SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Historická zhoda v názoroch
O cirkvi a štáte

Anatole France (1904)

Uvažujme chvíľu o tejto dôležitej otázke zrušenia konkordátu a odluke cirkvi od štátu a pozrime sa s pokojom filozofa, za akých podmienok sa o nej má rozhodnúť.

Umiernení, ktorí nie sú vždy takí múdri, ako si myslia, sa domnievali, že by medzi cirkvou a štátom panovala dobrá zhoda, keby štát zostal v okruhu vecí svetských a cirkev v okruhu vecí duchovných, a keby tieto dve mocnosti neprekračovali svoje hranice. Hranice medzi duchovným a svetským! … Tieto hranice jednoducho neexistujú. Duchovné hodnoty poznávame, len keď sa prejavujú vo svetskom prostredí, a ak teda nechceme rozprávať zmätene, musíme hovoriť iba o hraniciach práva občianskeho a cirkevného.

… Možno, že naši voľnomyšlienkárski ministri povolili z nevedomosti a ľahostajnosti rímskej cirkvi toľko, koľko by nikdy vedome a ochotne neboli povolili ministri monarchií.

Zniesli, čo sa zdalo dosiaľ neznesiteľné, pripustili, aby sa pápež miešal do našich vnútorných záležitostí, ba čo vravím, dokonca to schvaľovali.

Záverom použijeme presnú formuláciu Francisa de Pressensé: „Rokovať o otázkach kultu s cudzím predstaviteľom niektorej cirkvi, ku ktorej sa hlásia francúzski občania, a brať na seba voči tomuto cudzincovi peňažné alebo iné záväzky znamená vzdať sa časti štátnej zvrchovanosti a pripustiť, aby sa cudzinci miešali do našich vnútorných záležitostí.“

----------------------------

Štát poskytuje katolíckej cirkvi ročne päťdesiat miliónov … Nie je spravodlivé, aby všetci občania prispievali na kult, ktorý všetci neuznávajú. Odpovedajú nám, že v každej spoločnosti sú zariadenia, ktoré neslúžia všetkým jej členom, tu však nestačí odvolávať sa na zásadu daňovej solidarity.

Milióny na náboženské vyznanie nie sú iba otázkou štátneho rozpočtu. Je to vec slobody svedomia.

Ak robíte z náboženstva verejnú službu, poskytujete mu výhodu štátnej správy a úctu občanov, ba oveľa viac: Uznávate pápežovu autoritu už tým, že s ním rokujete. Uznávate pápeža vo veciach duchovných a svetských.

Pán biskup Bardel vám mohol právom povedať: „Ak rokuje štát s cirkvou, uznáva jej existenciu, jej činnosť, jej práva a dokonca nadprirodzenú povahu jej pôvodu a účelu.“ …

Na základe konkordátu verí a uznáva laický štát katolícke, apoštolské a rímske náboženstvo. Je to v súlade s verejným právom demokracie, ktorá neuznáva nadvládu náboženských vyznaní?

To sú silné dôvody, aby sa konkordát vypovedal.

Treba uskutočniť odluku!

----------------------------

Po odluke sme povinní dať cirkvi slobodu. Ale rozumejme si dobre! Nie sme povinní dať jej absolútnu a metafyzickú slobodu, ktorá neexistuje, ale sme povinní dať jej slobodu skutočnú, presne vymedzenú, slobodu obmedzení všetkými inými slobodami.

Túto slobodu sme povinní jej dať a tú jej aj dáme. Buďte pokojní občania! Nebude nám za ňu nijako vďačná, prijmite ju od nás ako urážku a nespravodlivosť.

Prevzaté z časopisu PROMETHEUS č. 6/2005


Na margo
 

Anatole France
(16. 4. 1844 - 12. 10. 1924) fr. spisovateľ; člen Fr. akadémie (1896). Mysliteľ v tradíciách ant. a osvieteneckej filozofie, majster vytríbeného prozaického slohu.


Copyright © 2000—2008 Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk