O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV

Štatisticky kresťanský štát

Martin Krno (SLOVO 3:45,2,2001)

Podľa tohtoročného sčítania obyvateľstva je Slovensko kresťanskou krajinou. Až 84 percent sa za takých považuje, z toho za rímskych katolíkov tri štvrtiny - 3,7 milióna (68,9 percenta z celkového počtu obyvateľov). Je to takmer o 700 tisíc viac ako pred desiatimi rokmi. Gréckokatolícke vyznanie priznalo vyše 200 000 občanov (4,1), prilepšili si evanjelici (372 858 - 6,9), aj ostatné náboženské spoločenstvá. Svedkovia Jehovovi, ktorí Bratislavčanov otravujú pomaly na každom námestí, sa zdvojnásobili na dobrých 20 tisíc, židovských veriacich sa prihlásilo 2310 (v roku 1991 iba 912), členov kresťanských zborov 6519. Keď' počúvate ľudí, čo v takýchto združeniach márne hľadali rozumnejšiu alternatívu ku skostnateným štruktúram "oficiálnych" cirkví, mráz vám prebehne po chrbte. Stredovek, akurát namiesto upaľovania na hranici používajú voči "zbehom" rafinovanejšie psychologické prostriedky Zvýšil sa i pomer ateistov - z 9,5 na 13 percent (697 308), hoci samotný pojem "bez vyznania" je nepochybne sporný. Ktosi totiž nemusí veriť v Boha, no iné duchovné hodnoty môže vyznávať. Kde sa nabral rezervoár občanov ktorí v štatistike posilnili jednotlivé priehradky? Ide o tých, čo pred desiatimi rokmi v kolónke "vyznanie" neuviedli nič - vtedy ich bolo 18, teraz necelé tri percentá. Sociológovia tvrdia, že ich príklon k viere neprekvapil, vidia v tom hlboký sociálny konformizmus pod heslom "Keď' všetci, tak všetci! Keď' je prezident premiér a hádam i predseda parlamentu katolík, tak prečo by som ním nemal byt aj ja?!" Najmä po zverejnení obdobného sčítania ľudu v susednom Česku, kde sa z približne 10 miliónov obyvateľov prihlásilo k veriacim iba 3,2 milióna a za ateistov sa považuje 58 percent (oproti roku 1991 0 17 percent viac), cirkevní predstavitelia na Slovensku nezakrývajú radosť. Tento výsledok sa vraj dostavil napriek tomu, že sa "zrejme o kňazoch a cirkvi hovorí skôr negatívne ". Sotva je komusi známe, že by sa napríklad o rímskokatolíckej cirkvi ktosi v novinách negatívne vyjadroval. Iba ak v súvislosti s nedávnym súdom s vrahom, katolíckym farárom z Lovčice - Trubína. Sotva uverejnili prvé oficiálne výsledky sčítania obyvateľstva SR, už sa začalo kalkulovať s väčším príspevkom na duchovných platených štátom, na čo má nárok tá-ktorá cirkev Naozaj, aký podiel zo štátneho rozpočtu a najmä z vysielania verejnoprávnych médií pripadne voľnomyšlienkarom?

DOMOV                ZAČIATOK


Vzrástol počet bezkonfesijných

Anton Daniel

Podľa prvých výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov, uskutočneného v máji tohto roku, zväčšil sa počet obyvateľov Slovenskej republiky za posledných desať rokov o 105 120 osôb, takže SR má teraz 5 379 455 obyvateľov.

Súčasne s týmto údajom uviedli všetky naše masmédiá, že v SR vzrástol počet veriacich o 680 600 '- na rozdiel od Českej republiky, kde za posledných desať rokov klesol počet veriacich 0 1 265 800. Zvýšenie religiozity u nás sa týka všetkých cirkvi.

Na zvýšenie religiozity v SR upozornili naše noviny v nápadných titulkoch, avšak iba v nenápadnej forme uviedli fakt, že a nás vzrástol aj počet občanov bez vyznania, a to veľmi výrazne. Kým v roku 1991 ich bolo 515 551 a tvorili 9,77 obyvateľstva, zatiaľ v roku 2001 je ich už 697 308,čo predstavuje 12,96 obyvateľstva. Komunita bezkonfesijných sa a nás zaraďuje hneď na druhé miesto za rímskokatolíkov, a to tak v absolútnom ako aj v relatívnom náraste: za desať rokov vzrástla táto komunita o viac ako 3% (celkového obyvateľstva), kým počet veriacich v jednotlivých cirkvách (okrem katolíckej) vzrástol o menej než 1%.

