SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
SLOVENSKÉ  TABU
Ch. Darwin Darwin ako ho pánboh stvoril
Obrázok je voľne šíriteľný
  Želáme Vám šťastný Darwinov deň, ktorý si 12. februára pripomína celý pokrokový svet.

Nižšie opakovane uverejňujeme článok z roku 2004. Vtedy sme si pripomínali 195. narodeniny tohto významného vedca, ktorý donútil aj Rímskokatolícku cirkev - jej najvyššieho predstaviteľa, samotného pápeža – aby zmenila svoju dogmatickú doktrínu.


12.  februára sme si pripomenuli 195. výročie narodenia Charlesa Darwina (1809)


Ch. Darwin Darwinova teória vývoja živočíšnych druhov ukončila mýtus o stvorení človeka bohom. Dnes už azda niet civilizovanej krajiny, v ktorej by si občania nepripomenuli tohto bádateľa, ktorý sa zapísal do histórie vedy, no Slovensko nepatrí medzi takéto krajiny.

Náboženskí fanatici najrôznejąích denominácií dokonca neraz tvrdia, že Ch. Darwin bol nábožensky presvedčený veriaci. Takéto lživé tvrdenia je možno vyvráti» medzi iným aj citátom z vlastného životopisu Ch. Darwina, ktorý uvádzame v ďalšom:

„Postupne som prestal veriť v kresťanstvo ako božské zjavenie. Skutočnosť, že mnohé falošné náboženstvá sa rozšírili po veľkých oblastiach zeme ako divý požiar zapôsobilo tiež na mňa. Hoci je krásna morálka Nového zákona, sotva možno zaprieť, že jeho dokonalosť je závislá na interpretácii, ktorou vysvetľujeme dnes jeho rôzne metafory a jeho alegórie…“

„Avšak nebol som ochotný vzdať sa svojej viery - O tom som plne presvedčený, pretože si dobre pamätám a pripomínam svoje úvahy nad starými listami vznešených Rimanov a rukopismi objavenými v Pompejach alebo inde, ktoré sa zarážajúcim spôsobom zhodovali s tým, čo bolo napísané v evanjeliách.

Avšak nachádzal som čoraz ťažšie vo svojej predstave prísť na dôkaz, postačujúci presvedčiť ma. Takže neviera sa vkrádala do mňa veľmi pomalým tempom, avšak napokon sa stala úplnou. Toto tempo bolo tak pomalé, že som nepociťoval žiadnu tieseň a od tých čias som nezapochyboval ani len na sekundu o tom, že moje závery boli správne. Skutočne nemôžem pochopiť ako si môže niekto želať, aby bolo kresťanstvo pravdivé, keď ľudia čo neveria majú byť naveky potrestaní - tak ako to tieto texty jasne vyjadrujú. A k takýmto paria aj môj otec, brat a takmer všetci moji priatelia. Je to odsúdenia hodná doktrína.

Preložené z NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE zo 16. januára 2004 (http://www.secularism.org.uk)
Pozri tiež: http://www.darwinday.org


INFO
 
Predstavovať Ch. Darwina nie je potrebné.

Krátka poznámka pri príležitosti jeho narodenín je našim prejavom úcty voči tomuto významnemu vedcovi


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk