O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

Niektoré citácie z rezolúciu o ženách a fundamentalizme /  document REPORT < A5-0365/2001 > (Rezolúcia Európskeho parlamentu)                DOMOV

Tento výber nie je úplný, zameriava sa výhradne na body, ktoré sú aktuálne pre súčasnú deformovanú  OPAČNÚ klerikálnu politiku v SR. Tento výber teda  KONFRONTUJE   našu slovenskú skutočnosťso zásadami, ktoré akceptuje dnes nie len EU, ale celý civilizovaný svet .

 

NÁVRH REZOLÚCIE

Rezolúcia Európskeho parlamentu o ženách a fundamentalizme  (2000/2174(INI))

VÝBER NIEKTORÝCH STATÍ:

.       nakoľko väčšina náboženstiev bola postihnutá touto formou fundamentalizmu alebo tradicionalistickou degeneráciou v rôznych podobách v istých obdobiach svojej histórie,

.        nakoľko ciele a záujmy fundamentalistov zahrnujú aj snahu nadraďovať sa ako strážcovia a obrancovia  čistoty a podstatných čŕt partikulárnych typov presvedčení, či už náboženských, filozofických, ideologických, ekonomických, politických, vedeckých alebo technických, a keď už zobrali na seba túto úlohu,  využívajú svoju moc na etablovanie svojho opodstatnenia a legitimizovanie svojich počinov, na podmanenie žien  alebo iných ľudských bytostí, vyvolávajúc takto fanatizmus všemožného druhu,

.       nakoľko náboženské spoločenstvá ledva že sa zmocnia moci , ktorá patrí verejnému sektoru konajú de facto v opačnom zameraní ako je demokratické dodržiavanie zákonnosti v EU,

.        nakoľko fundamentalizmus má záporný dopad na kultúru, umenie a vedu, tým že nanucuje intelektuálny totalitárizmus  , prenasleduje a vykoreňuje slobodu myslenia a tvorivosť, ohrozujúc tým a ubíjajúc intelektuálov a umelcov,

.        uznávajúc múdrosť tých, ktorí obhajujú sekularizáciu alebo odluku medzi verejnými záležitosťami patriacimi do oblasti politiky a náboženskými presvedčeniami a vierami, ktoré musia byť slobodné a rešpektované, avšak ktoré patria do súkromnej domény jednotlivcov; odsudzujúc vmešovanie sa cirkví a náboženských spoločenstiev do verejného a politického života štátu. najmä pokiaľ takéto vmešovanie smeruje na obmedzenie ľudských práv a základných slobôd, napríklad v sexuálnej a reprodukčnej oblasť, alebo vyvolávajú  a podporujú diskrimináciu,

.       hoci mať deti musí byť čiste osobná záležitosť , reprodukčné funkcie žien  sa často určujú rodinou, národnou legislatívou a /alebo náboženskými vodcami; keďže navyše väčšina tých čo určujú reproduktivitu žien na každej úrovni sú muži,

.       Má za to , že žiaden politický systém alebo náboženské hnutie nemôže byť povýšené nad rešpektovaním základných ľudských práv a demokratických slobôd a že žiadna politická príslušnosť ani náboženská viera sa nemôže používať ak znak identity občana;

.       odsudzuje náboženských vodcov , ktorí využívajú systémy viery so zámerom vylúčiť ženy , alebo na kázanie, že ženy sú menej cenné než muži;

.       Pokladá odluku cirkvi a štátu ako jedinú prijateľnú formu v demokratickej spoločnosti; vyzýva členské štáty, aby ostali neutrálne voči rozmanitým náboženským vierovyznaniam, aby udržali svoj sekulárny charakter, zabezpečiac úplné rozdelenie zodpovedností medzi cirkvou a štátom, a odstrániť akékoľvek legálne alebo praktické prekážky na vykonávanie náboženských povinností a na používanie náboženských symbolov, do tej miery kým sú náboženské  poučky kompatibilné s národnou legislatívou, s platnosťou zákonov a medzinárodných dohovorov;

II.               Súhrn návrhu na rezolúciu

.   Fundamentalizmus ako politický výklad náboženstiev a ich tvrdení, že sú oprávnené na to, aby páchali vážne zásahy do ľudských práv; politické využívanie náboženskej horlivosti a zaužívané patriarchálne vzťahy; ako aj fakt, že tieto sa uprednostňujú dokonca pred demokratickými princípmi.

.    

fundamentalisti ako osoby , ktoré sa vyhlasujú za strážcov a obrancov čistoty a podstatných čŕt jednotlivých náboženských snažení  a ledva zobrali na seba túto rolu využívajú svoju moc na to , aby presadili svoju vlastnú opodstatnenosť, alebo opodstatnenosť svojich činov na potláčanie žien alebo rôznych iných ľudských bytostí, na obhajovanie vražedných identít, na zbožšťovanie rasy alebo národa, na udržanie výsad niektorých náboženských elít alebo na udržanie privilégií , ktoré vyvolávajú fanatizmus všemožného druhu.

 

.    Skutočnosť  že fundamentalizmus má zničujúce dopady na kultúru, umenie a vedu, navodením intelektuálneho totalizmu, prenasledovaním a vykorenením slobody myslenia a tvorivosti, vyvoláva hrozbu a vraždenie intelektuálov, umelcov a cudzincov vytvárajúc vážne násilnosti a enormný  spiatočný posun.

 

Pokiaľ ide o hlavné časti rezolúcie navrhuje sa:

.                 Vyžadovať uplatňovanie ľudských práv, ktoré sa nesmú obmedzovať alebo rušiť pod zámienkou náboženských interpretácií, kultúrnych tradícií alebo nekompatibilnej legislatívy , ako aj zavedenie zákazu pravidiel a tradícií , ktoré sú v rozpore alebo nezlučiteľné s ľudskými právami v Európskej Únii.

Konečné úvahy

 

.         Nech si fundamentalizmus osvojuje akékoľvek formy, a nech je jeho vplyv akýkoľvek, treba ho akceptovať ako brutálny vplyv,  výsledok ich akcie je z hľadiska utláčania žien a  potláčania ľudských práv bezpodmienečne rovnako zhubný.

 

NÁZOR   KOMISIE PRE OBČIANSKE SLOBODY, PRÁVA SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ ZÁLEŽITOSTI  (LIBE)    

 

ZÁVERY

.            nakoľko existujú rôzne formy fundamentalizmu ako náboženský, politický a ideologický,

.            nakoľko európske tradície a hodnoty na úseku rešpektovania základných práv, demokracie, platnosti zákona a sekulárnej povahy štátu sú cenné a naďalej sa v spoločnosti rozvíjajú, na základe toho, že vznikajú nove potreby, nakoľko je dôležité chrániť tieto tradície pred útokmi extrémistov a zbigotizovaných skupín,

.            keďže náboženské spoločenstvá  si prisvojujú  moc, ktorá patrí verejnému sektoru, v skutočnosti konajú v rozpore s demokratickými platnými zákonmi v EU,

.            odsudzujúc vmešovanie sa cirkví a náboženských spoločenstiev do verejného a politického života štátu, najmä ak takéto vmešovanie smeruje k obmedzovaniu ľudských práv a základných slobôd. napríklad v sexuálnej a reprodukčnej sfére, alebo navádza a posmeľuje k diskriminácii,

.            nakoľko fundamentalizmus nie je cudzím fenoménom pre EU a predstavuje hrozbu slobodám a základným právam jednotlivcov tým že smeruje k donucovaniu verejných inštitúcií , aby prijímali  jednostranné prístupy, vylučujúce rovnaké práva pre tých čo nezdieľajú ten názor,

.            nakoľko právo na náboženskú slobodu, vrátane práva zmeniť vieru a práva nemať náboženstvo ako aj právo praktizovať svoju vieru sú včlenené do mnohých medzinárodných zmlúv a ústavných tradícií členských štátov,

.            nakoľko napriek tomu, že mať deti je úplne osobnou záležitosťou,  reprodukčné funkcie ženy sú často riadené rodinou, národnou legislatívou a / alebo náboženskými vodcami ; pri čom väčšina tých čo sú zodpovední za ovládanie ženskej reprodukčnej funkcie sú na každej úrovni muži.

.           Má za to, že žiaden politický systém alebo náboženské hnutie nemožno stavať nad úctu k základným ľudským právam a nad demokratické slobody a že ani politická príslušnosť alebo náboženská viera nemôže sa používať ako znak identity občanov;

.            Zavrhuje použitie politiky ako prostriedku na obmedzovanie slobôd a práv žien ako prostriedok na akúkoľvek diskrimináciu, odsudzuje administratívu náboženských organizácií a vodcov extrémistických politických hnutí ktorí uplatňujú rasovú diskrimináciu, xenofóbiu, fanatizmus a vyradenie žien z vedúcich pozícií v politickej a náboženskej hierarchii;

Tento výber nie je úplný, zameriava sa výhradne na body, ktoré sú aktuálne pre súčasnú politiky v SR, a ktoré sú v diametrálnom rozpore s zásadami, ktoré akceptuje dnes nie len EU, ale celý civilizovaný svet


DOMOV

Späť na "fundamentalistický škandál"