SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Informácia

Svetový Deň humanistov 2015 sme si pripomenuli v Bratislave


[29. 06. 2105]

Slávnostné odovzdávnie výročných cien humanistov
sa uskutočnilo 21. júna 2015 o 11. hodine
v Justiho sieni Primaciálneho paláca pod záštitou predsedu výboru NR SR pre európske záležitostí Ľuboša Blahu
a primátora mesta Banská Bystrica Jána Nosku


 

V poradí už ôsmy ročník odovzdávania ocenení humanistov počas Svetového dňa humanistov, ktorý sa tradične uskutočnil v hlavnom meste SR, v Bratislave, uviedol Mgr. Igor Šabek slovami: Mier. Pokoj, šťastie každého človeka, našich blízkych i celej spoločnosti. Azda nikdy sme si tak intenzívne neuvedomovali skutočný význam týchto slov, ako v posledných mesiacoch. Pretože všetci aspoň tušíme, že do nášho bytia vstúpil nový rozmer.Pripomenul, že Deň humanistov sa koná práve na deň slnovratu a letný slnovrat je náš sviatok, symbol a tiež inšpirácia.

 

Ľavá fotografia záber na účastníkov, pravá fotografia zľava: I. Poliak, R. Hradecký, M. Baťala a I. Šabek
 

Oficiálne otvoril podujatie podpredseda Spoločnosti Prometheus (ďalej len SP) JUDr. Marián Baťala, ktorý privítal účastníkov v mene SP a odovzdal slovo predsedovi SP PhDr. Romanovi Hradeckému. Ten poďakoval Ľubošovi Blahovi, predsedovi výboru NR SR pre európske záležitostiprimátorovi mesta Banská Bystrica Jánovi Noskovi za ochotu prevziať nad akciou záštitu nad tohtoročným oceňovaním humanistov a Mestskému úradu mesta Bratislav za poskytnutie dôstojných priestorov. Zároveň ospravedlnil neúčasť primátora Jánova Nosku, ktorý sa na podujatí z dôvodov zaneprázdnenosti nedokázal zúčastniť. Po tomto úvode nasledovalo odovzdávanie ocenení.

 

Záber na prvý rad kde sedeli čestní hostia a ocenení
 

Kultúrny program pripravila Základná umelecká škola Jána Albrechta v Bratislave. Troma vstupmi sa prítomným predviedli a skvelým výkonom ich pobavili: doktorand na VŠMÚ Mgr. art. Peter Šandor (klavírny sprievod) — jeden z najtalentovanejších klavírnych virtuózov Slovenska a 17-ročný talentovaný barytón David Šavlík. V programe zazneli časti z diel Petra Iľjiča Čajkovského, Mikuláša Schneidra Trnavského a Wolfganga Amadea Mozarta.

 

Ľavá fotografia Mgr. art. Peter Šandor, pravá a postredná fotografia David Šavlík počas vystúpenia
 

Ocenenia z rúk predstaviteľov Spoločnosti Prometheus prevzali: Za redakciu denníka Pravda prevzala šéfredaktora Nora Slišková ocenenie Humanista roka 2015. Ocenenie Veľvyslanec humanizmu si prevzal František Jedinák. Odôvodnenie ocenení uverejňujeme nižšie.

 

Na fotografii zľava R. Hradecký, N. Slišková, F. Jedinák a I. Poljak
 

Po odovzdaní ocenení a poslednej skladbe kultúrneho programu nasledovala časť venovaná prednáške o humanizme. V tejto časti Ľuboš Blaha vo svojom vystúpení sformuloval svoje ponímanie humanizmu a toho kto je podľa neho humanista. Účastníci mali možnosť po jeho vystúpení diskutovať k danej téme i k aktuálnym spoločenským otázkam. Vystúpenie Ľuboša Blahu sme zaznamenali na video a pripravujeme jeho zverejnenie.

 

Ľuboš Blaha počas prednášky o svojom ponímaní humanizmu
 

Na záver slávnostnej časti programu Igor Šabek zdôraznil: „Dvadsaťpäť rokov, to je vek, ktorý Spoločnosť Prometheus v marci tohto roku oslávila. Významné jubileum. Prometheus je mladý a verím, že aj plný síl, ktoré potrebuje na ceste za poznaním. Lebo taký je náš údel nielen prometheovský — poznávať a poznané ďalej odovzdať.”

Pred ukončením celého podujatia pri skromnom občerstvení, predniesol prípitok prof. Ladislav Hubenák. Humanisti s celého Slovenska sa potom postupne rozchádzali s myšlienkou na stretnutie o rok, ale aj s tým, že dovtedy treba ešte urobiť veľa práce pre propagáciu a rozvoj humanizmu na Slovensku.

 

Prečítajte si laudatia - charakteristiku ocenených a odôvodnenie udelených ocenení.
Čestný titul Humanista roka 2015 udelila Spoločnosť Prometheus redakcii denníka Pravda

Tento rok, 7. februára 2015, v deň realizácie tzv. referenda o rodine vyšiel denník Pravda ako jediný na Slovensku s prázdnou titulnou stranou, kde dominoval jednoduchý, no pôsobivý text: „Na nezmyselné otázky neexistujú správne odpovede. Ubližujú našim blízkym. Neurobme chybu.” Šéfredaktorka denníka Nora Slišková to vo svojom článku zdôvodnila aj týmito slovami: „Pre časť našich spoluobčanov sa pripravuje geto s ďalekosiahlymi následkami na ich životy a tým na celú spoločnosť. Metóda vylúčenia je neprijateľná. Ak sa vydáme cestou odnímania práv, presadzovania silnejšieho nad slabším, náš svet, ktorý sme povinní s pokorou vylepšovať, sa začne rúcať.”

V dnešnej dobe, keď sme zahltení množstvom informácií, rôznorodých kvalít a obsahu, v priestore plného mediálnych hier, útokov a manipulácií, sa len veľmi ťažko získava priestor pre objektívnu, zmysluplnú diskusiu k celospoločenským témam o to skôr, ak sú to témy veľmi citlivé a pre niektoré skupiny spoločnosti aj kontroverzné, alebo tabuizované. Redakcia denníka Pravda ako jediné z mienkotvorných médií na Slovensku dlhodobo a programovo vytvára priestor pre vyváženú, argumentačne podloženú a najmä vecnú diskusiu k otázkam ľudských práv, demokracie, ľudskej dôstojnosti, k otázke miesta človeka v dnešnej spoločnosti, rodovej rovnosti i problematike rovnosti a práv pre všetkých občanov. Tento priestor sa stáva platformou pre celospoločenskú diskusiu, s cieľom vzájomného porozumenia a tolerancie, čím napomáha posúvať naše videnie k moderným ľudským hodnotám.

Denník Pravda dlhodobo venuje pozornosť otázkam demokracie, rovnosti šancí a práv pre všetkých členov našej spoločnosti. V tomto zameraní sa prirodzene venuje aj otázkam postavenia cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike, potrebe a významu otázky odluky cirkvi od štátu, finančnej odluky cirkví. Argumentačne presvedčivo poukazuje na presakovanie činnosti cirkví do politických aktivít, narušovanie ústavných princípov, útoky na svetský charakter Slovenskej republiky zakotvený v našej ústave.

V čom je práca redakcie denníka Pravda mimoriadne podnetná je skutočnosť, že v ich článkoch nejde len o prvoplánové oznámenie témy. Veľmi často ide o analytickú prezentáciu faktov, často skrytých a veľmi zložito získaných a overených faktov, prezentáciu celej mozaiky názorov a hodnotových platforiem s cieľom vytvoriť vecnú diskusiu ku zvolenej téme a nájsť jadro problému a tým aj jeho riešenie. V mnohých článkoch však redakcia odkrýva aj motívy konania jednotlivých aktérov, skryté pozadia udalostí a ich skutočné pohnútky a ciele. Tento prístup si vyžaduje kus osobnej občianskej statočnosti každého redaktora, či redaktorky.

Osobitnou prílohou OSA — redakcia vytvorila výnimočný priestor pre prezentáciu menšinových a občianskych názorov, priestor na odtabuizovanie ich postojov a hodnôt, priestor pre ich porozumenie a toleranciu. Takto vytvára priestor na prezentáciu aj našich postojov, postojov svetských humanistov.

Veľmi záslužnú úlohu zohral denník Pravda pri otázke tzv. referenda o rodine. Dôslednou novinárskou prácou, osobnou odvahou i profesionalitou poukazovali redaktori denníka na skutočné ciele referenda, jeho obsah a následky, skryté prepojenie tzv. občianskych organizátorov referenda s cirkevnými kruhmi. Nielenže poskytovali priestor pre vyjadrovanie viacerým osobnostiam, ale aj samotní redaktori bránili svetský charakter nášho štátu. Peter Javurek v komentári k referendu napísal: „Za normálnych okolností... by dvadsať a čosi percent... nemalo byť dosť, aby mohli klerikalizovať sekulárny štát a obmedzovať pritom ľudské práva vybraných skupín ľudí... Musíme si vyprosiť, aby nabudúce opäť nejaký politik vydával dogmy Zvolenského a spol. za ‚cítenie Slovákov’. V hocakej súvislosti. Politici sekulárneho štátu majú ľudské práva brániť aj proti falošnej náboženskej presile.”

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov udeľuje Redakcii denníka PRAVDA v súlade so štatútom pre udeľovanie cien humanistov čestný titul Humanista roka 2015 za vyváženú prezentáciu názorov k ľudskoprávnym otázkam, za vytváranie priestoru pre humanistické, občianske názory a postoje, za obhajobu sekulárneho charakteru štátu, osobitne za prezentáciu názorov k tzv. referendu o rodine v roku 2015.


Čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2015 si prevzal dlhoročný člen Spoločnosti Prometheus František Jedinák

František Jedinák sa narodil v roku 1952 v obci Klubina na Kysuciach. Absolvoval stredné odborné vzdelanie, so zameraním na elektrotechnickú oblasť. V danej profesii pracoval v oblasti priemyslu i poľnohospodárstva. Vysokoškolské vzdelanie získal v Moskve. Po roku 1989 pracoval v administratíve na úseku kupónovej privatizácie, neskôr bol riaditeľom knižnice a päť rokov pôsobil ako vedúci odboru sociálnych vecí Krajského úradu v Žiline. Ostatných desať rokov bol riaditeľom agentúry pre regionálny rozvoj na Orave.

Členom Spoločnosti Prometheus — združenia svetských humanistov je od jej vzniku v roku 1990 a patrí k jej zakladajúcim členom. Dlhodobo pracuje v orgánoch spoločnosti, podieľa sa najmä na tvorbe, udržiavaní a rozvoji médií spoločnosti, vrátane časopisu Prometheus.

V roku 2004 využíva svoje danosti i odborné vzdelanie a preberá od profesora Alexandra Reháka zodpovednosť za technickú správu internetovej stránky Spoločnosti Prometheus. Úspešne nadväzuje na aktivity a činnosť nášho prvého nositeľa čestného titulu Veľvyslanec humanizmu profesora Reháka, ktorý stránku spoločnosti Prometheus založil v roku 2000. Neskôr František Jedinák vytvoril zrkadlo tejto stránky na doméne http://prometheus.unas.cz/, čím, v prípade technickej poruchy na niektorej z nich, zabezpečil dostupnosť obsahu aspoň jednej z dvoch stránok. Obe stránky trvalo a pravidelne udržiava technicky i obsahovo. V poslednom období sa viac, v súlade s požiadavkami doby a rozvoja fenoménu sociálnych sietí orientuje na aktualizáciu komunikácie našej spoločnosti prostredníctvom elektronických médií.

