Knižná polička
 

PAUL HEINRICH DIETRICH von HOLBACH

Zo spisu
„ZDRAVÝ ROZUM
ČIŽE PRIRODZENÉ PREDSTAVY
V PROTIKLADE K PREDSTAVÁM
NADPRIRODZENÝM“


§ 1. Podobenstvo
§ 2. Čo je to teológia?
§ 3. Pokračovanie
§ 4. Človek sa nerodí ani nábožným ani deistom
§ 5. Neexistuje nijaká nevyhnutnosť veriť v boha a najrozumnejšie je vôbec o ňom nerozmýšľať
§ 6. Základom každého náboženstva je ľahkovernosť
§ 7. Každé náboženstvo je nonsens
§ 8. Poznať boha nemožno
§ 9. Pôvod predsudku
§ 10. Pôvod ktoréhokoľvek náboženstva

§ 11. Pomocou náboženstva využívajú šarlatáni ľudskú hlúposť
§ 12. Náboženstvo vábi nevedomcov zázrakmi a tajomstvami
§ 13. Pokračovanie
§ 14. Náboženstvo ďakuje za svoj vznik stáročnej nevedomosti a barbarstvu
§ 15. Každé náboženstvo vzniká z vládybažnosti
§ 16. Najpochybnejšia vec v každom náboženstve je jeho základ
§ 17. O existencii boha sa nemožno presvedčiť
§ 18. Pokračovanie
§ 19. Existencia boha nie je dokázaná
§ 20. Tvrdenie, že boh je duch, nemá nijaký reálny zmysel
§ 21. Nehmotnosť je chiméra
§ 22. Všetko, čo existuje vzniklo z lona hmoty
§ 23. Čo je to metafyzický boh dnešnej teológie?

§ 24. Menej hlúpe by bolo klaňať sa slnku než bohu duchu
§ 25. Boh duch nemôže si želať ani konať
§ 26. Čo je to boh?
§ 27. Krikľavé rozpory teológie
§ 28. Klaňať sa bohu značí klaňať sa výmyslu
§ 29. Nekonečnosť boha a nemožnosť postihnúť božskú podstatu vedie k ateizmu
§ 30. Neveriť v boha nie je nebezpečnejšie alebo zločinnejšie ako veriť
§ 31. Viera v boha nie je nič iné ako od detstva zakorenený zvyk
§ 32. Náboženstvo je predsudok tradíciou prenášaný od otcov na synov

§ 33. Pôvod predsudkov
§ 34. Ako sa predsudky rozširujú a zakoreňujú?
§ 35. Ľudia by nikdy neuverili v dogmy dnešného bohoslovia, keby neboli vštepované vo veku, keď človek nie je schopný uvažovať
§ 36. Divy prírody naskrze nemôžu byť dôkazom existencie boha
§ 37. Divy prírody možno vysvetliť prirodzenými príčinami
§ 38. Pokračovanie
§ 39. Svet nebol stvorený a hmota sa pohybuje sama od seba
§ 40. Pokračovanie
§ 41. Niektoré ďalšie dôkazy, že pohyb je hmote vlastný a že teda naskrze netreba predpokladať existenciu duchovného hýbateľa

§ 42. Existencia človeka nijakým činom nedokazuje existenciu boha
§ 43. A jednako ani človek, ani vesmír nemôžu byť následkom náhody
§ 44. Takisto ani zákony vesmíru nedokazujú existenciu boha
§ 45. Pokračovanie
§ 46. Nehmotný duch nemôže mať rozum a klaňať sa božskému rozumu je najčírejší nonsens
§ 47. Vlastnosti, ktorým teológovia obdarúvajú boha, odporujú predpokladanej božskej podstate.
§ 48. Pokračovanie
§ 49. Tvrdiť, že človek je cieľ a koruna stvorenia, je absurdum
§ 50. Ani boh nie je pre človeka, ani človek pre boha
§ 51. Nie je pravda, že cieľom stvorenia sveta je šťastie človeka
§ 52. Takzvaná prozreteľnosť je slovo bez akéhokoľvek zmyslu
§ 53. Takzvaná prozreteľnosť skôr porušuje, než udržiava existujúci poriadok na svete a je skôr nepriateľská než priateľská k človekovi
§ 54, Nie, svet nie je spravovaný rozumnou bytosťou
§ 55. Nemožno tvrdiť, že boh je nemenný
§ 56. Dobro i zlo sú nevyhnutné následky prirodzených príčin. Boh, ktorý nemôže nič zmeniť na zákone príčinnosti, nie je boh
§ 57. Sľuby náboženstva, že človek bude odmenený na druhom svete za útrapy v pozemskom živote, je lož. Raj a posmrtný život je ilúzia
§ 58. Ešte jeden nemenej románkový výmysel
§ 59. Teológia sa márne pokúša zbaviť boha ľudských nedostatkov, no ukazuje sa, že boh je nevyhnutne alebo bytosť neslobodná, alebo zlá
§ 60 Veriť v božskú prozreteľnosť a nekonečne blaženého a mocného boha nemožno
§ 61. Pokračovanie
§ 62. Teológia robí z boha stelesnenie nestvorného nerozumu, nespravodlivosti, zákernosti a ukrutnosti, bytosť vzbudzujúcu bezmedznú nenávisť

§ 63. Každé náboženstvo sa usiluje vnuknúť ľuďom malomyselnosť a strach pred božstvom
§ 64. Niet nijakého reálneho rozdielu medzi náboženstvom A najotrockejším, najhlúpejším predsudkom
§ 65 Ak uveríme teologickým predstavám o bohu, milovať ho nemôžeme
§ 66. Teológovia, ktorí vymysleli dogmu o večných pekelných mukách, spravili z boha bytpsť nenávidenú pre svoju ukrutnosť, ktorú nemožno porovnať s nijakým ani najhorším človekom; vytvorili perverzného tyrana, ktorý nachádza pôžitok v ukrutnostiach
§ 67. Teológia je len reťaz zrejmých protirečení
§ 68. Takzvané božské výtvory ničím nepoukazujú na to, čo sa nazýva božskou dokonalosťou
§ 69. Božská dokonalosť nevyplýva ani z takých domnelých božích výtvorov ako anjeli a nehmotní duchovia

Ďalšie časti spracovávame

Na prvý paragraf »