Osobitne treba pritom zdôrazniť tú okolnosť, že komunita bezkonfesijných zaznamenala takýto výrazný vzostup napriek tomu, že zo strany štátu je sústavne diskriminovaná. Kým napr. cirkvám bol v poslednom desaťročí (okrem finančných prostriedkov) poskytovaný veľký priestor vo verejnoprávnych masmédiách, zatiaľ bezkonfesijní nedostali v nich absolútne žiadnu možnosť svojej prezentácie (čo je, prirodzene, v protiklade s obsahom Rezolúcie OSN č. 53/144, Amsterdamskej zmluvy z roku 1997 a ďalších dokumentov.)

Jediný pokles, a to vyše 14%, vykazuje skupina občanov, ktorí neudali svoj vzťah k vyznaniu. Avšak aj pri tomto poklese tvorí ešte táto skupina skoro 3% občianstva (čo je vyše 160 tisíc ľudí ) a oprávnene sa možno domnievať, že aj prevažná časť týchto občanov patrí k bezkonfesijným. Ide, tu hlavne o bezvercov, žijúcich vo vidieckych oblastiach v obklopení veriacimi a neodvažujúcich sa preto priznať k svojmu presvedčeniu.

                                                1991                       2001                  Rozdiel             %

Počet obwatelov 5 274335 100% 5 379455   100%   + 105 120 + 1,99 %
Počet veriacich 3 840 949 72,82 4 521549 84,05 + 680600   +11,23 %
Rím.- kat. 3 187383  60,43   3 708120 68,93 + 520737            + 8,50 %
Bez vyznania   515551          9,77   697308        12,96 + 181757        + 3,19 %
Evanjel. 326397          6,19 372585           6,93 + 46188        + 0,74 %
Gréckokat. 178733       3,39 219831          4,09 + 41 098    + 0,70 %
Reform. kresť. 82545    1,57 109735            2,04 + 27190               + 0,47 %
Pravoslávni 343'76       0,65 50363           0,94 +15987            + 0,29 %
Sved. Jehov. 10501     0,20 20630             0,38 +10129            +0,18 %
Nezistené 917835        17,40 160598     2,99 -757237             -14,41 %

 

                                    DOMOV                ZAČIATOK


 

Asimilačné tlaky na Slovensku a sčítanie obyvateľov 2001.

A. Rehák

Na slovenskej politickej a kultúrnej scéne sa už od novembrového prevratu uplatňujú tlaky na asimiláciu občanov bez náboženského vyznania, s cieľom primäť ich k tomu, aby sa (aspoň formálne- keď už nie z presvedčenia) začali hlásiť k niektorej náboženskej cirkvi.

Prostriedky, ktoré boli na to používané sú tak početné, že ich nie je možné taxatívne vymenovať.

V popredí týchto nátlakových postupov boli najmä

ŠTÁTNA PODPORA A PROPAGANDA, ktorá

NEGOVANIE  EXISTENCIE a POTRIEB BEZKOBFESIJNÝCH OBČANOV.

Súčasne s touto jednostrannou všemožnou podporou náboženskej ideológie a jej šírenia v slovenskej komunite sa ani len náznakovite neposkytli žiadne z uvedených výhod bezkonfesijným občanom. Všetky tieto inštitucionálne a finančné prostriedky predstavovali obrovský objem vynaložených investícií, ktorých zdrojom boli predovšetkým daňovníci ( vrátane ateistov a bezkonfesijných) ako aj prostriedky získané privatizáciou podnikov vybudovaných počas "ateistickej" éry predchádzajúceho režimu.. Slovensko týmto diskriminovalo a ignorovalo PARITU všetkých občanov , ktorú vyžaduje MEDZINÁRODNÉ PRÁVO Sčítanie obyvateľov v porovnaní s ostatným sčítaním v r 1991 ukázalo , že došlo k týmto

posunom:

Počet rímskokatolíkov priznaných v dotazníkoch vzrástol zo 72,82 % na 84,05 % čo je v absolútnom vyjadrení (z celkového počtu obyvateľov) o 11,23 % viac - v relatívnom náraste (v porovnaní s cifrou katolíkov z r 1999) je to o 15% viac.

Na druhom mieste za týmito stoja Občania bez náboženského vyznania.

Počet týchto stúpol v absolútnom vyjadrení (z celkového počtu obyvateľov) z 9,77 % na 12,96 %, teda o 3,19 % v absolútnom počte obyvateľov a v relatívnom náraste (= nárast samotnej komunity bez vyznania) to predstavuje teda o 32,6 % viac.

Masmédiá na Slovensku sa opäť NEZAPRELI: s veľkou okázalosťou informovali o náraste "nábožensky orientovaných občanov", ale nezmienili sa ani len jedným slovkom, že na druhom mieste čo do počtu sú občania bez vyznania, a že ich RELATÍVNY nárast bol zaznamenaný až o 32 % , teda viac než dvojnásobok nárastu občanov , ktorí sa prihlásili ku katolíckej cirkvi a teda svojim počtom PREVYŠUJÚ počty každej inej cirkvi (okrem katolíckej) a prestavujú približne taký počet ako tri cirkvi dohromady, čo majú najväčšie počty okrem katolíkov . Inými slovami: súčet evanjelikov, gréckokatolíkov a reformovaných v SR je taký ako počet občanov bez vyznania. Ak prevrátime na rub túto mincu, znamenalo by to, že spoločenstvo bezkonfesijných občanov by malo dostávať pre svoje potreby aspoň toľko od štátu ako tieto tri cirkvi dohromady.

Absolútne cifry sú zaiste dôležité ( aj keď sa za nimi neskrýva plná skutočnosť) Uvedomovala si to aj katolícka cirkev na Slovensku pred sčítaním, keď vo svojom pastierskom liste zo dňa 13. mája 2001..slovenskí biskupi vyzývali všetkých čo boli pokrstení , aby sa zaregistrovali ako náboženskí cirkevníci aj keď už nemajú s cirkvou nič spoločného! Táto výzva bola spropagovaná nie len v kostoloch, ale aj všetkými masmédiami.

Tu si treba uvedomiť však jednu vec :Zabezpečovanie kultúrnych práv patrí medzi základné ľudské práva. ktoré je každý štát POVINNÝ poskytovať VŠETKÝM občanom a občianskym skupinám BEZ OHĽADU na to či sú väčšie alebo menšie!

POČTY OBČANOV, KTORÍ ZATAJILI SVOJE PRESVEDČENIE .

Počty osôb , u ktorých sa náboženstvo NEZISTILO . (Prečo? obávali sa hlásiť sa k svojmu presvedčeniu !) pokleslo z celkového počtu 17 % v roku 1999 na 2,99 %, čo predstavuje stále ešte 160 598 občanov.

Tento počet je varovný signál, že na Slovensku sú ľudia , ktorí sa BOJA hlásiť sa k svojmu presvedčeniu. Pri dnešnej glorifikácii náboženstva na Slovensku by bolo priamo smiešne predpokladať, že v skupine obávajúcich sa priznať sa k presvedčeniu sú nábožensky orientovaní ľudia. Prakticky teda je OPODSTATNENÝ názor, že sú to tiež ľudia BEZ NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA - zastrašení priznať svoje presvedčenie v dôsledku asimilačných nátlakov trvajúcich už viac než desať rokov a z toho vyplývajúcich obáv z útokov pre ich osobný nenáboženský svetonázor

( Podobný jav sa ukázal aj Rómov, kde vysoké percento sa nehlásilo k rómskej národnosti, ale k slovenskej - prípadne inej )

Z toho vidno, že nátlakové asimilačné tendencie na Slovensku DOKÁZALI PSYCHICKY ZMANIPULOVAŤ ľudí.

Vynára sa teda aj otázka : KOĽKO NEVERIACICH sa prihlásilo k náboženskej orientácii iba preto, aby mali pokoj od susedov, od agresívnych útokov v médiách a iných obáv z možného prenasledovania?

Druhá otázka je: ČO JE TO ZA DEMOKRACIA, v ktorej sa ľudia boja prejaviť svoje presvedčenie?


DOMOV                ZAČIATOK