SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Od našich priateľov humanistov
Tri informácie z humanistických zdrojov

[15. 2. 09]

Prezident EHF, David Polock nám zaslal tlačovú správu zo zasadania - schôdze riaditeľov EHF v Bruseli a požiadal nás o uverejnenie prekladu tlačovej správy v národnom jazyku na našej internetovej stránke. Robíme tak týmto príspevkom.

Tlačová správa
(Doslovný preklad)

Schôdza výboru riaditeľov EHF (Európska humanistická federácia).

Výbor riaditeľov Európskej humanistickej federácie (EHF) mal svoju ostatnú štvrťročnú schôdzu v Bruseli na konci posledného januárového týždňa.

Výbor s potešením vzal na vedomie, že prezident Barack Obama vo svojom inauguračnom prejave spomenul rovnako neveriacich, ako príslušníkov rôznych náboženstiev. Výbor vidí v tom oficiálne uznanie nenábožensky orientovanej komunity v Amerike a inde a hodlá poslať poďakovací list prezidentovi.

Výbor vzal s uspokojením na vedomie úsilie vykonané jeho predstaviteľmi v medzinárodných organizáciách a najmä na Konferencii OSCE. Napríklad naše odporúčania boli plne prijaté v októbri orgánmi OSCE na konferencii Stredomorskej oblasti v Ammáne.

Výbor prijal vyhlásenie, ktoré zdôrazňuje hlboký záujem Európskej humanistickej federácie o dodržiavanie zákonitosti, ako základného princípu politických organizácií – princíp, ktorý je ohrozený prehnaným úsilím demokracií voči hrozbe terorizmu rovnako ako v iných krajinách, kde chýbajú základné slobody.

Napokon Výbor riaditeľov vzal s poľutovaním na vedomie Rezolúciu (*) prijatú Európskym parlamentom – vo veci občianskeho dialógu, ktorý sa má rozvinúť na základe ustanovení Lisabonskej zmluvy, ktorá však nespomína, že nekonfesijnými organizáciami sa musia viesť konzultácie rovnako, ako Cirkvami a náboženskými komunitami. EHF oboznámi s týmto postrehom členov Európskeho parlamentu.

V Bruseli 2. februára 2009.

_________

(*) Rezolúcia Európskeho parlamentu zo dňa 13. januára 2009 o perspektívach rozvoja občianskeho dialógu v zmysle Lisabonskej zmluvy (2008/2067(INI)), ktorá v 20 vete zdôrazňuje, že okrem dialógu s občianskou spoločnosťou musí sa viesť aj otvorený, transparentný a pravidelný dialóg medzi Úniou a cirkvami, ako aj náboženskými spoločnosťami – avšak vynecháva konštatovanie, že Zmluva obsahuje aj zmienku o potrebe dialógu s „filozofickými nekonfesionálnymi organizáciami“.

_________________________________________

List EHF prezidentovi Obamovi

obama.jpg, 30 kB

President Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500

7. februára 2009

Výbor Európskej humanistickej Federácie Vám chce srdečne poďakovať za vašu otvorenosť voči humanistom a iným ľuďom bez náboženského vyznania.

Úprimne nás potešili Vaše slová, konkrétne počas Vášho inauguračného prejavu a počas Národných modlitbových raňajok 5. februára i vaše vyjadrenie o dôležitosti zlatého pravidla, ktoré ako ste povedali zdieľajú humanisti a veriaci väčšiny náboženstiev a filozofii.

Možno Vás bude zaujímať výber niekoľkých verzií tohto pravidla, siahajúcich až do obdobia 6. storočia pred naším letopočtom, uvedených na ďalšej strane.

S úctou

David Pollock Prezident

SOME EXAMPLES OF THE GOLDEN RULE
Niekoľko príkladov zlatého pravidla (ponechávame v originálnom znení)

"He should treat all beings as he himself should be treated. The essence of right conduct is not to injure anyone." (JAINISM - from The Suta-Kritanga, about 550 BCE*)

"Do not do to others what you would not like for yourself." (CONFUCIANISM - from The Analects of Confucius, about 500 BCE)

"I will act towards others exactly as I would act towards myself." (BUDDHISM - from The Siglo-Vada Sutta, about 500 BCE)

"This is the sum of duty: Do nothing to others Which, if done to you, could cause you pain." (HINDUISM - from The Mahabharata, about 150 BCE)

"What you would avoid suffering yourself, seek not to impose on others." (ANCIENT GREECE - Epictetus, the Greek philosopher, about 90 CE*)

"Love your neighbour as yourself." (JUDAISM / CHRISTIANITY - Leviticus 19, in The Torah, about 400 BCE, quoted by Jesus in Matthew 22 and Mark 12, 1st Century CE)

"What is harmful to yourself do not do to your fellow men. That is the whole of the law…" (JUDAISM - from Hillel: The Talmud, about 100 CE)

"None of you truly believes, until he wishes for his brothers what he wishes for himself." (ISLAM - a saying of The Prophet Muhammad, 7th Century CE)

"As you think of yourself, so think of others." (SIKHISM - from Guru Granth Sahib, 1604 CE)

One should be "contented with so much liberty against other men, as he would allow against himself." (GREAT BRITAIN - Thomas Hobbes, English philosopher, 1588-1679 CE)

"He should not wish for others what he does not wish for himself." (BAHA'I from the writings of Baha'u'llah, about 1870 CE)

"You should always ask yourself what would happen if everyone did what you are doing." (FRANCE - Jean-Paul Sartre, French existentialist philosopher, 1905-80 CE)

"Treat other people as you'd want to be treated in their situation; don't do things you wouldn't want to have done to you." (HUMANISM - from the British Humanist Association, 1999 CE)bb

_________________________________________

Skutočné motívy Vatikánu prečo luhá o antikoncepčných pilulách
(Prameň: NSS Newsline 9. január 2009, str. 4)

Oficiálne noviny Vatikánu L'Osservatore Romano uverejnili článok, v ktorom sa tvrdí, že antikoncepčné pilulky spôsobujú znečisťovanie prostredia a neplodnosť mužov. (zvýraznené redakciou)

Na podporu tohto tvrdenia nepredložili žiadny dôkaz, rovnako ako to bolo pri ich tvrdení, že kondómy nechránia proti vírusu HIV, ktorý vyvoláva AIDS (aquired immune deficiency syndrome = získaný syndróm nedostatočnej imunity)

Vedci však rýchle vyvrátili vyhlásenie Vatikánu. Gianbenedetto Melis, viceprezident Asociácie pre výskum antikoncepcie vyhlásil: „Keď sa raz metabolizujú – tieto hormóny obsiahnuté v antikoncepčných prostriedkoch podávaných cez ústa – strácajú akékoľvek charakteristické účinky ženských hormónov“.

Flavia Franconi, zo Spoločnosti talianskej farmakológie k tomu dodáva: „Hormóny obsiahnuté v pilulách ako estrogén, sú prítomné všade…v plastických hmotách, dezinfekčných prostriedkoch, v mäse ktoré konzumujeme.“

Skutočný dôvod prečo Vatikán neprestáva vytvárať paniku okolo antikoncepcie je samozrejme iný. Antikoncepčné prostriedky znížili produkciu nových katolíkov. Počty pôrodov v Európe dramaticky poklesli od čias keď boli zavedené antikoncepčné prostriedky. Napriek úplnému zákazu umelých metód antikoncepcie Vatikánom, väčšina katolíkov tento zákaz celkom ignoruje. Samozrejme (katolícka) cirkev pokladá šírenie sa islamu – ako aj počty priemernej moslimskej rodiny za hrozbu svojej vlastnej moci. (zvýraznené redakciou)

Spoločnosť Prometheus


INFO

Na tejto stránke uverejňujeme dve zaujímavé informácie, ktoré sme získali z Bruselského ústredia EHF a jednu z materiálov našich priateľov - humanistov vo Veľkej Británii.

Prvá sa týka rokovania EHF, druhá je list prezidentovi Obamovi v súvislosti s jeho pozitívnym vyjadrením o humanistoch a tretia o typických manipuláciách Vatikánu, keď sa začne hovoriť o antikoncepčných prípravkoch.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk