SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
VAŠE 2 % Z DANE PRE PROMETHEUS
Podporte dvoma percentami Spoločnosť Prometheus
(Ako postupovať, tlačivá pre zamestnancov i kompletné vysvetlivky pre všetky typy darcov)
Vážení členovia, ctení sympatizanti, milí návštevníci našej stránky

Ako všetci viete, Spoločnosť PROMETHEUS nie je náboženská organizácia a preto štát na jej činnosť neprispieva ani centom. Na jej činnosť prispievajú členovia, sympatizanti a iní ochotní podporovatelia.

Nikto zo Spoločnosti Prometheus nie je za svoju činnosť v jej prospech platený.

Finančné prostriedky sa používajú iba na vydávanie informačných materiálov, elektronického časopisu PROMETHEUS, každoročné udeľovanie Cien humanistov, poštovné, telefón a iné náklady priamo spojené s činnosťou spoločnosti.

Týmto Vás chceme poprosiť o poukázanie DVOCH PERCENT z Vaších daní
pre Vašu Spoločnosť PROMETHEUS
.

Ak sa rozhodnete poukázať 2 % z Vašich daní v prospech Spoločnosti PROMETHEUS, jedinej organizácie na Slovensku, ktorá principiálne chráni záujmy občanov bez náboženského vyznania, použite na vyplnenie Vášho vyhlásenia nasledovné údaje:

vzor.jpg, 16 kB

Postup je jednoduchý, nasledujúce riadky vám pri tom pomôžu


Ak ste zamestnanec:

Prvý bod je rutinnou záležitosťou mzdovej učtárne a druhý s ním úzko súvisí.
Na Vás ostávajú iba body 3 a 4, ktoré nepredstavujú žiadny problém.

 1. Do 15. februára 2013 by ste mali písomne požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov. Ak ste tak neurobili, budete musieť podať daňové priznanie a potom pre Vás platí časť týkajúca sa FYZICKÝCH osôb, ktoré podávajú daňové priznanie uvedená nižšie.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, v ktorom okrem výšky ročnej dane uvedie, že nemáte nedoplatok na tejto dani. Toto potvrdenie Vám vydajú aj po 15. februári 2013.
 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v prospech Spoločnosti PROMETHEUS.
 4. Najneskôr do 30. apríla 2013 doručte, (pošlite) vyplnené VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM o zaplatení dane daňovému úradu najbližšiemu k miestu vášho trvalého bydliska.

Ak ste FYZICKÁ osoba A PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE:
 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa.
 2. Podajte daňové priznanie s vyplneným VYHLÁSENÍM najneskôr do 31. marca 2013.
Podrobnosti si pozrite v kompletných vysvetlivkách pre všetky typy darcov)


Postup PRÁVNICKEJ osoby:
 1. Podajte daňové priznanie s vyplneným VYHLÁSENÍM najneskôr do 31. marca 2013.
Podrobnosti si pozrite v kompletných vysvetlivkách pre všetky typy darcov)


INFO
 
Opäť, aj v tomto roku 2013 sa na Vás obraciame so žiadosťou o poukázanie dvoch percent z Vašich daní na činnosť Spoločnosti Prometheus.

Vysvetlivky a tlačivá sú na tejto stránke.

Môžete si stiahnuť a vytlačiť kompletné vysvetlivky pre všetky typy darcov (2 %, 1,5 %, 3 %)

Podľa platných pravidiel musí byť suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane za r. 2012. Minimálne 3,32 eura (právnické osoby minimálne 8,30 eur).

Dajme si záväzok, že 2 % poukážeme čo najskôr,
čas beží ako splašený :-)

 • Potvrdenie o zaplatení dane pre zamestnancov.
 • Vyhlásenie o preukázaní 2 % pre zamestnancov. Sú v ňom už potrebné údaje o Spoločnosti PROMETHEUS vyplnené.

 • DAROVACIA ZMLUVA pre organizácie, ktoré by nám chceli darovať finančné prostriedky na verejno prospešné účely.


 • Copyright © 2000—2013 Kontaktná adresa:
  Spoločnosť PROMETHEUS
  Pod Bánošom 14
  974 11 Banská Bystrica
  Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
  Adresa elektronickej pošty:kancelariasp@mail.t-com.sk