V roku 2007 vytvoril blog Spoločnosti Prometheus. V roku 2009 vytvoril na YouTube účet Spoločnosti Promethues, kde na adrese: www.youtube.com/user/PrometheusSlovakia, sú dosiaľ uverejnené všetky videa z oceňovania humanistov roka. Tvorbu videí zabezpečuje v spolupráci so synom.

V roku 2013 priateľ Jedinák vytvoril na sociálnej sieti Google+ samostatný účet Spoločnosti Prometheus, ktorý aktualizujeme takmer denne, minimálne však raz v týždni. V roku 2014 tento účet prepojil s Facebookovou stránkou našej spoločnosti a tým zdvojil informácie o Spoločnosti Prometheus na oboch sociálnych sieťach.

Od vzniku časopisu Prometheus je jeho stálym prispievateľom — najskôr to bola rubrika Okienko do internetu, neskôr to boli články a preklady aktuálnych článkov z ruštiny a angličtiny. František Jedinák má podstatný podiel na vydávaní časopisu Prometheus najmä tým, že graficky upravuje jeho aktuálne vydávanú elektronickú formu. Dosiaľ takto pripravil celkom 16 čísel.

Spolu s vedením spoločnosti sa zaslúžil aj o prevod vlastníctva domény www.prometheus.sk od jej pôvodného majiteľa do vlastníctva našej spoločnosti. Takto sa podarilo zjednotiť celú elektronickú komunikáciu spoločnosti pod jeden pojem Prometheus.

František Jedinák zastupoval Spoločnosť Prometheus na kongresoch v zahraničí v španielskom Tolede (jún 2006) a v rumunskej Bukurešti (máj 2013). Členom Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus je od roku 2003. V súčasnosti je aj členom Predsedníctva ÚR SP. V týchto funkciách pôsobí aktívne, tvorivo a veľmi iniciatívne. Žije izolovane v malom dedinskom prostredí, kde sa i navonok prejavuje ako ateista, sekulárny humanista. V jeho aktivitách ho podporuje rodina. Bez pochopenia a podpory manželky a oboch synov by sa nemohol takýmto rozsiahlym spôsobom podieľať na šírení myšlienok ateizmu a sekulárneho humanizmu.

Z krátkeho prehľadu jeho aktivít by sa mohlo zdať, že ťažiskom práce F. Jedináka sú klasické povinnosti správcu internetovej siete, podstatou ktorých je technická stránka veci. Nie je to však pravda. Okrem technických záležitostí správy siete sa F. Jedinák angažuje v obsahových záležitostiach. Sprostredkúva nové informácie o cieľoch, úlohách a významných osobnostiach svetového humanistického hnutia i zo života humanistov na Slovensku. Podnecuje diskusie o problémoch ateizmu a humanizmu u nás i vo svete. Jeho diskusné vstupy na spolprom@googlegroups.com sú podnetné, kultivované a zároveň aj zásadné. Je živou ukážkou toho, že život v izolovanom dedinskom ústraní môže byť v dnešnej dobe aktívnym životom v centre diania.

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov udeľuje Františkovi Jedinákovi v súlade so štatútom pre udeľovanie cien humanistov čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2015 za významný prínos k šíreniu a presadzovaniu humanistických myšlienok na Slovensku, za dlhoročnú propagáciu činnosti a programu Spoločnosti Prometheus a rozvíjanie spolupráce s humanistickými organizáciami v zahraničí.


Miesto a účastníci


Primaciálny palác


Poslanec NR SR Ľuboš Blaha


Prímátor B. Bystrice Ján Nosko


Pripomenutie atmosféry dňa
zo stretnutia humanistov 2015


Autori fotografií:
Peter Porubčan, značka PP
Stanislava Bariaková, značka SB
Pozývame vás týmto na
Svetový deň humanistov
a odovzdávanie ocenení
humanistom v roku 2016.

Pripomeňte si odovzdávanie
ocenení
v roku 2014.


Copyright © 2000—2015 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk