SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z iných zdrojov
O Hlinkovej ceste na mierovú konferenciu

Hlinka sa vybral v r. 1919 s maďarským iredentistom Jehličkom do Paríža, aby protestoval proti pripojeniu Slovenska do Československej republiky

Po vojne bola táto téma známa, ale v dnešnom Slovensku sa o tom veľa nevie (alebo vie, ale nehovorí?)

V záznamoch historika Stephen Bonsala, dôverníka a prekladateľa prezidenta Wilsona je zachytené, že sa do Paríža dostavila slovenská „delegácia“ usilujúca sa o stretnutie s plukovníkom Edward Mandell Houseom, ktorý bol najbližším dôverníkom prezidenta Wilsona vo veciach usporiadania povojnovej Európy.

Stretnutie so Stephenom Bonsalom sa uskutočnilo „utajované“ v Luxemburgu. Hlinka sa vyjadril v tomto rozhovore takto: „Povedali vám tak ako celému svetu, že generál Štefánik tragicky zahynul pri havárii lietadla. Na tom nie je ani slovo pravdy. Lietadlo ktorým priletel z Talianska úspešne pristálo, ale keď vystúpil z lietadla zastrelili ho českí vojaci, ktorých tam dal Beneš na vykonanie tohto diabolského plánu.“

Hlinka opakovane tvrdil: Teraz už vieme, že Extra Hungariam non est vita [Latinský výrok, ktorého preklad je: Mimo Maďarska pre nás neexistuje život]…

Steven Bonsal mal námietku: „Ale vaša jednota s Maďarskom - predstavuje rozpor s etnickou solidaritou, ktorá sa dnes vysoko favorizuje.“

Hlinka ho prerušil: „Viem, viem, je to proti populárnym prúdom. Nemôžeme sa s Maďarmi spájať a nechceme“ [tak čo vlastne chcela jeho „delegácia“?] ale hospodársky a predovšetkým nábožensky [s Maďarmi] môžeme vychádzať lepšie -- oveľa lepšie než môžeme s tými bezbožnými, voľnomyšlienkármi Čechmi... To sú náboženské bariéry, ktoré - ako sa domnievam - nás vždy budú rozdeľovať od tých husitov a terajších neveriacich.

Tieto výroky zachytil historik Bonsal vo svojej knihe: SUITORS AND SUPPLIANTS, Kapitola 9. Češi, Slováci a otec Hlinka (http://www.historicaltextarchive.com/books.php?op=viewbook&bookid=41&cid=9)

Podrobne sa zaoberá touto kauzou aj český historik Drahomír Jančík. /1/ Jančík uvádza: Hlinka cestoval na falošný pas vystavený na meno Jozef Berger.(J-str. 56) Hlavnú úlohu medzi členmi delegácie zohral katolícky kňaz František Jehlička, o ktorom Drahomír Jančík s istotou tvrdí, že bol nasadeným iredentistickým agentom z Budapešti. (J-str. 56) Tú istú námietku proti Jehličkovi zastával už aj vtedajší slovenský politik Ferdinand Juriga (J-str. 52). Hlinku si pravdepodobne vybrali maďarskí iredentisti pre jeho nápadne agresívne aktivity a frazeológiu, ktorú používal v požadovaní „zachovania náboženstva ľudu slovenského“, ktoré pokladal za „nedotknuteľné“ (J-str. 54). Po vykázaní „slovenskej delegácie“ z Paríža František Jehlička skoncipoval ešte vo francúzskom jazyku "Memorandum Slovákov mierovej konferencii", ktoré zaslali delegáciám mierovej konferencie a do tlače (J-str. 57). Pretože Hlinka nevedel po francúzsky nedalo sa po jeho zaistení po návrate do ČSR dokázať, že bol oboznámený s jeho obsahom (J-str. 65) (Ale jeho podpis na „MEMORANDE“ figuruje!!).

František Jehlička po vykázaní z Paríža odišiel do Budapešti, kde založil Maďarsko-slovenskú ľudovú stranu. Pri tom zdôraznil, že táto strana je súdržná so Slovenskou ľudovou stranou (Hlinkovou HSĽS) (J-str. 61). Program tejto strany bol „nedotknuteľnosť Maďarska, ktorého súčasťou malo byť aj Slovensko“. Člen maďarskej delegácie v Paríži Albert Aponyi bol poverený menom maďarskej vlády žiadať revíziu o rozhodnutí začleniť Slovensko do Československa (J-str. 62).

Hlinka Podpísal spolu s „delegátom“ Jehličkom „MEMORANDUM“, ktoré zaslali delegáciám na Parížskej mierovej konferencii a ktorého podstatné body uvádzame v ďalšom:

Memorandum predložené slovenskými autonomistami Parížskej mierovej konferencii v septembri 1919. (Prameň: http://www.hungarian-history.hu/lib/bogdan/bogdan17.htm) z textu je jasné, či nejde o celé memorandum, ale iba úryvky)

" … Namiesto toho, aby sme dostali autonómiu, dostali sme sa pod českú hegemóniu. Prišli sme do Paríža, aby sme sa dožadovali toho. Čo nám slávnostne sľúbili … Slovensko sa stalo kolóniou Čiech a tak sa s ním zaobchádza.. Česi nás vykorisťujú … Majú úmysel vyrvať z nás slovenskú dušu. V našich školách sú tí čo učia slovenčinu Česi, ktorí nevedia po slovensky… ďalšia vec, ktorá stavia Slovákov proti Čechom je náboženská neznášanlivosť. Ich kacírstvo Jána Husa, doteraz na Slovensku neznáme, Česi horlivo hlásajú… Vojaci, Sokoli [členovia telocvičnej jednoty „Sokol“] a českí vládni zamestnanci sa vysmievajú pobožnosti slovenského národa. Mnohé sochy svätcov sa devastovali a veľa kostolov sa znesvätilo … Česi nás chcú použiť, bez toho, že by nás konzultovali a proti našej vôli. Nejestvuje československý národ; je iba český a slovenský národ. My nie sme Čechoslováci, sme Slováci a takí chceme ostať… Aby sme ukázali Mierovej konferencii, že všetko čo sme povedali je čistá pravda, dovoľujeme si požiadať o plebiscit na Slovensku, ktorý odhalí pravé cítenie slovenského národa. Avšak taký plebiscit sa môže konať len pod protekciou Ententy"[Spojeneckých mocností]

Podpísaní

Dr. Frantisek Jehlička, delegát
Monsignor Andrej Hlinka, Predseda autonomistickej strany

(Citované podľa: F. d'Orcival, Le Danube Etait Noir)

Frazeológia tohto „memoranda nepotrebuje komentár“, ale odhaľuje istú stránku povahy a správania sa Andreja Hlinku, o ktorej nech si utvorí názor náš čitateľ.

Spoločnosť PROMETHEUS

____________________
/1/ Jančík, Drahomír Ve jménu národa - do Paříže! Cesta Andreje Hlinky na mírovou konferenci a zpět In: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. K sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. 2003, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica. Praha: Karolinum; s. 51-70. ISBN 80-246-0612-7


Info
 
Málo známe fakty o Hlinkovej „diplomacii“ a jeho cieľoch pri návšteve Paríža.

Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk