SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
VAŠE 2 % Z DANE PRE PROMETHEUS
Podporte dvoma percentami Spoločnosť Prometheus aj v roku 2015
Vážení členovia, ctení sympatizanti, milí návštevníci našej internetovej stránky

Týmto Vás chceme poprosiť o poukázanie DVOCH PERCENT z Vaších daní pre Spoločnosť PROMETHEUS.

Ak sa rozhodnete poukázať 2 % z Vašich daní v prospech Spoločnosti PROMETHEUS, jedinej organizácie na Slovensku, ktorá principiálne chráni záujmy občanov bez náboženského vyznania, použite na vyplnenie Vášho vyhlásenia nasledovné údaje:

vzor.jpg, 17 kB

Postup pre zamestnancov je jednoduchý, nasledujúce riadky vám pri tom pomôžu:


Prvý bod je rutinnou záležitosťou mzdovej učtárne a druhý s ním úzko súvisí.
Na Vás ostávajú iba body 3 a 4, ktoré nepredstavujú žiadny problém.

  1. Ak nepodávate daňové priznanie tak ste do 15. februára 2015 mali písomne požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov. Prípadne to Váš zamestnávateľ vykonal automaticky.
  2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, v ktorom okrem výšky ročnej dane uvedie, že nemáte nedoplatok na tejto dani.
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v prospech Spoločnosti PROMETHEUS. Formulár vo formáte doc je predvyplnený, môžete si ho stiahnuť do počítača. ALEBO vo formáte pdf (editovateľný), ktorý sa dá vyplniť cez počítač.
  4. Najneskôr do 30. apríla 2015 doručte, (pošlite) vyplnené VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM o zaplatení dane daňovému úradu najbližšiemu k miestu vášho trvalého bydliska.

Predpokladáme, že viete, že Spoločnosť PROMETHEUS nie je náboženská organizácia a preto štát na jej činnosť neprispieva ani centom. Na jej činnosť prispievajú členovia, sympatizanti a iní ochotní podporovatelia.

Nikto zo Spoločnosti Prometheus nie je za svoju činnosť v jej prospech platený.

Finančné prostriedky sa používajú iba na vydávanie informačných materiálov, elektronického časopisu PROMETHEUS, každoročné udeľovanie Cien humanistov, poštovné, telefón a iné náklady priamo spojené s činnosťou spoločnosti.


Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť nás a dávame svoj záväzok zodpovedne plniť ciele SPOLOČNOSTI PROMETHEUS zamerané na prospech občanov bez náboženskoho vyznania a podporu rozvoja demokracie na Slovensku.
INFO
 
Opäť, aj v tomto roku 2015 sa na Vás obraciame so žiadosťou o poukázanie dvoch percent z Vašich daní na činnosť SPOLOČNOSTI PROMETHEUS.

Podľa platných pravidiel musí byť suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane za r. 2014 minimálne 3 eura .

Dajme si záväzok, že 2 % poukážeme čo najskôr, čas beží ako splašený

Tí, ktorí podávajú daňové priznanie, podnikatelia, podnikateľské subjekty vypĺňajú formulár priamo vo svojom daňovom priznaní.

Tu sú na jednom mieste pre všetkých, všetky formuláre.


Copyright © 2000—2015 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:kancelariasp@mail.t-com.sk