SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Náš tip
Duša a fľaša vodky

Poznatky z diskusie s vericími o duši

Predpokladajme, že človek má nejakú nemateriálnu, času nepodliehajúcu substanciu, ktorú voláme duša. Duša v organizme zodpovedá za náš charakter, naše činy, rozum a zmysly. Po smrti sa duša ponáhľa k Hospodinovi, ktorý rozhodne, čo s ňou urobiť. Ak sme konali zlo, pôjde duša do očistca, či do pekla. Ak sme konali to, čo sa bohu páči, čaká ju večný pobyt v raji.

Zákonite sa ponúka otázka: Teda, akým že to zázračným spôsobom má fľaša absolútne materiálnej vodky taký zázračný vplyv na nemateriálnu dušu? Človek sa pod jej vplyvom stáva agresívnym, zlým, môže spáchať zločin a podobne, alebo naopak, stáva sa veselším, lepším, schopným konať dobré skutky, ktoré nemôže, nevie, nechce konať v triezvom stave. Hypotéza o existencii nemateriálnej duše sa týmto stáva absurdnou, nezmyselnou.

V logike existuje zákon vylúčenia tretieho. Definícia: dva protirečivé úsudky nemôžu byť súčasne nesprávne: jeden z nich je nevyhnutne pravdivý; druhý je nevyhnutne nesprávny; tretí úsudok je vylúčený. Podľa zákona o vylúčení tretieho teda v človeku niet a nemôže byť žiadnej duše.

Tak čo ďalej? Ďalej možno od veriaceho očakávať dva druhy námietok, pozrime sa na ne v poradí v akom sa objavujú najčastejšie:

Duša je materiálna a preto nie je nič prekvapujúce na tom, že má na ňu vodka vplyv.

Odpoveď: Ak je duša materiálna, potom aké má fyzikálno-chemické vlastnosti, akým prístrojom ju možno zistiť? Nakoľko nebola duša nikdy a nikým zistená, či pozorovaná je prirodzené, že na túto otázku nemožno dať odpoveď.

Ak je voči tomu námietka, že vraj taký prístroj ešte nebol vyrobený, potom sa stačí spýtať odkiaľ, že teda váš oponent vie, že duša existuje. Veriaci zrejme stratí chuť ďalej diskutovať, lebo sa bude stále viac zamotávať do výmyslov - nezmyslov, ktoré ho v tej chvíli napadnú.

Duša je nemateriálna, premýšľa mozgom – pôsobí na človeka prostredníctvom mozgu. Preto ak je mozog pod vplyvom alkoholu, potom duša nemôže normálne vnímať.

Odpoveď: Ak duša premýšľa mozgom, potom ako bude na nebesiach premýšľať bez mozgu.

Na tomto sa spravidla dialóg končí vybranými vulgárnymi nadávkami, preklínaním a obviňovaním z vyvolávania náboženských konfliktov.

Duša veriaceho je nevyspytateľná a preto aby sa obhájila pred pokúšaním diabla – ateistu môže si vymýšľať rôzne. Napríklad: Môže tvrdiť, že opitý mozog nepočúva rady dobrej duše. Ale potom je na mieste záver, že opilci pôju do neba, lebo ich duša je čistá ako Kristové ľavé oko. A tak ďalej, a tak podobne.

Majte sa na pozore, Tento tip na diskusiu s veriacími vás bez aktívneho premýšľania nezachráni. Veriaci má obrovskú schopnosť fantazírovať o neexistujúcom božom svete, ktorý sa v skutočnosti tvorí iba skladaním slov. Bez premýšľania o tomto jeho nádejnom – záhrobnom svete o ktorom ho školia najskôr jeho najbližší príbuzní, potom fundovane „informujú“ organizované cirkvi, farári, kazatelia a podobné kapacity, nemáte veľa šancí. On je nútený o tomto svojom svete premýšľať často a hľadá vždy len dôvody za. Preto vy musíte poznať obrovské množstvo dôvodov proti, ktoré vyvážia jeho verbálne, iba na viere postavené dôvody v prospech svojej viery. Stopercentne platí mierna parafráza osvedčenej vojenskej rady: poznaj svojho oponenta.

Nejde však o to aby ste víťazili nad teistami v spoločnej diskusii. Pre pevné ukotvenie a silnú integritu človeka je nevyhnutné mať názor na svet vyargumentovaný a položený na pevnom racionálnom základe. V tom dáva ateistovi súčasná veda ale i všeobecný rozhľad v histórii a iných disciplínach dostatok spoľahlivých argumentov, ktoré by mal poznať vo vlastnom záujme.

PROMETHEUS


Na margo
 
Určite občas diskutujete s teistami, teda s veriacími, v našom teritoriálnom priestore väčšinou kresťanmi.

Treba vedieť, že veriacého nezískate na svoju stranu. On je veriaci a o viere sa nepremýšľa logicky.

Pre vlastný pocit spokojnosti je však užitočné byť na takéto rozhovory pripravený. Možno sa vám zíde náš tip.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk