SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
SLOVENSKÉ  TABU
Na Slovensku si nikto nedovolí kontrolovať financie cirkvi

Ivan Poljak

Už dlhé roky na Slovensku, bez ohľadu ktorá vládna garnitúra je pri moci platí, že žiadny orgán sa nezaujíma o nakladanie cirkví s finančnými prostriedkami pridelenými štátom. Zo štátneho rozpočtu na rok 2004, keď sa značne krátia výdavky na školstvo, zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť, dostanú cirkvi a náboženské organizácie 700 miliónov SK.

Záležitosti súvisiace s činnosťou cirkví patria pod gesciu parlamentného výboru NR SR pre kultúru. O financovanie cirkví by sa mal starať Cirkevný odbor MK SR. Podľa vyhlásenia B. Uramovej z tohto odboru nedovoľuje súčasný stav pracovníkov kontrolovať výdavky jednotlivých cirkví. Ona sama je však toho názoru, že financovanie je v súlade s platnými predpismi a preto ho možno považova» za transparentné. Podlá poslanca NR SR D. Jarjabka ide o tabuizovanú tému a žiadna politická strana nemieni v súčasnosti tento problém otvárať.

Cirkvi podľa riaditeľa Cirkevného odboru MK SR J. Jurana majú povinnosť podrobne viesť evidenciu výdavkov a všetky podliehajú rezortnej kontrole, ktorá sa vykonáva každý štvrťrok. Niektorí poslanci NR SR (D. Čaplovič, D. Jarjabek, T. Galbavý)  pre Národnú obrodu vyhlásili, že v parlamente nie je žiadny prehľad o nakladaní s prostriedkami, ktoré poskytuje štát cirkvám. Pravdepodobne hlavnú položku tvoria platy duchovných, prispieva sa však aj na centrály jednotlivých cirkví, vrátane charity.

Napriek tomu, že hospodárenie cirkví môže byt kontrolovane zo strany MF SR  i Najvyšším kontrolným úradom SR zatiaľ nikdy nedošlo k hĺbkovej kontrole, pretože všetky politické subjekty aj štátne orgány v snahe nedostať sa do sporu so žiadnou z registrovaných cirkví na Slovensku zaujímajú radšej pozíciu mŕtveho chrobáka. Aj v tomto prípade platí, že keď ni je žalobca, nie je ani sudca.

28. januára 2004


INFO
Ivan Poljak
je predsedom Spoločnosti PROMETHEUS.

Ponúka vám svoj pohľad na otázku dotácii cirkví na Slovensku. Hovorí o tom, čo je verejné tajomstvo. Napriek tomu, že sa jedná o financie štátu, ich použitie sa nekontroluje.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk