SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Napísali ste nám
List veriaceho čitateľa:

Vážení predstavitelia spoločnosti Prometheus. Nedávno ma známy odporučil na stránky istej SLOBODOMURÁRSKEJ spoločnosti. Navštívil som teda dotyčnú WEBSTRÁNKU a po jej zhliadnutí bolestne konštatujem, že toľko nehumánnosti som nenašiel ani v rôznych v spoločnosti tak odmietaných SUBKULTÚRACH môjmu poznaniu dostupných. Ak platná filozofická téza ČLOVEK JE TVOR NÁBOŽENSKÝ vystihuje jednu z charakteristík človeka, nechápem z akého dôvodu tak nehumánne narušujete rôznymi spôsobmi tak humánne právo na sebaurčenie sa ako tvora religiózneho. Obmedzím sa len na toto konštatovanie, pretože viac písať ani nemám záujem a neviem či by som ho vzbudil vo vás. Zakončím tak ako som začal. Nedávno ma známy odporučil na stránky istej SLOBODOMURÁRSKEJ spoločnosti. Navštívil som dotyčnú WEBSTRÁNKU a po jej zhliadnutí bolestne konštatujem, že tak ako na počiatku vekov i dnes je KLAMSTVO tým najväčším nebezpečenstvom pre DOBRO, PRAVDU, KRÁSU A............človeka. Za tento útok na mňa, človeka Vás nesúdim.................

Tu je naša reakcia:

Vážený (á) pán, pani anonymný (á),

ďakujeme za Váš e-mail z 19. októbra v ktorom ste žonglérskym spôsobom urobili zámenu dvoch podobných, avšak významovo celkom odlišných pojmov: HUMANIZMUS a HUMANITA. Robíte tak z neznalosti, alebo úmyselne?

V encyklopédiách existujú početné definície humanizmu (čo je opak „teizmu“) ako napríklad:

 • …doktrína, názor alebo spôsob života zameraný na ľudské záujmy a hodnoty; predovšetkým filozofia, ktorá spravidla odmieta supernaturalizmus (vieru v nadprírodzeno) a zdôrazňuje dôstojnosť jednotlivca, ako aj hodnotu a schopnosť sebarealizácie človeka na základe vlastného rozumu.
  Merriam Webster Dictionary
 • nenáboženská filozofia založená na liberálnych ľudských hodnotách.
  Little Oxford Dictionary
 • Humanizmus… je hľadanie, bez náboženstva, toho najlepšieho v človeku a pre človeka.
  Chambers Pocket Dictionary
 • Humanizmus je filozofia bez boha založená na rozume a poznaní.
  Inštitúte fór Humanist Studies – Oxford Companion to the Mind

Žonglovaním s pojmami argumentujete proti nenáboženskému svetonázoru, ktorý zastáva dnes asi 1/3 celého ľudstva a usilujete sa podrývať naše práva slobodne vyjadrovať náš názor ako to je zaručené ústavou aj medzinárodným právom.

ČLOVEK NIE JE TVOR NÁBOŽENSKÝ, nebol by ním, keby všetci šamani už od dôb Neandertálcov a ich následníci až do dnešných čias nevštepovali viery v rôznych pravých bohov ľuďom od detského veku a všetkými formami (násilné nevynimajúc). Ak by bol človek naozaj tvor náboženský, potom aj tá tretina ľudstva, ktorá odoláva obrovským tlakom náboženským by MUSELA byť dnes spontánne nábožná.

Pokladáte zrejme iba náboženstvo za DOBRO, PRAVDU, KRÁSU. Strkáte pri tom ako pštros hlavu do piesku a zamlčujete, že nábožensky orientovaní ľudia (=TEISTI) zavraždili tým najkrutejším spôsobom milióny ľudí v prenasledovaní pohanov, v misiách sledujúcich pokresťanštenie, v križiackych výpravách, pri upaľovaní kacírov, honbe na bosorky, v náboženských vojnách, ktoré pokračujú až dodnes, pri zaobchádzaní so židmi, v genocídach domorodcov najmä Ameriky, v protireformácii (Bartolomejská noc a iné), v katolíckych vyhladzovacích táboroch v Chorvátsku v r. 1942-1943, a robia to aj ďalej napríklad: v občianskych vojnách v Severnom Írsku a v bývalej Juhoslávii, a po celom svete Naproti tomu však nenábožensky presvedčení ľudia doteraz v histórii NEUPÁLILI alebo nezavraždili ani jediného človeka za to, že nechcel pristúpiť na ich svetonázor.

Tvrdíte, že od vekov i dnes je KLAMSTVO tým najväčším nebezpečenstvom pre DOBRO, PRAVDU, KRÁSU. Súhlasíme s Vami a prosíme, aby ste sa pozreli do zrkadla. Inak nám to pripadá ako krik zlodeja na úteku, ktorý kričí: „Chyťte zlodeja“

Podľa základných ľudských práv každý (teda aj my) má právo vyjadrovať svoje názory všetkými médiami. My Vám právo hlásať Vaše názory neberieme, ani ho NENAPADÁME, prečo by ste teda Vy si mali osobovať právo, že iba Vy ste k tomu oprávnení?

S úctou a želaním všetkého dobrého

Spoločnosť PROMETHEUS

Od editora

Dostali sme e-mail od veriaceho návštevníka našej stránky a uverejňujeme ho bez naších zásahov.

Čitateľ sa nepodpísal, elektronická adresa sa tvári, ako by bol text odoslaný z farského úradu. Z úcty voči pisateľovi adresu jeho elektronickej pošty neuvádzame.

Pisateľ nás, ako je z jeho listu zrejmé, neľúbi a z nejakého dôvodu nás považuje za slobodomurárov. Zrejme v duchu slovenských zvykov: Za všetko môžu Židia, slobodomurári, komunisti, Maďari...

Neuviedol nič konkrétne a preto netušíme, čo ho na našej stránke tak popudilo, zrejme mu vadí, že na Slovensku existujú ešte ľudia bez náboženského svetonázoru, majú svoju organizáciu a neboja sa napriek tlaku cirkvi, predovšetkým katolíckej, propagovať svoje názory.


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk