SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z nášho - vášho PROMETHEA
Prečo tretiaci nemohli chodiť na etickú výchovu

Tesne pred záverom minulého školského roku sme dostali do redakcie list: „Úmysel, alebo nezodpovednosť? Tak možno nazvať skutočnosť, že na Základnej škole Ostredková v Bratislave sa neučí etická výchova v 3. B a 3. C. Svedčí o tom rozvrh hodín v učebnom roku 2005/2006. Prečo? Medzi rodičmi sa hovorí, že je tu „nezáujem“ vedenia školy či o málo prihlásených deťoch, nedostatku učiteľov…“

Len o čosi skôr, na májovej besede bratislavského klubu na tému výučby etickej výchovy v školách sa podobne vyjadrila jedna stará mama, ktorej vnuk – tiež tretiak – nemá etickú výchovu v ZŠ na Tbiliskej ul. v Rači.

Zaujímavá kritika práve z Bratislavy, kde podľa oficiálnych hlásení v Bratislavskom kraji etickú výchovu na základných školách navštevuje o jedno percento žiakov viac ako náboženskú. Ak si uvedomíme, že v Bratislavskom kraji je mnoho dedinských škôl, je veľký predpoklad, že etickú výchovu v samotnom hlavnom meste SR navštevuje oveľa väčšie percento žiakov. V čom je teda chyba?

Keď sa už ľudia nebáli na nás obrátiť s konkrétnou otázkou, išli sme na „miesto činu“. Čo sme sa dozvedeli?

***

Poviem priamo – zástupkyňa riaditeľky Zlatica Hajduová na ZŠ Ostredková bola mojou otázkou priamo šokovaná: „U nás že je zaznávaná etická výchova? To máte odkiaľ? Nie je to pravda. Deti spolu s rodičmi sa majú možnosť zapísať na ten povinne voliteľný predmet, na ktorý chcú. Teda na etickú alebo náboženskú výchovu. Možno sa stalo, že sa niekto chcel prehlásiť v priebehu školského roka, ale to sa nedá. A odkiaľ máte takú informáciu? Naozaj to nie je pravda!“

Aká je teda skutočnosť? Pozreli sme sa na to bližšie. Na základe konkrétnych čísel. A tie hovoria: V minulom školskom roku chodili na danej škole žiaci takto:

Ako vidno z tabuľky, v prvom a druhom ročníku je počet žiakov navštevujúcich jeden druhý predmet približne rovnaká, hoci aj tam je o trochu viac tých detí, ktoré chodia na etickú výchovu. Od druhého stupňa, najmä od šiesteho po deviaty ročník, tvoria tí, čo chodia na náboženskú výchovu, len štvrtinu či tretinu. Ale – v treťom a štvrtom ročníku naozaj chodili deti len na náboženstvo. Prečo?

Ukázalo sa, že vysvetlenie nie je vôbec zložité. Keďže na prvom stupni sa tieto dva predmety stali povinne voliteľnými len v septembri 2004, pre minuloročných tretiakov a štvrtákov to bol nepovinný predmet. A keďže je známe, že malí žiačikovia sú aj tak dosť zaťažení, málo rodičov im vyberá ďalší voliteľný predmet. Ale prečo na náboženstvo žiaci predsa len chodia?

"Viete, to sú tí, čo sa chystajú na birmovku či konfirmáciu. Prípravu vlastne absolvujú s katechétkou v škole. Len čo ju absolvujú, viacerí sa prehlásia na etickú výchovu. Samotné cifry z druhého stupňa sú toho dôkazom. Vždy je to na želanie žiakov a ich rodičov, vysvetľuje Z. Hajduová.

Pôvodne ma však zaujímal problém tretiakov. Dozvedám sa, že nepovinný voliteľný predmet či krúžok otvárajú v škole vtedy, ak je naň prihlásených aspoň 12 detí. Čo sa na ZŠ Ostredková nestalo, preto je vlastne pravda jedna veta z listu sťažovateľa, že „je málo prihlásených detí“. Druhú časť vety o „nedostatku učiteľov“ Z. Hajduová nepovažuje za pravdivú. „Som presvedčená, že nič nerobíme napriek,“ dodáva a upresňuje, že väčšinou majú učiteľov odborníkov, na prvom stupni učia etickú výchovu triedni učitelia, ktorí sú vyškolení. Navyše si myslí, že sú na ich škole natoľko veľkorysí, že hoci termín prihlasovania bol na konci minulého školského roku, ešte počas triednických hodín v druhý vyučovací septembrový deň majú žiaci spolu s rodičmi možnosť tento výber spresniť. Podľa toho definitívne upravia skupiny a rozvrh hodín.

Podobne je to aj v ZŠ na Tbiliskej ulici. Tam sú počty žiakov za minulý školský rok nasledovné:

Pravda, ako povedala riaditeľka školy Soňa Püšpökyová, u nich v predchádzajúcom roku v treťom a štvrtom ročníku etickú výchovu ako voliteľný predmet ani neponúkali. Nepočuli ani o záujme. Zato už pred prázdninami vedeli, ako to bude v tomto školskom roku.

V tabuľke nechýba ani 3. a 4. ročník. Prečo? Pretože podľa pôvodnej logiky by pre štvrtákov mali byť tieto predmety nepovinné, ale v Pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR sa hovorí iné, a tak už aj oni budú mať od septembra tento predmet povinne voliteľný. V danej račianskej škole tak teda vyše 60 minuloročných tretiakov začne chodiť na etickú výchovu. Aj tu ju na 1. stupni učia kvalifikované triedne učiteľky, ktoré absolvovali preškolenie. Na 2. stupni ju učia kvalifikovaní učitelia, len v krajnom prípade nekvalifikovaní triedni učitelia.

***

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že niekedy nie sú veci celkom také, aké sa zdajú na prvý pohľad, že občas ich zamotá nedostatok presných informácií. V tomto prípade to, že starí rodičia nevedeli o nepovinnosti daného voliteľného predmetu. Keďže teraz je to už ináč, majú možnosť spýtať sa svojich vnúčat, či na etickú výchovu chodia, ale aj to, čo na nej robia. Lebo hoci sme sa dnes zaoberali organizačnou stránkou danej otázky, problémom skôr zostáva obsahová náplň. Budeme radi, keď nám začne chodiť viac listov s kladnou odozvou ako tých so zápornou. Pretože ak sa v úvode spomínanom kritickom liste píše, že „Alternatíva – humanistická etická výchova v súčasnej dobe problematickej mládeže, žiakov má predsa svoje miesto,“ musí o to byť aj aktívnejší záujem nielen učiteľov, ale aj rodičov.

Možno v tom jedným aj druhým, ale aj starým rodičom pomôže aj nová sekcia na internetovej stránke Spoločnosti Prometheus (http:// slovakia.humanists.net) s názvom Humanistická etická výchova. Mala by sa tam objaviť už začiatkom októbra.

A teraz nám už ostáva zaželať žiakom i učiteľom úspešný nový školský rok aj so zaujímavými a obsažnými hodinami etickej výchovy.

Miloslava Necpalová


4 / 2006

Vyberáme z najnovšieho – 4. čísla časopisu PROMETHEUS..

Na začiatku školského roka je to etika, tak často skloňovaný predmet v kontraverzii s náboženstvom


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk