O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV                 

Základná Zmluva so Svätou Stolicou slúži ako prostriedok na zavedenie fundamentalistického náboženského režimu na Slovensku

Zmluva nevytvára podmienky na úpravu vzájomných vzťahov Slovenska so zahraničným subjektom- Svätou Stolicou, ale upravuje výlučne iba vzťah Slovenského štátu a jednej z domácich právnických osôb na Slovensku- teda "Katolíckej Cirkvi Slovenska"- vynímajúc túto z povinností, ktorými sú viazané ostatné právnické osoby a organizácie , ktoré podliehajú právoplatnému slovenskému právnemu systému.

Podľa toho ako sa vyslovil p. Lipšic, vedúci úradu ministra spravodlivosti v článku , ktorý bol uverejnený v novinách Domino v novembri 1999. vysvitlo, že vzťah štátu a Katolíckej cirkvi bude upravený preto medzinárodnou zmluvou, lebo medzinárodné zmluvy majú vyššiu právnu moc než vnútroštátne zákony v zmysle Viedenskej Konvencie o zákonoch a zmluvách (člán. 27)

Medzinárodné zmluvy obvykle stanovia aj určitý dohodnutý čas platnosti, po ktorom je jej predĺženie otvorené pre zmluvné stránky. Táto medzinárodná zmluva (konkordát) však neobsahuje takéto ustanovenie ( je teda vytýčená "na veky")

Niektoré články zmluvy vyzdvihujú právo katolíckej cirkvi vnucovať jej pravidlá VŠETKÝM OBČANOM BEZ OHĽADU NA TO, ŽE ICH ZMÝŠLANIE JE ODLIŠNÉ. ( príklady:)

Článok 2 (2)

Svätá Stolica garantuje, že Katolícka cirkev využije všetky vhodné prostriedky na mravné formovanie obyvateľov Slovenskej republiky v prospech spoločného dobra podľa PRINCÍPOV KATOLÍCKEJ NÁUKY v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

(Komentár k tomu: Tak ako v každom fundamentalistickom režime aj Slovensko uzákonilo teda JEDNU JEDINÚ MORÁLKU, ktorá má platiť pre VŠETKÝCH občanov, bez ohľadu na to či sú alebo nie sú stúpencami katolicizmu.)

Článok 7.

Slovenská republika uznáva každému právo uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad KATOLÍCKEJ CIRKVI. Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanoví osobitná medzinárodná zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami.

(komentár k tomu: Týmto opatrením sa povyšuje morálne učenie Katolíckej cirkvi za jedine platné učenie, podľa ktorého sú povolené výhrady svedomia pre KAŽDEHO, založené výhradne a iba na KATOLÍCKOM učení - bez ohľadu či sa občan stotožňuje alebo nie s katolíckym učením ! )

Článok 9.

Slovenská republika bude rešpektovať ako dni pracovného pokoja nedele a tieto dni:

Nasleduje zoznam dvadsiatych šiestich (takmer výlučne) KATOLÍCKYCH NÁBOŽENSKÝCH SVIATKOV

( Komentár k tomu: Toto je síce formálna záležitosť napriek tomu potvrdzuje NÁBOŽENSKO FUNDAMENTALISTICKÉ pozície Slovenského štátu, ako aj súčasne to odporuje medzinárodnému právu, podľa ktorého nikoho nemožno nútiť k formálnym prejavom takého náboženstva, ktorého stúpencom nie je

Asi 40 % Slovákov nie sú stúpencami katolíckej viery. Základná zmluva ich však núti k FORMÁLNYM PREJAVOM takého náboženstva, ktoré je pre nich cudzie a ktoré si neprisvojili ako ich osobné presvedčenie.

( Okrem toho zmluva obsahuje celý rad privilégií pri vyučovaní v školách a cez média pre katolícku cirkev, hoci analogické privilégia sa neposkytujú iným.- čo je ďalším dôkazom FUNDAMENTALISTICKÝCH ZÁMEROV, ktoré zmluva má uzákoniť prednostne pred ŠTÁTNYM právom.)

 


ZMLUVA SO Svätou Stolicou a SR -z hľadiska GLOBÁLNEJ politiky Katolíckej cirkvi.

Uzatváranie Základnej Zmluvy medzi Vatikánom a Slovenskom patrí k jednému z mnohých pokusov vedenia katolíckej cirkvi aspoň čiastočne obnoviť moc katolíckej cirkvi zo stredoveku kedy boli jej zásahy do štátnej moci pokorne prijímané vladármi, ktorí často v pobožnej úcte kľačali pred pápežom, bozkávali mu nohy a poslúchali ako bábky príkazy katolíckej cirkvi, ktorá sa svojvoľne postavila ako vladár všetkých vladárov.

Slovensko sa stalo totiž vhodným nástupným krajom na protiútok katolíckej cirkvi proti ustavičnému ubúdaniu jej moci nad národmi, v dôsledku pokračujúcej sekularizácie a masovému úbytku členstva tejto cirkvi najmä v prosperujúcich krajinách Európy.

Vraví sa , že kde je bieda najväčšia tam je Božia pomoc najbližšia. Táto ľudová pravda sa dá vysvetľovať mnohoznačne. Sekulárne zmýšľajúci ľudia jej pripisujú ten význam (dokázaný aj sociologickými výskumami), že pri nízkom stave, alebo náhlom poklesu životnej úrovne sa ľudia vracajú ako k jedinej úteche k náboženstvám ( nevidiac nádeje v zlepšenie v reálnom svete - spoliehajú na "spásu" na tom druhom svete). Preto pre náboženské misie a získavanie nových prívržencov sú pre cirkev: bieda, hladomor, nevzdelanosť, primitívne životné podmienky a zamorenosť chorobami vítaný pomocník na získavanie POČTOV prívržencov, čo sa využíva ako argument na posilňovanie vplyvu.

Slovensko sa ekonomicky čo raz viac približuje životnej úrovni Albánie, na Slovensku sú ešte umele živené ( neraz z tichou podporou aj niektorých kruhov cirkevných hodnostárov) nostalgické spomienky na klérofašistickú Slovenskú republiku, kedy katolícka cirkev mala prakticky neobmedzený vplyv na riadenie štátu. Vatikán je ochotný kanonizovať Slováka (táto "sláva" má pravda veľmi relatívnu cenu pre Slovensko. Vatikánu to nestojí vôbec nič -, zato Slovensko bude za to platiť ťažké miliardy , ktoré už teraz dáva tušiť Základná Zmluva)

Mnohí politici na Slovensku prezliekli kabáty a ostentatívne prejavujú "hlbokú nábožnosť" aby naháňali osobnú kariéru v nových ponovembrových podmienkach. Toto všetko robí zo Slovenska ideálnu vazalskú krajinu - čiže : mandátom Vatikánu ovládané mandátové teritórium , čomu uzavretie Zmluvy s Vatikánom by malo dať úradnú pečiatku.

Imperialistická rozpínavosť sa dá uskutočňovať nie len vojnovými výpadmi a obsadzovaním cudzích územných celkov vojskom, ale aj "diplomaciou" najmä ak sa táto opiera o zásady Svätým Ignáciom Loyolom vybudovanej jezuitskej diplomacie.

 

Voľne spracované podľa materiálov v Humanistických zošitoch č.24.str. 20-25

( autor :Alojz Klanský)

______________________________________________________________________________

DOMOV