SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z nášho - vášho PROMETHEA

Ježiš Kristus vraj nikdy neexistoval!


Luigi Cascioli, autor knihy Favola di Cristo

Dokazuje to taliansky historik Luigi Cascioli, ktorý sa súdi s katolíckou cirkvou v Taliansku. Vo svojej knihe La Favola di Cristo (Mýtus o Kristovi) tvrdí, že Ježiš nie je ničím iným ako vymyslenou konštrukciou vytvorenou falzifikátormi v 2. storočí.

Kniha La Favola di Cristo je súbor argumentov pre súdny spor proti katolíckej cirkvi a jej predstaviteľom. Autor v nej zhromaždil právne dôkazy, ktoré poukazujú na to, že osoba Ježiša je iba manipuláciou a falzifikáciou dokumentov, ktoré v skutočnosti hovorili o Jánovi z Gamaly, synovi Judáša Galilejského a synovcovi rabína Ezechia, priamom potomkovi rodu Asmonitov.

Cascioli zakladá svoje tvrdenia na výsledkoch päťročného intenzívneho a trpezlivého výskumu, štúdia tisícok spisov, ikonografie, rukopisov, ktoré boli nájdené v Kumráne v Palestíne, racionálneho výkladu Biblie, ako aj všetkých dokumentov o pohanských náboženstvách a ich kultoch, ktorých je kresťanstvo dokonalou reprodukciou. Nemalý priestor venuje aj nezrovnalostiam v jednotlivých evanjeliách. Najočividnejšie sú podľa neho rozdiely v počte a menách apoštolov v evanjeliách podľa Marka, Matúša, Lukáša či v Skutkoch apoštolov. Po prvýkrát v histórii ľudstva sa tak stalo, že náboženstvo je priamo súdne stíhané. Tento súdny spor by mohol skončiť verdiktom o zneužívaní dôvery ľudí (článok 661 talianskeho Trestného zákonníka) a o zámene osôb, resp. identity (článok 494 talianskeho Trestného zákonníka), na čo sa Cascioli odvoláva. Ten obvinil predstaviteľov katolíckej cirkvi zo „šírenia falošných faktov vydávaných za pravdu“. Súdny spor tento taliansky historik inicioval v roku 2002 zaslaním formálnej sťažnosti proti katolíckej cirkvi. V súdnom podaní pritom zdôraznil, že jeho sťažnosť sa netýka kresťanskej viery a náboženstva ako princípu. Slobodu vyznania v Taliansku ochraňuje zákon. V Cascioliho sťažnosti je napádaná skutočnosť, že cirkev prezentuje nehistorické fakty ako fakty historické. Podľa neho napríklad neexistuje historický dôkaz o tom, že Ježiš bol synom Jozefa a Márie (Jozefa Mária sú podľa neho úplne vymyslené osoby) a že sa narodil v Betleheme a vyrástol v Nazarete, ako tvrdí cirkev. Súdu predložil dôkazy o tom, že Ježiš Nazaretský z Nového zákona bol v skutočnosti Ján z Gamaly, obyvateľ Nazaretu. Meno Ján bolo podľa neho nahradené menom Kristus (z Kristos - pomazaný), a napokon menom Ježiš až v roku 180, čo dokazuje aj kniha platónskeho filozofa Celsa „Proti kresťanom“ z konca 2. storočia, teda doby, keď prví kresťania zostavovali „Skutky apoštolov“: „Ten, ktorému ste dali meno Ježiš, bol v skutočnosti len vedúcim skupiny banditov. Zázraky, ktoré mu boli pripísané, boli len prejavom magických a ezoterických trikov.“ Meno Ježiš po prvýkrát použil Origenes vo svojej knihe „Contra Celsum“, ktorá bola odpoveďou na Celsove obvinenia. Odvtedy sa začalo používať označenie Pán, Kristus či Mesiáš.

Podľa Cascioliho priaznivcov sa tak skončili všetky diskusie trvajúce stáročia o existencii Ježiša, o tom či bol len mýtom alebo skutočnosťou, o tom, či mal tmavé alebo svetlé vlasy, či bol pekný alebo škaredý, či bol ženatý alebo slobodný.

„V knihe Favola di Cristo sú jasne zobrazené a vysvetlené všetky falošné fakty, ktoré sa katolícka teológia nikdy neodvážila predložiť na diskusiu,“ uvádza Cascioli. Či jeho tvrdenia potvrdí aj súd, sa ukáže až v najbližších mesiacoch.

Spracované podľa zahraničnej tlače.
Viac informácií na: www.luigicascioli.it


2 / 2005
 
Vybrali sme pre vás z druhého čísla časopisu PROMETHEUS v rubrike Zaujímavosti na 16. strane.

Na našej stránke si môžete pozrieť celý obsah 2. čísla časopisu.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk