SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Čo si o tom myslíte?
Spoločnosť PROMETHEUS
Viete kto učí Vaše deti ETIKU?

Vážení rodičia,

mnohí z Vás si iste želáte, aby Vaše deti aj v škole vychovávali v duchu SVETSKEJ MORÁLKY A ETIKY. Prajete si to preto lebo sami nevyznávate žiadné náboženstvo a základné ľudské práva i zákon Vám umožňuje, aby ste aj svoje deti vychovávali rovnakým spôsobom.

Nuž rozhodli ste sa zapísať svoje deti na ETIKU (v domnení, že tento predmet nie je zaťažený náboženským náterom). Máte istotou, že to bude skutočne tak?

VIETE AJ KTO BUDE SKUTOČNE VYUČOVAŤ VAŠE DETI TENTO PREDMET?

Viete, že kvalifikáciu učiteľa etiky udeľuje (okrem iných) aj rímskokatolícka TEOLOGICKÁ FAKULTA? Pre názornosť si pozrite nižšie publikovaný formulár DIPLOMU.

Nie, že by bol porušený zákon, nie je to ani v rozpore s demokraciou. Viete si však po tejto informácii predstaviť, aké lekcie dostanú Vaše deti o "nenáboženskej" etike od takto vyškolených učiteľov? Myslíte si, že je to vporiadku?

SLOVENSKA REPUBLIKA

             UNIVERZITA KOMENSKÉHO  V BRATISLAVE

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

DIPLOM

(meno a priezvisko)

(narodený)

ukončil(a) 5-ročné vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej skúšky v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov — náboženská výchova a etická výchova,

a súčasne sa mu (jej) podľa ustanovenia § 21 ods. l písm. b) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách
v znení neskorších predpisov priznáva akademický titul

„magister“, v skratke „Mgr."

V Bratislave dňa       

dekan                                                                       rektor

Tento diplom bol upravený redakčne zmenenou veľkosťou písma a zvýrazneným FAREBNÝM písmom, inak je to presný odpis originálnych diplomov

Na margo

Tento materiál vznikol na podnet čitateľa, ktorý nám napísal:
"Nechcem aby bigotní veriaci, ktorí vyštudovali popri náboženstve aj etiku učili môjho vnuka etiku na nábožensky obraz."

Uvažujme spoločne: Môže na teologickej fakulte študovať náboženstvo neveriaci? Môže. A študuje? Nuž sotva. Načo by mu to bolo, a tiež, ktorá cirkev by súhlasila aby to náboženstvo potom aj skutočne učil.

Premýšľajme ďalej: Bude veriaci človek, presvečený o pravdivosti svojho názoru na svet stvorený bohom, ktorý vyštuduje popri náboženstve etiku, učiť Vaše deti svetskú, či nábožensku etiku?

Ani ideológovia marxizmu si na to netrúfli, či na take niečo neprišli? Veď počuli ste, že by sa v minulosti s ateizmom, marxizmom... niekto súčasne kvalifikoval na učiteľa náboženstva? Ak by aj, to by bol cirkus, ak by niekto niečo také chcel realizovať.

Nápaditosť cirkevných ideológov je zrejme bezhraničná a trúfalosť klerikálov, ktorí tie nápady realizujú obdobne. Záleži len na občanovi, dokedy to bude mlčky akceptovať.

Vaše reakcie na publikovaný materiál k téme na tejto stránke môžete posielať na našu adresu poštou, alebo elektronicky.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk