HEV / Zvládnuť umenie žiť… / Obsah knihy / Predhovor k slovenskému vydaniu

Humanistická etická výchova

Úvod

Zvládnuť umenie žiť… nie je jednoduché

Predhovor k slovenskému vydaniu

Tento úvod by sme najradšej začali rovnakým konštatovaním, akým začína predhovor k holandskému vydaniu: „Žiakom základných škôl v Slovenskej republike zákon zaručuje právo na náboženskú alebo nenáboženskú svetonázorovú výchovu v škole…“

Nie je to možné, lebo na Slovensku je to inak. Ústava SR občanom síce zaručuje slobodu v tom, že Slovenská republika je štátom, v ktorom „…každý má právo byť bez náboženského vyznania…“, no minister školstva M. Fronc rozhodol inak. Ratifikáciou Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní a rozhodnutím o zavedení povinne voliteľného predmetu náboženská výchova v alternatíve s etickou výchovou od 1. 9. 2004 začínajúc 1. roč. ZŠ prinútil rodičov humanistov (t. j. nábožensky neveriacich občanov) vyberať pre svoje deti etickú výchovu, hoci táto svojím obsahom nezodpovedá ich presvedčeniu.(1)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky popiera a programovo bráni slobode svedomia časti občanov.(2) Svedčí o tom aj postoj MŠ SR k našej snahe sprístupniť školám alternatívne učebnice a ďalšiu potrebnú humanistickú literatúru.

Dňa 9. 3. 2004 požiadalo naše vydavateľstvo o udelenie schvaľovacej doložky na už vydané a mnohými školami používané a pozitívne hodnotené preklady alternatívnych učebníc používaných v Nemecku (Brandenbursko a Berlín).(3) Po urgenciách sme sa z ministerstva v liste č. CD-2004-8022/


(1) Bližšie pozri napr. BEŇO, M.: Nealternatívna alternatíva. In: Učiteľské noviny, roč. 54, 2004, č. 32, s. 4.; OLEJÁR, I.: Neskutočné skutočnosťou? (Ohlas na článok Nealternatívna alternatíva). In: Učiteľské noviny, roč.: 54, 2004, č. 41, s. 4; ŠKODA, R.: Rád vysvetlím, kto sú humanisti. In: Učiteľské noviny, roč. 54, 2004, č. 44-45, s. 4.
(2) Pri sčítaní ľudu v r. 2001 bolo registrovaných 697 308 (12,96 %) obyvateľov bez náboženského vyznania a náboženské vyznanie neuviedlo ďalších 160 598 (2,99 %) obyvateľov.
(3) Išlo o nasledujúce tituly: BARKER, D.: Možno áno, možno nie. Bratislava: Vydavateľstvo Rastislav Škoda, 1997. Môže byt alternatívnym učebným materiálom pre žiakov 1. stupňa základnej školy; BARKER, D.: Možno je to správne, možno nesprávne. Bratislava: Vydavateľstvo Rastislav Škoda, 1998. Môže byť alternatívnym učebným materiálom pre žiakov 1. stupňa základnej školy; HUMPHREYOVÁ, S.: Keby si sa ty mal rozhodnúť, čo by si urobil? Bratislava: Vydavateľstvo Rastislav Škoda, 1998: Môže byť alternatívnym učebným materiálom pre žiakov 2. stupňa základnej školy; KURTZ, P.: Zakázané ovocie: Etika humanizmu. Bratislava: Vydavateľstvo Rastislav Škoda, 1998, Môže slúžiť ako alternatívna učebnica pre učiteľov etiky (etickej výchovy) na základných a stredných školách v rámci ich ďalšieho vzdelávania.

5


15720-1:096 z 10. 8. 2004, spracovanom p. Parákovou a podpísanom p. Ing. Jánom Morongom, generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva, dočkali jednoznačnej a hlbokomyseľnej odpovede, ktorej záver treba citovať v plnom znení: „Etická výchova na I. stupni ZŠ je ucelený projekt, ktorý má jasný cieľ, obsah, výchovný štýl i špeciálne metódy. Metodický materiál je v štádiu spracovávania. Učitelia k 1. septembru budú disponovať metodickou príručkou, ktorá im pomôže napĺňať ciele predmetu. Už v koncepcii predmetu Ústredná predmetová komisia pre ETV neráta s učebnicou (tak je to aj na II. stupni), aby sa vyhlo schematickému chápaniu predmetu, ktorý je vysoko dynamický a poskytuje priestor pre situáciu v triede a pre tvorivosť učiteľa. Predmet nie je viazaný na žiadny svetonázor, avšak ani žiadny svetonázor vrátane náboženského neznižuje a nehodnotí. V tejto oblasti je vo svojich cieľoch orientovaný na akceptáciu inakosti pri vzájomnej úcte a tolerancii. Z uvedených dôvodov neodporúčame predmetnú literatúru ako alternatívne učebnice etickej výchovy.“

My, spolu s rodičmi, učiteľmi a všetkými občanmi humanistami ministerstvu školstva odpovedáme: ďakujeme, nechceme! Nechceme vyšpekulovanú koncepciu etickej výchovy. Chceme, aby sa predmet etická výchova určený pre žiakov občanov - humanistov koncipoval v súlade s ich svetonázorom. Chceme rovnaké materiálne, technické a personálne zabezpečenie vyučovania humanistickej etickej výchovy ako má výučba náboženskej výchovy, t. j. humanistické učebne osnovy, učebnice pre žiakov a metodické príručky pre učiteľov a chceme dôkladné odborné a metodické vzdelanie pre učiteľov humanistickej etickej výchovy. Neželáme si, aby tento predmet vyučovali katechéti. Je to naše právo a je povinnosťou MŠ SR toto pravo rešpektovať.

V tomto ohľade práva občanov - humanistov zastupuje a reprezentuje Spoločnosť Prometheus, združenie svetských humanistov.(4) Ministerstvo


(4)Spoločnosť Prometheus, združenie svetských humanistov, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava.

6


školstva i ministerstvo kultúry však všetky početné doterajšie pokusy Spoločnosti Prometheus o konštruktívny dialóg zmarili a ignorovali.

Napriek tejto arogancii ústredných orgánov štátnej správy sa občania - humanisti hlásia o svoje legitímne práva. Výrazom, toho je aj vydanie tejto metodickej príručky a námetov pre humanistickú etickú výchovu, ktorú nám na tento účel ochotne poskytlo Pedagogické študijné centrum humanistickej etickej výchovy v holandskom Utrechte.

Výber nebol náhodný. Holandskí humanisti prešli podobnú cestu, prekonávali podobné prekážky, s akými sa boríme teraz my. Jedným z kľúčových znakov systému výchovy a vzdelávania v Holandsku je sloboda vzdelávania zakotvená v článku 23 holandskej ústavy. Patrí sem:

- sloboda zakladať školy v súlade s náboženskými alebo ideologickými princípmi,
- rovnosť vo financovaní štátnych a súkromných (vrátane cirkevných) škôl,
- podmienka pre obce a mestá, aby zabezpečili vhodnú formu štátneho vzdelávania.

Holandské školstvo kombinuje jednotný vzdelávací systém regulovaný centrálnymi zákonmi s decentralizovanou administratívou a riadením škôl. Celkovú zodpovednosť za štátne a súkromné školstvo má ministerstvo školstva, kultúry a vedy a holandský parlament. Administratíva a riadenie základných, všeobecných, stredných a odborných škôl sú organizované miestne.

Výchovno-vzdelávacia sústava sa člení na:

- základné školy (vek 4-12 rokov),
- špeciálne základné a stredné školy (vek 13-20 rokov),
- stredné, všeobecné a odborné školy (vek 12-18/20 rokov),
- vysoké školy: univerzity, technické vysoké školy, otvorená univerzita,
- inštitúcie pre vzdelávanie dospelých.

Sloboda vzdelávania je vymedzená požiadavkami obsiahnutými v zákone o povinnej školskej dochádzke (r. 1985): Zákon stanovuje dĺžku povinnej školskej dochádzky na 12 rokov. Predškolská výchova je začlenená do systému povinnej školskej dochádzky. Žiaci navštevujú základnú školu od 4 do 12 rokov, povinne však až po dovŕšení 5 rokov. Žiaci musia v riadnom štúdiu navštevovať. školské zariadenie, až kým nedosiahnu vek 16 rokov, alebo neskončia najmenej 12 plných rokov štúdia. Po absolvovaní povinnej

7


školskej dochádzky musia žiaci ďalej navštevovať školu aspoň v skrátenej forme štúdia (spravidla 2 dni týždenne) až do veku 18 rokov.

Základné vzdelávanie trvá 8 rokov. Poskytujú ho štátne i súkromné školy. Okolo 65 % základných škôl je súkromných (vrátane cirkevných).

Po ukončení základnej školy postupujú žiaci do strednej školy. Stredné školy navštevujú vo veku od 12 do 16/18 rokov.

Stredné školy sa členia na:

    1. preduniverzitné vzdelávanie VWO (gymnáziá, atheneá, lýceá): Žiaci sa pripravujú na pokračovanie v štúdiu na vysokých školách 6 rokov;
    2. vyššia všeobecnovzdelávacia stredná škola - HAVO - pripravuje žiakov 5 rokov predovšetkým na vyššie odborné vzdelávanie;
    3. nižšie všeobecnovzdelávacie stredné školy - MAVO - sú otvorené, dĺžka štúdia je 4 roky; žiaci pokračujú v štúdiu na vyššej strednej všeobecnovzdelávacej škole alebo na odborných školách;
    4. nižšie stredné odborné školy - LBO - poskytujú (3) 4 roky predprofesijnú prípravu; profesijnú prípravu potom získavajú žiaci na odborných učilištiach, na vyšších stredných odborných školách alebo v ďalších formách odbornej prípravy.

Stredoškolské vzdelávanie poskytujú štátne aj súkromné školy. Približné 70 % stredných škôl je súkromných (vrátané cirkevných).

Vysokoškolské vzdelávanie tvoria: (neuniverzitné) profesijné vzdelávanie (HBO), univerzitné vzdelávanie (WO) a Open University (OU, diaľkové štúdium na vysokoškolskej úrovni). Vysokoškolské štúdium je určené pre 18 ročných a starších študentov.(5)

Vydanie prekladu metodickej príručky je výrazom našej vydavateľskej iniciatívy, ale je zároveň aj výrazom morálnej podpory tohto projektu zo strany Spoločnosti Prometheus, združenia svetských humanistov v Slovenskej republike.

Naša najväčšia vďaka patrí autorom a Pedagogickému. študijnému centrum HVO v holandskom Utrechte. Ďakujeme im za súhlas preložiť a vydať knihu bez úhrady licenčných poplatkov.


(5) Bližšie pozri Štruktúra systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európskej únii. Bratislava: Eurydice 1997, s. 263-286.

8


Za odborno-pedagogickú pomoc pri preklade ďakujeme doc. PhDr. Matejovi Beňovi, CSc. z Ústavu informácií a prognóz školstva v Bratislave.

Sme presvedčení, že táto príručka aspoň čiastočne vyplní existujúcu medzeru v tejto oblasti. Pomôže korigovať nejasné predstavy odbornej i občianskej verejnosti o hlavnom obsahu výchovy žiakov - humanistov v škole. Povzbudí učiteľov - humanistov v ich výchovnom úsilí a zvýši ich sebavedomie. Prispeje k demokratizácii výchovy v škole v súlade s demokratickým právom, a tým aj k zvyšovaniu kvality výchovy a vyučovania na školách v Slovenskej republike.

Rastislav Škoda; publicista a vydavateľ

9


«« Obálka knihy « Obsah knihy Predhovor »