SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
HEV 
Humanistická etická výchova
Pre všetkých záujemcov

To, že sa etická výchova dostala do školy, je výborné, ale vo veľkej miere je jej prítomnosť výsledkom snáh dostať do škôl náboženskú výchovu. … Z druhej strany, tým, že sa etická výchova stala alternatívou k náboženskej výchove, chápe sa vo verejnosti takmer automaticky ako ateistická výchova, čo nie je správne … (Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc)

Ak však má byť etická výchova skutočnou alternatívou k náboženskej výchove, nestačí, aby sa vynechali náboženské pojmy. Ak je v prvom prípade základom etiky a morálky vyslovene kresťanský Boh a učenie jeho cirkví, treba v druhom prípade vysloviť, že pre humanistov (a ľudí bez náboženského vyznania) je základom etiky a morálky rozmýšľajúci a zodpovedný človek.(Dr. Rastislav Škoda)

Dva vyššie uvedené názory Spoločnosť PROMETHEUS akceptuje a presadzuje vyučovanie Humanistickej etickej výchovy. A nakoľko táto téma je aktuálna a diskutovaná v širokej verejnosti, nielen medzi členmi PROMETHEA, rozhodli sme sa vyčleniť jej samostatnú podstránku nášho webu.

Chceme dať priestor nielen pedagógom, ale aj ostatným záujemcom. Poskytneme on line verzie metodickej i pomocnej literatúry, dáme slovo tým, ktorí sa chcú zmysluplne k uvedenej téme vyjadriť . Očakávame, názory, odborné články i metodické odporúčania. Pozývame k dialógu s presvedčením, že môže prispieť k zlepšeniu v danej oblasti na prospech celej spoločnosti, nakoľko si uvedomujeme, že dva nižšie uvedené citáty sú pravdivé a treba im venovať pozornosť.

Povinné vyučovanie etiky a náboženstva mení charakter školy tým, že štát ukladá rodine povinnosť deklarovať vlastnú svetonázorovo-morálnu identitu povinnosťou voľby etickej alebo náboženskej výchovy. (Doc. Matej Beňo, CSc.)

Učím deti rozmýšľať, nič im nezakazujem. To k ničomu nevedie. Deti musia samy pochopiť, čo je dobré a čo zlé … (Tryntsje de Grootová)

Nezačíname z ničoho. Na našej stránke už daná téma rezonuje dlhšie obdobie. Skôr než sa objavia najnovšie príspevky, ponúkame niektoré staršie. Je to napríklad Prečo tretiaci nemohli chodiť na etickú výchovu alebo Humanizmus a tolerancia. Mnohé nájdete aj v tlačenom médiu, v časopise PROMETHEUS, ktorý si v prípade záujmu môžete objednať. Predovšetkým však očakávame vaše príspevky, na ktoré sa tešíme spoločne s ostatnými návštevníkmi stránky.

Spoločnosť PROMETHEUS


/ HEV

Literatúra
Sandra McLeod Humphreyová :
Keby si sa ty mal rozhodnúť, čo by si urobil? (Uverejňujeme postupne)

Metodika


Tryntsje de Grootová
Emma Klarenbeeková:
Zvládnuť umenie žiť a stať sa občanom sveta nie je jednoduché

Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk