medicína a náboženstvo
Vylieči vás modlitba?
Autor - zostavovateľ: Prof. MUDr. Alexander Rehák, DrSc.

Z úvodu autora:

„Už samotná história kresťanstva je poznačená nepriateľstvom proti vede a teda aj proti medicíne. Pretrváva takýto napätý pomer doteraz? Aké sú jeho prejavy? Akú stratégiu používajú apologéti náboženstva, aby prenikali do medicíny a zasahovali do jej moderného rozvoja? Sú obranné mechanizmy dostatočné? Toto sú otázky nášho každodenného života, na ktoré nevdojak narazí takmer každý aspoň príležitostne.

Pravda, vyčerpávajúcim spôsobom málokto vie dnes odpovedať na tieto čiastkové otázky. Ani náš skromný spis si nekladie takú úlohu. Preto sa obmedzíme na výber, ktorý je azda reprezentatívny pre súčasné pomery u nás.“


(Ukážka z knihy)

Cirkev proti štúdiu anatómie (s. 32-33)

Ešte väčšou prekážkou rozvoja medicíny a chirurgie bol názor cirkvi, že je neprípustné narábať s mŕtvolami. Aj táto teória, ktorou sa cirkev pýšila, bola prevzatá od pohanov. (Koniec koncov aj dnes máloktorý veriaci vie o tom, že väčšinu „svojho náboženského učenia“ prevzalo kresťanstvo od iných, starších tzv. pohanských náboženstiev.) V Egypte napríklad pokladali ľudí, ktorí balzamovali mŕtvoly, za prekliatych, hoci to bola želateľná služba. Rané kresťanstvo povýšilo telo na chrám ducha svätého. Preto aj Tertullian hanil anatóma Herophila ako mäsiara. Sv. Augustín sa o anatómoch vyjadroval podobným spôsobom.

Tento pokrivený názor sa ešte viac vystupňoval stredovekou poverou, podľa ktorej mŕtve telá budú po smrti vzkriesené. Preto vznikla hrôza z toho, ak sa niekto odvážil mŕtvolu rozrezávať a takto zabrániť, aby sa v deň „Posledného súdu“ vzkriesila v neporušenom stave. (Pravda zmrzačené telá križiakov, ich obetí a tých stovák mrzákov v náboženských vojnách ich nevzrušovali.) Hlavnou námietkou cirkvi v stredoveku proti pitvám bolo, že „cirkev sa štíti prelievania krvi“. Aj moderní historici dneška však potvrdzujú, že zo všetkých organizácií a inštitúcií ľudských dejín rímska cirkev preliala najviac nevinnej ľudskej krvi.

Na základe uvedených skutočností koncil v Le Manse r. 1248 zakázal mníchom chirurgické zákroky. Koncom 13. storočia dostala medicína ďalší úder pod pás, keď pápež Bonifác VIII. vydal zákaz oddeliť mäso mŕtvych od kostí u padlých križiakov, ktorých pozostatky chceli priviezť spať do ich vlasti. Tento pápežský zákaz sa potom začal chápať ako zákaz akejkoľvek pitvy. Toto paralyzovalo medicínu prinajmenšom dve ďalšie storočia. Každé narušenie ľudského tela sa takto stalo svätokrádežou. A preto najnadanejšie osobnosti stredoveku boli zbavené možnosti nielen výskumu, ale aj liečiť. Chirurgia, ktorá dnes zachraňuje životy v najhorších postihnutiach, sa stala opovrhovanou činnosťou. Toto opovrhovanie chirurgiou trvalo prakticky celé jedno tisícročie. Ani tí najmocnejší králi si v časoch, keď to potrebovali, nedokázali zabezpečiť chirurgickú operačnú pomoc. Až v r. 1406 v Nemecku nastala zmena, keď cisársky dekrét odstránil dehonestujúce postavenie chirurgov.

Tieto skutočnosti poškodili rozvoj medicíny a vedy vôbec. Bez anatómie nemôže lekár pochopiť fungovanie ľudského tela, jeho poruchy a ani možnosti liečenia. Veď anatómia je na našich univerzitách prvým predmetom, s ktorým sa poslucháči musia podrobne oboznámiť skôr, než začnú objavovať ďalšie tajnosti ľudského organizmu.


INFO
Späť » do Knižnej poličky

Autor a zostavovateľ Dr. Rehák, vám ponúka čitateľný, zaujímavý a pravdivý exkurz do histórie vzťahu medzi cirkvou a medicínou.

Svoju objednávku pošlite na adresu:
Eko-konzult
P.O.Box 61
851 07 Bratislava 57

Prípadne na našu adresu:
Spoločnosť PROMETHEUS
Gunduličova 12
811 05 Bratislava


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk