DOMOV

 

Niekedy , hoci veľmi zriedkavo dostávame listy na našej webovej stránke, kde čitatelia tvrdia, že naše názory ich URÁŽAJÚ. Chceme na to reagovať asi takto:

My nemáme úmysel nikoho urážať, avšak to nemôže zabrániť tomu, aby sme nemohli svoje vlastné názory slobodne prejavovať.                                                        

Uráža nás aj to že náš štát nás ignoruje tak, ako by nás tu ani nebolo, avšak dane od nás vyberá tak ako od každého iného.

 No my sa držíme zásady danej v našej ústave, že je vecou každého občana čo verí a čo neverí a preto nevypisujeme listy tým , čo majú iné názory, ani sme nikoho za to že má takéto iné názory neupálili za živa, (tak ako to kresťania robili s „kacírmi“a s bosorkami), ani sme nikoho s odlišným názorom nenútili, aby prijal našu vieru lebo ich inak pozabíjame (ako na príklad 60 miliónov zabitých Indiánov v Amerike, preto, že neprijali kresťanstvo) Ani netvrdíme , že tá naša pravda je jediná  a že všetky ostatné sú falošné a preto sa k vôli názorovej odlišnosti  vzájomne nevyvražďujeme (Ako kresťania pozabíjali  Albigéncov a Katarov vo Francúzku, a konečne dodnes ako je to v Severnom Írsku a na mnohých iných miestach)

 Očakávame podobne , že ani nikto druhý nás nebude nútiť, aby sme svoje názory prispôsobili ich názorom.

 Podľa ústavy každý má totiž právo veriť čo chce a každý má aj právo šíriť svoje myšlienky všetkými prostriedkami aké si zvolí.

 Ak túto zásadu prijme za svoju celé ľudstvo zavládne napokon pokoj na zemi, pokiaľ tomu tak nebude ani pokoj na zemi nebude.

Je tu jeden podstatný bod : A to je, že každý človek by mal veriť v niečo pozitívne. My máme našu pozitívnu vieru v dobro, mravnosť a etiku, ktoré majú smerovať k zlepšeniu života človeka na tejto zemi. (preto nás nazývajú humanisti, keďže naša pozornosť sa sústreďuje na človeka -  na rozdiel od teistov)

 Prostriedkom k tomu je však náš rozum , svedomie a historické skúsenosti (na rozdiel od teistov, u ktorých sa konanie človeka opiera o boží príkaz, a odmenu alebo trest po smrti (nebo , alebo peklo).

Tu sa však naše snahy čiastočne aj  zbiehajú, bez rozdielu akými cestami sme k ním dospeli. A práve tieto spoločne ciele by sme mali maximálne využívať, namiesto toho, aby sme sa uzatvárali do svojich vlastných ulít a namiesto hľadania antagonizmov.

 K tomu však vedie jediná cesta : absolútna VZÁJOMNÁ tolerancia názorov iných , neutralita štátu a rešpektovanie ROVNAK´YCH práv všetkých občanov štátom. Nám tolerancia  nechýba, avšak všetkým náboženstvám chýba, pretože sa vyhlasujú za jediné pravdivé a správne a všetkých ostatných pokladajú za poblúdilcov. Z toho vyplýva viac alebo menej zákonite nepriateľstvo a štvácke tendencie proti všetkým ostatným.

Toto vedie k tomu, že každý je proti každému. Veď náboženstiev rôzneho druhu je teraz na svete asi tritisíc a samotných kresťanských denominácií je v samotnej Severnej Amerike asi 1200.  Do toho sa nerátajú sekty- (pozri: http://www.religioustolerance.org/chr_cf.htm)

Už samotný tento fakt dokazuje , že existenciu boha- bohov možno si predstavovať tritisícorakým odlišným spôsobom a že ideológia kresťanstva je vec veľmi hmlistá ak si ju ľudia interpretujú yše tisíc rôznými vzájomne odlišnými spôsobmi. 

Prečo je tomu tak? Pretože ide o ideologické systémy vytvorené v ľudskej  predstavivosti  a tá dáva možnosť nekonečného množstva verzií. Naproti tomu fyzika, chémia, matematika je iba jedna, platná pre každého a pre celý svet. Prečo je to tak? Pretože tieto sa opierajú o dokázané faktá a z nich vyvodené dedukcie. 

Každá z náboženstiev a sekt  uznáva iba seba a odmieta všetkých druhých. K čomu to vedie? Ročne na tomto svete je asi 40 náboženský podmienených bojov a krviprelievaní . A bude tomu tak aj naďalej kým sa ľudstvo konečne neumúdri a kým nezačne používať svoj rozum namiesto vier a povier.

Napokon treba zdôraniť, že naše názory, postoje a aktivity nesmerujú proti čestným veriacim akejkoľvek náboženskej denominácie. Posudzujeme ľudí podľa toho ako KONAJÚ nie podľa toho ako zmýšľajú. Máme ich radi a vážime si ich.Títo patria k t.zv.: ECCLESIA OBEDIENS(´=Poslúchajúca cirkev) na rozdiel od ECCLESIA REGNANS (= Kraľujúca cirkev). Vina za krivdy, neprávosti až zločiny, ktoré sa páchali a aj naďalej  vyskytujú, leží na svedomí NIEKTORÝCH  ( nie však všetkých) patriacich k tomuto okruhu "Kraľujúcej cirkvi" a aj na POLITIKOCH, ktorí sa stávajú nástrojom v ich rukách.

Povinnosťou nás všetkých , či už veriacich alebo "neveriacich" (= tých čo veria v iné hodnoty) je odhalovať KRIVDY A NEPRÁVOSTI a tých čo sú za ne zodpovední bez ohľadu  na to,  kto ich pácha a tým brániť, aby aj naďalej poškodzovali spoločnosť a ľudstvo.

Kresba: Eva sa rozpráva s hadom  (Stuart Lord- Austrália) 

Redakcia Webovej stránky.

DOMOV