O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV

NEVYHNUTNÉ SI PRIPOMENÚŤ

(FAŠIZMUS A KATOLÍCKA CIRKEV)

 

 (Claude Cantini :Le libre penseur 23:94, 1-4, 1997- skrátený preklad)

 

Európske oficiálne cirkvi najmä rímskokatolícka sa v období medzi dvoma svetovými vojnami kompromitovali s autoritatívnymi režimami. Tento fakt sotva ospravedlňuje výhovorka katolíckej cirkvi ( už za pápeža Pia XI), že ich zavrhovanie komunizmu bolo oveľa radikálnejšie , než zavrhovanie nacizmu, keďže tento cirkev pokladala za "menšie zlo"

 

Konkrétne reminiscencie:

Salazarove Portugalsko:

Klerikáli ho glorifikovali takto: " spojenie umu, umierneností a kresťanstva" (R. Brasillach)-" režim, ktorý vyvoláva maximálne sympatie.. je opakom totality.. ja to typ kresťanského štátu" (G. de Raeynold-)

 

Francovo ŠpanielskoSpanish_priests.gif (27060 bytes)
 " je to fašistické kresťanstvo" (M. Bardeche)-- kolektívny list španielskeho kléru zaslaný všetkým biskupom sveta. (kardinál Goma ho redigoval) hovorí, sa povstanie proti Republike bolo" teologicky spravodlivé"- List podpísali všetci vysokí katolícki hodnostári Španielska s výnimkou dvoch baskických biskupov, ktorí radšej ušli do exilu.
 

                                                Španielskí duchovní hodnostári zdravia fašistickým pozdravom

Pétaininove Francúzsko:

Katolícka hierarchia., nie len že neprotestovala.(rovnako ani Vatikán) proti vytvoreniu fašistickej milície na potláčanie disidentov ( Service d'ordre de la légion des combatants)- proti Židovskému Štatútu,-, ale odhalili sa aj úzke zväzky kolaborácie ( aféra Touvier - 1988- pozri knihu : Bojovník v tieni Cirkvi, Paríž  1989)

 

Hitlerovské Nemecko:

Politika von Papena., tj. Katolíckeho Centra pomohla nástup Hitlera odhlasovaním plných moci v marci 1933. Pastiersky list biskupský 10. júna 1933 hovorí . "Je spravodlivé, že katolíkom nerobí ťažkosti prijať' nové autoritárske hnutie v novom nemeckom štáte a podriadiť' sa mu, nakoľko v katolíckej cirkvi má autorita osobitne dôležité miesto." Pápež Pius XI . čoskoro podpísal konkordát s nacistickým Nemeckom, v ktorom sa nariaďovala prísaha vernosti biskupov nacistickému režimu. Počas celej vojny nacistické Nemecko profitovalo aj z mlčania Pia XI. Po porážke fašistického Nemecka v r.1945 Vatikán s úspechom intervenoval preto, aby von Papen nebol postavený pred Norimberský súd a práve Vatikán držal ochrannú ruku nad vojnovými zločincami , ktorých aktívna plánovite a organizovane prepašoval do bezpečia v exile. Fašistické vražedné vojenské zoskupenia SS pozostávali z 76% praktizujúcich katolíkov. Z protestantov boli aj v opozícii proti Hitlerovi, ale vystupovali aj stúpenci nacizmu ( "nemeckí kresťania" ). V januári 1934 kňazi opakovali svoju vernosť' Hitlerovi a Tretej Ríši a odsúdili "" všetky machinácia vykonávané proti štátu"

 

Dolffusove Rakúsko :

Monseigneur Ignaz Seipel. predseda sociálne kresťanskej (katolícko konzervatívnej strany pripravil cestu rakúskeho fašistického režimu , v ktorom bol dvakrát predsedom vlády. Zavedený klerikálny režim sa prejavoval aj aktivitami "Heimwehru " , čo bola milícia. financovaná. Musollinim,

 

Musolliniho Taliansko:

 Vo februári 1929 bol podpísaný konkordát s Vatikánom, po ktorom Pius XI. prehlásil o Mussolinim, že je" človekom, ktorého poslala prozreteľnosť "

 

Paveličove Chorvátsko :

Pavelic-episcopat.gif (48214 bytes)Vybudovalo 26 koncentračných táborov, v ktorých zahynulo podľa odhadov 820 tisíc obetí ( pravoslávni Srbi , antifašisti Chorváti, židia, Rómovia) Právom si vyslúžil režim meno " katolícky totalizmus " = "klerikálny ustašizmus" (Xavier de Montclos)

Záhrebský arcibiskup, neskorší kardinál Alois Stepanic bol absolútne lojálny až do konca a k lojalite zaviazal celý klérus pastierskym listom v marci 1945. Pápež Pius XII v r. 1941 prijal na audiencii Ante Paveliča. Iba v poslednom čase vypukol nový škandál odhalením skutočnosti , že zlato ulúpené židom v Chorvátsku bolo presunuté do Vatikánu, kde slúžilo na pašovanie vojnových zločincov do bezpečia_ (Internationalist Humanist News,5:2.9.1997)

Pokiaľ išlo o moslimov v Bosne -Hercegovine vytvorili dve divízie zbraní SS pozostávajúcich z 40 tisíc dobrovoľníkov.

 

Tisovo Slovensko :Hitler-Tiso.jpg (20378 bytes)

 Göbels ho nazýval:" Fašizmus Dobrého Pána Boha" Katolícka hierarchia v pastierskom liste ho nazvala : " vzácny Boží dar ....stelesnenie ideálnej podoby ľudskej spoločnosti...a p. " ( F. Vašečka, Nové slovo ~. 23 /1997) . Tisovi bol udelený parlamentom titul " vodca národa" , Hlinková Garda bola ekvivalentom nemeckej SA, bola zavedená diktatúra jednej strany, uzákonený židovský kódex čo mal za následok deportáciu 57 tisíc židov, z ktorých sa väčšina nikdy nevrátila V dôvernej note Vatikánu Domenico Tardini píše: Sú dvaja šialenci : Tuka, ktorý koná a Tiso- kňaz, ktorý ho nechá konať.". Treba sa však opýtať' aj :"a čo tí, ktorí nechávali konať Tisu ?" (Hanri Fabre) Katolícki kňazi boli v šokujúco vysokom percente na čele organizácií totalitnej HSĽS ako aj v parlamente a verejných funkciách , čo právom viedlo k názvu " farská republika "

Prezident Jozef Tiso v Hitlerovom hlavnom stane na Východnom fronte

Poľsko a jeho plukovníci  (1926-1939:.

 Išlo jednoznačne o klerikálnu diktatúru v zmysle ústavy, konkordátu s Vatikánom, kde freneticky vyhlasovali vojnu na život a smrť' nie len "komunizmu", ale všetkému mimo klerikalizmu. Katolícka cirkev bola najväčším vlastníkom pozemkov i financií Asi 7000 nesúhlasiacich bolo väznených a tisícky ďalších internovaných v koncentračnom tábore. Na čele antisemitizmu stála katolícka cirkev, ktorá dala rozmnožiť " Protokol Sionských Mudrcov". Asi 3000 pogromov na židov sa odohralo, zaviedol sa numerus clausus na židov, a pastorálne listy ( na pr. kardinála Augusta Hlonda) pripravovali pôdu pre "konečné riešenie židovskej otázky.

Litva :

Vojenská diktatúra sa to opierala o Nacionálnu Úniu. Klérus mal veľký politický vplyv, zrastanie cirkevnej a štátnej moci po nástupe kňaza Vladas Miromas za predsedu vlády Fašistické litovské jednotky sa zúčastnili masakru židov v r. 1941, pri čom pomocný biskup Vincent Brizgys v Kaunase zakázal poskytovať akúkoľvek pomoc prenasledovaným.

 

Horthyho Maďarsko:

Spojenectvo štátnej moci s katolíckou cirkvou bolo takmer tak silné ako v Poľsku. Pri deportácii židov v roku 1943 vysokí cirkevní hodnostári držali "svätú omšu na poďakovanie Bohu za túto pomoc" . V r. 1944 celkove 550. 000 židovských občanov z počtu 750. 000 bolo deportovaných za horlivého pričinenia "šípových krížov " (Nyilašovcov), ktorí sa všetci hlásili ku katolicizmu

Rumunsko:

 Tu zohrávala rolu pravoslávna cirkev a jej spojenectvo so štátom. Už od dvadsiatych rokov storočia sa rodili extrémne pravičiarske organizácie, ktoré sa chvastali svojim kresťanstvom a mali v programe zúrivý antisemitizmus. (Kresťanská národne demokratická strana,- Liga pre národne kresťanskú obranu,- Légia archanjela Michala ). Posledná z nich disponovala aj milíciou " železná garda", Boli otvorení prívrženci Hitlera a Musolliniho, avšak ich patrónom bol Svätý Michal. V tejto garde boli aj pravoslávni kňazi. Pri zrode monarchofašizmu kráľa Carola II sa vytvorila diktatúra " národnej jednoty“ s predsedom vlády- pravoslávnym patriarchom - Miron Cristea "Vodca" Ion Antonescu bol "dobrý' kresťan". Pod jeho riadením sa odohrali masakry židov na jeseň 1940 v Bukurešti a asi 400. 000 občanov židov bolo likvidovaných. (z celkového počtu 750 000)

 

Okupovanáčasť sovietského zväzu ajmä Ukrajina):

V pätách Wehrmachtu sa vracali z exilu extrémisti a vytárali tesnú kooperáciu medzi nacionalistami a predstaviteľmi cirkevnej hierarchie. (na pr.: Klémant Szepticky- metropolita vo Lvove. ) Fašistickým okupantom naverbovali celú jednu divíziu SS- jednotiek.. Vojenskí kapláni talianských vojenských expedičných jednotiek sa pripravovali v ukrajinskom kolégiu v Ríme., kde Národná Ukrajinská, Organizácia bola akreditovaná pri fašistickej vláde. Rasistické nenávistné činy však neboli obmedzené na katolíkov, veď' pri masakre 35. 000 židov v Babi-Jari pri Kyjeve pod valením SS plukovníka Paul Blobela netlieskali s nadšením len katolíci, ale aj pravoslávni

Po päťdesiatich rokoch prejavy ľútosti kresťanských cirkvi nad kolaboráciou s fašistickými režimami Európy, ba až nad priamou spoluúčasťou sa hierarchia kresťanských cirkví neponáhľala vysloviť. , respektíve verejne priznať. Doteraz sú známe autorovi iba tri také deklarácie (biskup v Banja Luke, biskupská. konferencia Nemecka a maďarský episkopát) Ich formulácia , najmä poslednej z týchto deklarácií je však zarážajúca, hovorí sa v nej totiž o "slabosti našich veriacich ", ktorá. umožnila tieto masové vraždy.*) (Hierarchia si teda umýva ruky- vinnými bolí "slabí radoví veriaci!" ,

( Autor končí svoj článok opisom prejavov kolaborácie s fašizmom niektorými nositeľmi "kresťanstva " v Švajčiarsku )

*) Podobné formulácie sú aj v ospravedlnení pápeža Jána Pavla II. – vydaného po napísaní tohto článku

____________________________________

 

Zdá sa , že vzťahy medzi fašizmom a Katolíckou cirkvou vyvolávajú pozornosť až dodnes. Tak napríklad vyšla nová kniha:“ HITLEROVI OCHOTNÍ KATANInapísaná autorom : Daniel Godhagen ( podľa NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE - 29 September 2002)

V tejto senzačným spôsobom odhaľuje obvinenia proti Katolíckej cirkvi, že bola ochotným spoluúčastníkom nacistickej politiky.

V knihe sa uvádza: „Cirkev v Nemecku, Francúzsku Taliansku , Československu a inde podporovala kriminálne  rasistické zákony. Cirkev v Nemecku dokonca pomáhala aktívne a ochotne uskutočňovať (antisemitské) rasistické zákony tým, že zadovážila prístup k rodným listom v archívoch farností.“ Ďalej uvádza:“ Na Slovensku bol prezidentom kňaz a cirkev bola hlboko zaangažovaná v deportovaní židov do koncentračných táborov—V Chorvátsku mnoho kňazov sa zúčastnilo v masových vraždách a boli aj komandantmi koncentračných táborov. Nemeckí vojenskí kapláni v Poľsku a v Sovietskom Zväze mlčali a boli súhlasiacimi služobníkmi vrahov v uniformách. Doma kňazi nabádali svoje stádočko, aby podporovali vojnu

Autor Daniel Godhagen tvrdí ďalej, že luteránska cirkev v Dánsku naopak vyzývala občanov pomáhať zachraňovať židov. Ako výsledok toho „takmer všetci sa zachránili“ A stalo sa za to niečo tejto cirkvi? Vôbec nič!

 

Daniel Godhagen žiada, aby Vatikán zverejnil voje archívy z čias vojny. Aby sa takto napokon pravda dostala na svetlo. Kardinál Lehman ho v tomto takto podporuje: „Musíme vyjaviť plnú pravdu, preto zverejnenie archívu má význam nie len pre súčasnosť, ale iste by sa v ňom našli aj materiály na obhajobu vtedajšieho chovania sa cirkvi“

 Nech je tomu akokoľvek, keď cirkev doteraz dokázala čakať tristo rokov kým uznala svoje chyby (Koperník a slnečná sústavy)- sotva možno očakávať, že by sa náhle kajúcne zmenila.

 

Poznámka redakcie:

Tieto materiály nútia nastoliť otázku: Je to všetko iba náhoda, že Katolíctvo a fašizmus si našli spoločnú reč – alebo je to zákonité, podmienené samotnou príbuznosťou ideológií, respektíve dogiem ?

 

                                                                              DOMOV