O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

DOMOV

Odkedy má CIRKEVNÝ odbor MK právo rozhodovať vo veci OBČANOV BEZ VYZNANIA?

Slovenský TALIBAN opäť zaúradoval

Mestská rada Spoločnosti Prometheus v máji 2001 predložila predsedovi vlády SR , a viacerým iným činiteľom podanie, v ktorom protestuje proti tomu aby cirkvi boli financované aj z daní bezkonfesijných daňových poplatníkov a pokiaľ tomu tak je žiada, aby aj bezkonfesijnú spoločenstvo slovenských občanov dostávalo finančné subvencie.

Úrad vlády nezaujal stanovisko, ale odstúpil toto podanie ministrovi kultúry a tento ho postúpil na VYBAVENIE riaditeľovi cirkevného odboru, z údajného dôvodu "VECNEJ PRÍSLUŠNOSTI", na základe čoho cirkevný odbor MK vydal definitívne rozhodnutie pod cís: MK 592/2001/ CO- vybavuje PhDr. Čikeš / 541. V tomto spise tvoria väčšiu časť nám veľmi dobre známe citácie NAŠICH zákonov proti DISKRIMINÁCII - ( ktoré veľmi dobre Mestská rada SP pozná , avšak   namietala, že naša štátna prax ich NEDODRŽUJE ) a napokon odmietnutie na základe SVOJVOĽNE VYMYSLENÝCH DÔVODOV ktoré nemajú žiadnu oporu v zákone .

( Citácie zákonov, ktorými  POUČUJE pán Dr. Juran ZABERAJÚ POLOVICU JEHO SPISU - pozri zeleno vyznačená časť v prepise spisu CIRKEVNÉHO ODBORU )

V tomto zamietajúcom spise, ktorý podpísal JUDr. Ján Juran, riaditeľ cirkevného odboru sa hovorí:

K prvému bodu:
Riaditeľ Cirkevného odboru má PRÁVO pýtať sa koľko má členov napríklad
Biskupská konferencia Slovenska
a od čoho odvodzuje svoje právo vystupovať' v mene všetkých "registrovaných" katolíckych občanov , vrátane tých čo medzitým prerušili akékoľvek vzťahy s cirkvou. (stačí. že sú pokrstení, - pozri pastiersky list!)
Toto azda patrí do jeho "VECNEJ PRÍSLUŠNOSTI. "
Avšak skúmať
koľko členov združuje ("necirkevná a nenáboženská")Spoločnosť' Prometheus, koľko ma miestnych organizácií - na to NEMÁ PRÁVO.
ZAKAZUJE TO
Deklarácia Európskeho parlamentu o základných právach a slobode  .  čl. 11.(2) Od nikoho sa nebude v jeho súkromnom živote vyžadovať, aby prezradil svoje členstvo v hocijakom združení, ktoré nie je ilegálne.

K druhému bodu:  od čoho odvodzuje (Spoločnosť Prometheus) svoje právo vystupovať' v mene občanov bez vyznania.
Rezolúcia OSN / Valné zhromaždenie čís. rez 53/144 (zo dňa 8 marca 1999)´- Deklarácia o právach a zodpovednosti JEDNOTLIVCOV , SKUPÍN a ORGÁNOV SPOLOČNOSTI napomáhať a chrániť všeobecne uznané ľudské práva a slobody -HOVORÍ:
 člán 8. (1) Každý má právo individuálne a spoločne  s inými mať efektívny prístup na NEDISKRIMINAČNOM základe zúčastniť sa na vláde svojej krajiny a v riadení verejných záležitostí.
(2). Do toho sa ráta , inter alia , aj právo individuálne, alebo spoločne s inými predkladať
orgánom vlády a agentúram ako aj organizáciám zaoberajúcim sa verejnými záležitosťami KRITIKU a NÁVRHY na zlepšenie.

MY k tomu pripojujeme : NEZNALOSŤ ZÁKONA NIKOHO NEOSPRAVEDLŇUJE!  ( Iba PREKVAPUJE  u človeka , alebo ľudí, čo sú nositeľmi akademického titulu JUDr. a navyše zastávajú vysoké postavenie v úrade štátnej správy. Ide totiž o také zásadné princípy ľudských práv, že v Európe už aj každý školáčik ich pozná !)

K tretiemu bodu: "o financovaní humanistických nenáboženských spoločností na Slovensku bude možné uvažovať vtedy, keď ich členská základňa, organizačná štruktúra a spoločenský vplyv bude porovnateľný napr. s obdobnými organizáciami v niektorých krajinách západnej Európy"

tento názor nečerpá Cirkevný odbor zo žiadneho zákona, ani z medzinárodných platných noriem, ale ZO SVOJEJ FANTÁZIE. Deklarácia o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva, alebo viery (Rez OSN č. 36.55,zo dňa 25.11.1981) vo svojom odseku (2) VYLUČUJE akékoľvek OBMEDZOVANIE tohto práva . Je teda nezákonné, aby si či už vedúci úradu, alebo iný úradný činiteľ svojvoľne vymýšľal také OBMEDZENIA, aké nemajú oporu v žiadnom našom zákone a ktoré sú v rozpore s uvedeným ustanovením medzinárodného práva, -Rez OSN č. 36.55 záväzného aj pre SR.

Návrhy, ktoré uvádza vo svojej žiadosti Mestská rada Spoločnosti Prometheus NEPATRIA do kompetencie nejakého subalterného úradu centrálnej štátnej správy. Z dôvodu vecnej príslušnosti patria tieto ministerskému predsedovi a kabinetu ministrov SR, ktorí sú jedine kompetentní iniciovať zákony a predpisy realizujúce tieto návrhy smerujúce na odstránenie DISKRIMINÁCIE najväčšej menšiny na Slovensku, t.j. menšiny bezkonfesijných občanov.

Preto sa oprávnene pýtame: NAČO MÁ SLÚŽIŤ TENTO PING-PONG s   návrhom Mestskej rady SP obsahujúcim  seriózne  návrhy organizácie , podaný v zmysle ZÁKLADNÝCH ustanovení MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA ktorý sledoval zámer HÁJIŤ ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA najväčšej potláčanej menšiny na Slovensku t.j. menšiny BEZKONFESIJNÝCH OBČANOV. ktorá svojím počtom prevyšuje maďarskú , rómsku aj všetky ostatné menšiny.?

Pýtame sa ako je to možné. že z daní poplatníkov platený a udržovaný ústredný orgán Ministerstva kultúry, ktorého POVINNOSŤOU by bolo hájiť ŠTÁTNE ZÁUJMY, háji namiesto toho PROTIŠTÁTNE ZÁUJMY..

Článok 13 . Amsterdamskej Zmluvy (1997) o diskriminačných praktikách je PODMIENKOU prijatia SR do EU a preto záujem SR musí byt predovšetkým aproximovať ŠTÁTNU PRAX s EU, kde platí absolútna parita občanov nábožensky a nenábožensky orientovaných. Ak niekto teda HATÍ ,aby Slovensko vo svojej štátnej praxi plnilo tie isté požiadavky proti diskriminácii aké sú platné v EU, a ich dodržiavanie je podmienkou prijatia do EU, potom to treba kvalifikovať ako počínanie proti vládou SR a parlamentom prijatému smerovaniu SR a teda proti záujmom Slovenskej republiky

V týchto štátoch platí taká prax, že ak dostávajú finančné subvencie, alebo výhody CIRKVI- potom dostávajú podobne aj adekvátne finančné dotácie výhody aj organizácie BEZKONFESIJNÝCH OBČANOV.

V civilizovanom svete nikde nie je štátom platený útvar, ktorého jedinou pracovnou náplňou je čerpať zo štátnej kasy maximum pre jednu jedinú cirkev a všetky ostatné menšiny s iným presvedčením OBERAŤ o ich prirodzené práva dané medzinárodnými zákonnými normami o PARITE všetkých občanov. Do aproximácie s EU patrí aj tento bod a je to aj náš štátny záujemt

Francúzky kráľ Ľudovít XIV. kedysi prehlásil : ŠTÁT - TO SOM JA! Hoci to bola impozantná a naozaj mocná postava dejín dnes ho pokladáme za tento výrok za MEGALOMANA.

Že by v novej transformujúcej sa "demokracii" Slovenska chceli prevziať na seba podobné privilégium OSOBY, alebo INŠTITÚCIE, ktoré si osobujú právo hovoriť a rozhodovať v mene štátu NIE V SÚLADE SO ZÁKONOM, ale v zmysle svojich osobných zaujatých - nábožensko fundamentalistických predstáv ?

" Na Slovensku je to veru tak!" povedal raz jeden z  poslancov  SNR a zdá sa, že mal pravdu

pokračuj: LIST MESTSKEJ RADY SP


               
  POZRI ORIGINÁL 

               

                DOMOV