SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Výsledky prieskumu
Bohovia milujú neveriacich — religiózne krajiny sú chudobnejšie
[05. 09. 10]

(Z výsledkov najnovšieho výskumu Gallupovho ústavu)

Z najnovšieho výskumu Gallupovho ústavu vyplynuli závery veľmi nelichotivé pre náboženstva a cirkvi vo svete, nakoľko preukazujú zreteľnú koreláciu — súvislosť medzi stupňom religiozity a ekonomickou úrovňou v jednotlivých štátoch kde sa výskum uskutočnil. Výskum ktorý prebiehal vo viac ako 100 krajinách sveta sa uskutočnil v roku 2009.

Z výskumu zreteľne vyplynulo, že v bohatších krajinách je nižšia religióznosť a naopak v najchudobnejších krajinách je religióznosť veľmi vysoká. Výnimkou sú len USA, kde 65 % opýtaných odpovedalo, že náboženstvo je dôležitou súčasťou ich denného života. (jedným z vysvetlení je skutočnosť, že v USA je cirkev striktne oddelená od štátu a nehrá významnú úlohu v štátnych záležitostiach). Medzi krajinami s vysokým príjmami iba Taliani, Gréci, Singapúrci a obyvatelia štátov perzského zálivu — bohatých na ropu — sa tiež vyjadrili, že náboženstvo má pre nich veľký význam.

Nasledujúci obrázok názorne ukazuje súvislosť medzi vysokou religiozitou a nízkym HDP. Vodorovne je v grafe znázornený hrubý domáci produkt na hlavu v tisícoch. Zvisle je znázornené percento opýtaných, ktorí sa vyjadrili, že náboženstvo je dôležitá súčasť ich denného života.

grnz.jpg, 70kB

V desiatich krajinách považuje náboženstvo za dôležitú súčasť svojho denného života viac ako 98 % opýtaných. Sú to krajiny, ktoré patria medzi najchudobnejšie.

98.gif, 8,8kB

V desiatich krajinách na svete považuje náboženstvo za dôležitú súčasť svojho denného života od 16 % do 34 % opýtaných. Šesť z nich sú rozvinuté krajiny v Európe a Ázii v ktorých príjem na hlavu je vyšší ako 25 000 dolárov. Tu predstavujú výnimku také krajiny ako Vietnam, Estónsko, Rusko a Bielorusko, kde bolo náboženstvo potláčané desiatky rokov štátom.

34.gif, 8,8kB

Posledná tabuľka ukazuje výšku príjmu na hlavu a percentá obyvateľov, ktorí uviedli vplyv náboženstva na ich bežný denný život. Aj táto tabuľka dáva dôvod na zamyslenie.

hdp.gif, 9,8kB

Podľa pôvodných zdrojov spracovala Spoločnosť Prometheus. Podrobnosti si môžete prečítať na stránke Gallupovho ústavu


Na margo

Nespravodliví bohovia?

Dlhodobo sa vedú spory medzi laikmi i odborníkmi, veriacimi i neveriacimi o tom, aký vplyv má náboženstvo — ako sa náboženstvo odráža v ekonomike štátov. Veriaci odmietajú, že by vysoká religiozita mala mať negatívny vplyv na rozvoj a teda aj ekonomiku štátu. Najnovší výskum to však potvrdzuje.


Copyright © 2000—2010 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk