SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z iných zdrojov
Dodatok redakcie ZH k Memorandu SP o výuke náboženstva a etiky

Redakcia Zošitov humanistov k tomuto Memorandu dodáva, že nestačí "zbierať a posielať pripomienky"; to pripomína bezmocnosť občanov v čase totality. Treba okamžite konať.

Musia sa nájsť občania-rodičia, ktorí pôjdu za riaditeľom a učiteľmi školy, na ktorú chodia ich deti, aby si s nimi pohovorili o etickej výchove svojich detí. Rodičia, ktorí vyslovia konkrétnu požiadavku: ak sa deťom katolíckych (evanjelických) rodičov vštepuje katolícka (evanjelická) mravouka, máme ako ateisti (občania nekonfesijného filozofického presvedčenia) právo, aby sa našim deťom vštepovala ateistická (racionalistická, naturalistická - viac-menej vhodných synoným je neúrekom) mravouka. Existuje. Že neexistuje? Tak ju vytvorte - nato ste tu ako štátni úradníci, aby ste občanovi pomohli!

Viem si predstaviť, že vo väčšine prípadov sa už pokus o takúto návštevu, ak dopredu oznámite jej cieľ, stretne s odmietnutím. (Aj o tom treba urobiť záznam.)

Veľmi pravdepodobná je stereotypná odpoveď riaditeľa, že sa bude učiť etika, schválená ministerstvom - a basta. Neslobodno sa nechať vyhnať bez spísania záznamu, že sa odmieta brať do úvahy požiadavka rodiča, aby sa jeho deťom dostala výchova v ateistickej etike, resp. konkrétne slová riaditeľa.

Možno očkávať odmietnutie rozhovoru o ateistickej etike z toho dôvodu, že vo výnose sa jej ateistický (agnostický, naturalistický atď. - viď hore) charakter nespomína. Memorandum Spoločnosti Prometheus rozoberá tento problém podrobným rozborom etiky podľa R.R. Olivara a jej odmietnutím ako náhradky pre výučbu ateistickej etiky. V tejto situácii odporúčam pre rodičov toto stanovisko: Ak etika podľa Olivara nestačí katolíckym rodičom a trvajú na výučbe katolíckej mravouky, trváme my, ateistickí rodičia na výučbe špeciálne ateistickej mravouky.

Viem si predstaviť, že to bude najmä pre katolícku cirkev dosť tuhé sústo na prežutie, súhlasiť s výučbou ateizmu. Nečítal som dosiaľ ani v odbornej tlači (ku ktorej nemám zatiaľ prístup), ani v dennej tlači, ani seriózne rozbory ani polemiky k tejto otázke; v budúcnosti sa im nedá vyhnúť. Nemôžem v tejto súvislosti nepripomenúť existenciu Univerzity pre humanistiku (v ich aj našom ponímaní pre ateizmus) v Utrechte v Holandsku, jej prípravu v Berlíne (pozri ZH č. 38, júl 2003) a jej potrebu u nás. Zas je tu na mieste zdôraznenie nášho stanoviska: Chceme len to, čo majú všetci iní. A - či neexistovali za komunizmu teologické fakulty?

Problémom je už vymedzenie pojmov a začína to názvoslovím. Videli ste, že bez rozpakov používam výraz ateista, kým Me-morandum SP spomína jeho "pejoratívny" prízvuk, dáva mu prívlastky ako "primárny" a nakoniec hovorí o občanoch nekonfesijného filozofického presvedčenia (NFP). Nemôžem vyradiť tento siahodlhý výtvor úradného šimľa z úradných dokumentov, ale v hovorovej reči si s ním neviem poradiť. Samozrejme prichádzajú do úvahy výrazy humanizmus a humanista ako protiklady teizmu a teistov. O tomto sa bude ešte veľa hovoriť. Teraz sa vráťme k etike na školách, a to k našej ateistickej.

Ak bude rozhovor s riaditeľom pokračovať, pravdepodobne vyjde najavo, že okrem knihy R.R. Olivera inej učebnice niet. To treba priznať a volať po jej zostavení. Iniciatíva má vychádzať z orgánov Ministerstva školstva, Spoločnosti Prometheus či jej klubov (ako reprezentantov slovenských ateistov) a z jednotlivcov, kto-rí majú o vec záujem - čo aj len preto, že si chcú zarobiť. Prometheus privíta každú iniciatívu v tomto smere.

Predpokladám, že Spoločnosť Prometheus zostaví zoznam kníh, ktoré učiteľom etiky poskytnú aktuálne učebné témy pre deti ateistov: v prvom rade ich poučia, že ich rodičia nie sú menejcenní a hodní odsúdenia (a teda ani ony) a že svoje presvedčenie nemajú prečo skrývať. Sám som do tejto pokladnice prispel preložením a vydaním štyroch kníh Edície k teórii a praxi humanistickej výchovy: tri pre deti, jedna pre dospelých; už pred rokmi som cítil ich aktuálnu potrebu. Aj v týchto ZH sa nájdu články o etike a etickej výchove, napr. Rozhovory o vede a vierach medzi A. Jacquardom a J. Lacarriérom v č.10, október 1999.

Priatelia, ostávajú dva mesiace do začiatku nového školského roku a zlé sa môže na dobré obrátiť: nech spolu s náboženskou výchovou štartuje aj ateistická etická výchova! Verím, že sa nájdu učitelia etiky, ktorí sa hrdo prihlásia k svojmu svetonázoru a budú ho učiť, ako aj rodičia, ktorí budú takýchto učiteľov pre svoje deti žiadať.


Na margo
Tento material je doplnkom k našej analýze vyučovania náboženstva a etiky, ktorý je na tejto stránke a ktorý vytlačili i v Zošitoch humanistov č. 44 júl 2004

Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk