SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
Vedenie SP

 
PhDr. Roman Hradecký
Predseda Spoločnosti PROMETHEUS

V tomto čase chceme poďakovať všetkým, ktorí venovali 2 % na činnosť Spoločnosti PROMETHEUS.

Sympatizantom a ochotným sponzorom vopred ďakujeme za finančnú podporu, ktorá bude použitá iba na nevyhnutné technické a organizačné náklady pri činnosti spoločnosti.

Žiadny funkcionár spoločnosti nie je za svoju činnosť platený, všetci pracujú dobrovoľne a bezplatne.

  Aktuálny bankový účet:
vo VUB č. 2373806858 / 0200

Info, kontakty

 
Milí priatelia,

na prelome rokov 2007/2008 sme urobili viaceré organizačné zmeny s cieľom skvalitniť prácu Spoločnosti PROMETHEUS a jej orgánov v prospech členov spoločnosti ale i v záujme napĺňania cieľov, ktoré má spoločnosť vo svojich stanovách.

Zmeny sa týkali predovšetkým miesta a organizácie činnosti kancelárie spoločnosti, bankového účtu, vydávania časopisu PROMETHEUS, zabezpečenia spoľahlivých komunikačných kanálov s členmi, predplatiteľmi časopisu a verejnosťou, ktorá má záujem s nami komunikovať.

V súčasnosti môžeme povedať, že to najpodstatnejšie už bolo vykonané. Prekážky, ktoré komplikovali našu prácu sme odstránili. Očakávame, že sa budete na nás s dôverou obracať poštou, e-mailom, či telefonicky. Radi prijmeme Vaše podnety a budeme na ne reagovať.

Využívajte prosím iba nižšie uvedené kontaktné kanály aby nedochádzalo k nedorozumeniam:

Kontaktná adresa pre poštový styk:

Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica

Elektronická pošta:

kancelariasp@mail.t-com.sk

Telefónne číslo:

048 / 429-99-22


Poznámka:
Všetky ostatné kontakty a starý bankový účet, ktoré ešte nejaký čas nájdete na starších podstránkach našej internetovej stránky už nie sú platné. Vzhľadom na množstvo súborov, ktoré stránka obsahuje si ich odstránenie vyžiada ešte nejaký čas.

Krátke CV
 
Spoločnosť PROMETHEUS
je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou.
Vznikla 9. marca 1990.

Sme členskou organizáciou Slovenskej humanitnej rady, Európskej Humanistickej Federácie (EHF/FHE) a Medzinárodnej Humanistickej a Etickej Únie (IHEU).

Základne ciele:
Ochrana práv a záujmov všetkých občanov, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu. Obrana a uplatňovanie slobody myslenia, náboženskeho vyznania, či iného PRESVEDČENIA, alebo svetonázoru v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Rozvíjanie činnosti zameranej na uspokojovanie špecifických kultúrnych a duchovných potrieb občanov bez náboženského vyznania. Šírenie sekulárneho humanizmu a etiky na národnej i medzinárodnej úrovni. Spolupracujeme s mnohými zahraničnými a medzinárodnými humanistickými organizáciami.


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk