O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

AKTIVITY

  SEMINÁR SPOLOČNOSTI PROMETHEUS " CIRKEV A POLITIKA" dňa 7. novembra 1998.

Tézy hlavných referátov:

1.) Podstata a ciele súčasného klerikalizmu (J.Čelko )

2.) Príprava základnej zmluvy (=ZZ) SR s Vatikánom zakladá rekatolizáciu Slovenska - P. Prusák

3) K problematike sekularizácie, humanizmu a náboženstva v súčasnom svete.(B..Kvasnička)

Komuniké
   
 

Podstata a ciele súčasného klerikalizmu (J.Čelko )

Mocenské orgány SR sa rozhodli pripraviť ZZ s vylúčením verejnosti, bez diskusie a konzultovania s ňou, čím sa pre ňu stáva nečitateľná a nekontrolovateľná. Pripravuje sa kabinetne. Porušuje sa právny poriadok: Najprv mal byť pripravený systémový zákon zabezpečujúci rovnosť všetkých cirkví a náboženských spoločností pred zákonom. ZZ narušuje aj zásadu svetonázorovej neutrality štátu a rovnosti občanov pred zákonom.( pozri 1. čl. ústavy SR )

Filozofia a zdroje ZZ.:

1.) Jedine kresťanské tradície ( osobitne cyrilometodské ),

2.) Väčšinový princíp, t.j. fakt, že katolíci tvoria okolo 63 % všetkých obyvateľov Slovenska

3.) Duchovno-mravné kritéria vychádzajúce z predpokladu, že cirkev je jediný garant morálnosti

4.) Kanonícke právo a sociálne učenie katolíckej cirkvi ako základné prvky zmluvy.

Už tieto ideové východiská naznačujú, že ZZ nesmeruje k fungujúcemu demokratickému štátu a občianskej spoločnosti. Týmto odporuje ústave SR ( pozri jej čl 1: " Slovenská republika je zvrchovaný , demokratický a právny štát . Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo"

ZZ má zabezpečiť katolíckej cirkvi mimoriadne postavenie (výhody, privilégia) . ZZ má jednostranný, asymetrický charakter, dostáva SR do pozície jednostranného vazalstva. Ideove sa vytvára nie právna sloboda myslenia a svedomia občana ale nahradzuje sa katolíckou doktrínou, katolíckou náboženskou vieroukou a morálkou Hrozí nástup triumfalizmu a hegemónie katolíckej cirkvi Táto zmluva ako aj všetky budúce zmluvy medzi SR a Vatikánom (rovnako ako akékoľvek iné zmluvy) majú rešpektovať svetonázorovú neutralitu a demokratický charakter štátu.- zakotvený ústavou..  


 K problematikesekularizácie, humanizmu a náboženstva v súčasnom svete.(B.Kvasnička)

V modernej spoločnosti prebieha proces sekularizácie (zosvetšťovania, laicizácie) ako proces zákonitý, ale pri tom aj protirečivý. Na Slovensku v podmienkach po roku 1989 je tento proces pravdepodobne skôr pod vplyvom stagnačných, resp.. regresívnych činiteľov. Sekularizácia zasiahla v plnej miera aspoň štvrtinu obyvateľstva, V mladších vekových skupinách bude percento sekularizácie istotne vyššie.

Ťažisková časť príspevku sa usiluje odpovedať na otázku, čo môže sekulárny humanizmus ponúknuť súčasným ľuďom. Podľa názoru autora ide najmä o tieto veci?

- Racionálny vedecký výklad a humanizmom preniknuté chápanie miesta a poslania človeka.

- Byť zástancom a iniciátorom spolupráce ľudí rozličných svetonázorov v základných ľudských problémoch, pokiaľ s nimi nachádzame spoločnú reč.

- Ukázať, že svetonázorová principiálnosť sa vôbec navzájom nevylučuje s tolerantnosťou.

- Uvážiť po analýze historických skúseností a v súčasných podmienkach myšlienku dialógu ľudí rôznych svetonázorov v záujme rozvíjania humanizácie človeka, života, sveta.

- Vytvárať na základe praktického osobného príkladu reálny obraz sekulárneho humanizmu a jeho snáh a tým účinne napomáhať ich propagáciu v našej spoločnosti.


Komuniké

V sobotu 7. novembra 1998 v Bratislave uskutočnil sa celoslovenský seminár "CIRKEV A POLITIKA ". Jeho usporiadateľom bola spoločnosť PROMETHEUS, ktorá je občianskou organizáciou združujúcou stúpencov materialistického svetonázoru a sekulárneho humanizmu.

Na základe požiadavky utvárania občianskej spoločnosti vznikajúcej na základoch demokracie a slobody, pluralizmu a tolerancie posúdili účastníci súčasný stav práva každého občana mať svoj názor, ako aj garanciu, že za svoj prejav nebude diskriminovaný. Osobitnú pozornosť venovali pripravovanej zmluve medzi Slovenskou republikou a Vatikánom. V tomto smere účastníci seminára požiadali vedenie Spoločnosti PROMETHEUS, aby predložili vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky stanovisko, aby v zmluve bola plne rešpektovaná sloboda svedomia, myslenia a vyznania všetkých občanov štátu v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou základných ľudských práv a slobôd. Zároveň sa žiada , aby uvedená zmluva bola predložená na verejnú diskusiu ešte pred jej prijatím v Národnej rade Slovenskej republiky

Účastníci seminára Spoločnosť PROMETHEUS, ústredná rada. Bratislava.

 (Prednášky v plnom znení boli uverejnené v Spravodaji PRPMETHEUS)

Titul

DOMOV