SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
História a súčasnosť

Prečo nevládne mier pri Božom hrobe?


[20. 12. 09]

K histórii vzniku východnej otázky
K. Marx (napísané 27. Marca 1854)

Korán a z neho vychádzajúce moslimské zákonodarstvo redukujú geografiu a etnografiu rôznych národov na jednoduché a pohodlné rozlišovanie na dve krajiny a dva národy: na veriacich a neveriacich. Neveriaci je „harby“, t. j. nepriateľ. Islam zatracuje národ neveriacich a vytvára stav permanentného nepriateľstva medzi moslimami a neveriacimi. V tomto zmysle boli pirátske lode berberských štátov posvätnou flotilou islamu. Ako sa potom zlučuje s koránom existencia kresťanských poddaných v ríši Porty?

„Ak sa nejaké mesto vzdá,“ hovorí moslimské zákonodarstvo, „a jeho obyvatelia vyjadria súhlas stať sa rajom, t. j. poddanými moslimského panovníka bez toho, aby sa pri tom vzdali svojej viery, musia platiť charádž (daň z hlavy); tak uzavrú prímerie s veriacimi a nik nesmie skonfiškovať ich majetky alebo im brať domy... V tomto prípade sú ich staré kostoly súčasťou ich majetku a smú v nich odbavovať bohoslužby. Nesmú však stavať nové kostoly. Majú iba právo ich opravovať a zborené časti budov obnovovať. V určitých lehotách vysielajú guvernéri provincií komisárov, aby prezreli kresťanské chrámy a svätyne, a zistili či sa pod zámienkou opráv nepostavili nové budovy. Ak sa nejaké mesto dobyje násilím, obyvateľstvo si podrží svoje kostoly, môže ich však používať len ako obydlia alebo azyly, ale nie je dovolené odbavovať v nich bohoslužby.“

...

Pri opise vzťahov medzi moslimami a ich kresťanským poddanými vzniká otázka, aký je vzťah medzi moslimami a neveriacimi cudzincami.

...

Keďže korán každého cudzinca vyhlasuje za nepriateľa, nik sa neodváži prísť do moslimskej krajiny bez toho, aby neurobil nejaké opatrenia na svoju ochranu. Preto prví európski obchodníci, ktorí sa podujali na riziko obchodovať s takouto krajinou, chceli si zabezpečiť zvláštne podmienky a výsady, sprvoti pre svoju osobu, ale neskôr sa rozšírili na celý ich národ. To je pôvod takzvaných kapitulácií...

...

Z týchto kapitulácií sa vyvinulo právo protektorátu cudzích mocností nie nad kresťanskými poddanými Porty – rajov, lež nad ich súvercami, ktorí navštívili Turecko alebo tam žili ako cudzinci...

Aký je teda vzťah medzi otázkou svätých miest a otázkou protektorátu?

Otázka svätých miest je otázkou protektorátu nad náboženskými obcami pravoslávnych kresťanov usadených v Jeruzaleme a nad budovami, ktoré im patria na svätej zemi, najmä nad chrámom Božieho hrobu. Pravda držba neznamená v tomto prípade vlastníctvo, ktoré korán kresťanom nepriznáva, ale iba práva používania. Toto právo používania naskrze nevylučuje, aby na tom istom mieste odbavovali bohoslužby iné náboženské obce; držitelia nemajú nijaké výsady okrem práva opatrovať kľúče, udržovať budovy v poriadku a vstupovať do nich, zapaľovať večné svetlo, metlou pozametať miestnosti a prestierať koberce, čo je v Oriente symbolom držby. A keďže kresťanstvo dosiahlo svoj vrchol na svätých miestach, tak sa aj otázka protektorátu vyhrocuje najviac práve tu.

Časti svätých miest a chrámu Božieho hrobu majú v držbe katolíci, pravoslávni príslušníci cirkvi arménskej, etiópskej, sýrskej a koptskej. ..

...

Všetky tie rozmanité kresťanské sekty, ktoré sa zhromažďujú okolo Božieho hrobu, skrývajú za svojimi náboženským požiadavkami najrozmanitejšie politické a národnostné súperenia...

... Tri hlavné cirkvi na svätých miestach sú pravoslávna, katolícka a arménska. Katolícka cirkev predstavuje, zhruba povedané, najmä latinské národy, pravoslávnych Slovanov, tureckých Slovanov a Grékov; ostatné cirkvi ázijské a africké národy.

Veď si predstavte, ako všetky tieto proti sebe stojace národnosti obliehajú Boží hrob, ako mnísi vedú proti sebe vojny, pričom naoko predmetom ich bojov je hviezda z betlehemskej maštale, nejaký ten koberec, kľúč k svätyni, oltár, svätostánok, kreslo či poduška – slovom, nejaká smiešna prestížna vec!

...

Okrem svojich kláštorov a svätýň majú príslušníci kresťanských cirkví v Jeruzaleme neveľké obytné miestnosti alebo cely pristavené k chrámu Božieho hrobu, kde bývajú mnísi, ktorí vo dne v noci strážia tento svätostánok...

...

Moslimovia... sú tu pravda, v každom ohľade pánmi... Nič sa však nevyrovná utrpeniu jeruzalemských židov; bývajú v najšpinavšej, najzanedbanejšej štvrti mesta zvanej háret el-Jehúd, v štvrti medzi Sionom a Moriou, kde majú svoje synagógy; neprestajne sú vystavení útlaku a neznášanlivosti moslimov, nadávkam pravoslávnych, prenasledovaniu katolíkov a žijú len z úbohých almužien, európskych bratov. Títo židia však nie sú pôvodnými obyvateľmi, ale prisťahovali sa z najrôznejších končín a do Jeruzalema ich ťahá len túžba bývať v údolí Jozafat a zomrieť na miestach, kde sa má zjaviť mesiáš.

...

Aby sa miera utrpenia týchto židov naplnila, vyslalo Anglicko a Prusko roku 1840 do Jeruzalema istého anglikánskeho biskupa, ktorý sa nijako netajil tým, že jeho poslaním je obrátiť ich na prvú vieru. Roku 1845 ho strašne zmlátili a ešte navyše utŕžil posmech od židov, kresťanov a Turkov rovnako. O ňom naozaj možno povedať, že bol vlastne prvou a poslednou príležitosťou na zjednotenie všetkých náboženstiev v Jeruzaleme.

Teraz bude azda jasné, prečo spoločné bohoslužby kresťanov na svätých miestach vyúsťujú vždy do ukrutných bitiek medzi rôznymi skupinami veriacich; ale na druhej strane tieto náboženské bitky zakrývajú len celkom svetský boj nielen medzi štátmi, ale aj medzi národmi...


Na margo

O morálke a láske k blížnemu svojmu dostávame najčastejšie poučenia od predstaviteľov rôznych náboženstiev a cirkví. Pri pohľade do vnútra týchto cirkví, ich správania a vzťahov však nevidíme nič z toho o čom nás chcú poučiť. Názorným príkladom je situácia pri najsvätejšom stánku – pri Božom hrobe v Jeruzaleme.

Pozrite si video z novembra 2008, kedy sa predstavitelia dvoch vetiev pravoslávnej cirkvi pobili pri Božom hrobe.

Podobnú informáciu o šarvátkach nájdete aj na portáli evanjelik.sk.

Marxov pohľad na príčiny a súvislosti, z ktorých vyplývajú problémy pretrvávajúce dodnes snáď pomôže čitateľovi pri presnejšom chápaní súčasnej situácie na týchto územiach.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk