SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Bez predsudkov
Náhoda sa tvári ako Boh!
Inteligentný dizajn: kto má vlastne pravdu?
Umberto Eco

Minulý týždeň Eugenio Scalfarí vytiahol na svetlo históriu, ktorá sa zdala už dávno zabudnutá a pochovaná (či obmedzená na krajiny Bible Belt, teda amerického juhu a stredu, čo sú tie najspiatočníckejšie a najizolovanejšie štáty na svete, zakorenené vo svojom divom fundamentalizme, ktorý je schopný brat vážne iba George W. Bush, aj to pravdepodobne iba ako potenciálny elektorát). Opäť sa vrátili polemiky o darwinizme a dotkli sa aj projektov reformy nášho školstva, myslím tým talianskeho a katolíckeho. Trvám na slove „katolícky“, pretože kresťanský fundamentalizmus sa rodí v protestantskom prostredí a charakterizuje ho úsilie doslovne interpretovať Písmo. Na to, aby sa Písmo interpretovalo doslovne, musí ho mať možnosť slobodne interpretovať sám veriaci, toto je typické pre protestantizmus. Katolícky fundamentalizmus by vôbec nemal existovať, pretože katolícka interpretácia Písma sa deje prostredníctvom cirkvi.

Najprv Big bang

Najprv Filón Alexandrijský a neskôr aj otcovia cirkvi vypracovali jemnejšiu hermeneutiku, blízku tvrdeniam svätého Augustína, ktorý bol presvedčený, že Biblia často hovorí prostredníctvom metafor a alegórií a že sedem dní stvorenia môže byt pokojne sedem tisícročí. A cirkev fundamentálne prijala túto hermeneutickú pozíciu. Podotýkam, že ak sa raz pripustí, že sedem dní stvorenia je len poetická metafora, ktorú možno interpretovať aj nie doslovne, potom Genezis dáva za pravdu Darwinovi: najprv sa stane čosi ako Big bang s výbuchom svetla, potom sa sformujú planéty a na Zemi sa dejú veľké geologické zmeny (súš sa oddelí od vody), zjavia sa rastliny, ovocie a semená, a napokon sa vody začnú hmýriť živými bytosťami (život sa začal vo vode), do vzduchu sa vzniesli vtáky a len po nich sa zjavili cicavce (nejasná je pozícia plazov, ale od knihy Genezis nemožno očakávať priveľa). Až na vrchole tohto procesu (predstavujem si, že až po veľkých antropomorfných opiciach) sa zjavuje človek. Človek - nezabúdajme na to - nie je stvorený z ničoho, ale z blata, teda z už jestvujúcej matérie. Evolučnejší (bez vylúčenia prítomnosti Stvoriteľa) vari už ani nemožno byť.

Čo spôsobilo, že katolícka teológia sa vždy odmietala identifikovať s materialistickým evolucionizmom? Toto všetko nielenže je dielom Božím, ale v evolučnej stupnici sa dokázal aj kvalitatívny skok, keď Boh vložil do živého organizmu nesmrteľnú dušu s vôľou. A len na tomto bode sa zakladá spor medzi materializmom a spiritualizmom. Zaujímavý aspekt celej debaty, ktorá sa odohráva v Spojených Štátoch je, aby sa v školách popri darwinovskej „hypotéze“ (nezabúdajme, že počas svojho súdneho procesu by sa bol Galileo dostal zo šlamastiky tvrdením, že to, čo tvrdí, nie je „objav“, ale „hypotéza“) nehovorilo ani tak o Stvorení ako o „Inteligentnom dizajne“ - aby to nevyzeralo, že vedecká teória protirečí náboženskej viere. Myslí sa tým čosi ako „nechceme vám vnucovať znepokojivú predstavu bradatého antropomorfného Jehovu, chceme iba to, aby ste uznali fakt, že ak jestvovala evolúcia, neprebehla náhodne, ale sledovala istý plán, projekt, a tento projekt musí súvisieť s nejakým Rozumom“ (totiž, myšlienku Inteligentného dizajnu by mohol pripustiť aj Boh panteista na mieste transcendentného Boha).

Pokus-omyl

Mne však na tom celom pripadá čudné, že sa neberie do úvahy, že inteligentný dizajn nevylučuje náhodný proces, ako je darwinovský, že sa odohráva takpovediac systémom pokus-omyl takže, prežívajú len indivíduá, ktoré sa lepšie prispôsobia prostrediu v procese boja o život. Vezmime do úvahy vznešenejšiu predstavu inteligentného dizajnu, čiže umeleckú tvorbu. Míchelangelo nám v jednom zo svojich slávnych sonetov hovorí, že keď sa postaví pred blok mramoru, nemá od začiatku presnú predstavu sochy, ktorá z neho má vzniknúť, ale pokúša sa, skúma odolnosť materiálu a usiluje sa odstrániť zbytočný kameň a pomaly, postupne vyslobodiť sochu z väzenia hlušiny. Ale aká to má byt socha, či Mojžiš alebo Otrok, to umelec zistí až na konci procesu neprestajných pokusov. Inteligentný dizajn sa teda môže prejaviť aj prostredníctvom série prijatí a odmietnutí toho, čo náhoda ponúka. Pochopiteľne, treba sa najprv rozhodnúť, či bude prvý Dizajnér schopný vyberať a odmietať, alebo rozhodne Náhoda; ktorá sa prijímajúc a odmietajúc bude prejavovať ako jediná forma Inteligencie, čo by v podstate bolo čosi ako Náhoda, ktorá sa tvári ako Boh. To nie je maličkosť. Jednoducho je to filozoficky trochu komplexnejšie, než to predkladajú fundamentalisti.

UMBERTO ECO © L´ Espresso 8. decembra 2005
SME 10. decembra 2005


Na margo
 
Umberta Eca netreba predstavovať. Je to osobnosť s garanciou zdravého úsudku, tolerancie a múdrosti.

Tento článok nie je jediným materiálom na našej stránke od tohto autora. Prečítajte si napríklad jeho úvahy o morálke.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk