SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Odporúčame
Zošity humanistov učiteľom
(Informácia o brožúre)

V súvislosti s oživovaním náboženských predstáv o vzniku sveta vyšlo 53. číslo Zošitov humanistov s prílohou Veda a kreacionizmus (Názor Americkej akadémie vied), má 28 strán formátu A5. Čitateľom sa tak dostáva do rúk:

1. stručný, ale ucelený obraz vedeckého názoru na pôvod vesmíru, Zeme a života. Zaujíma stanovisko k názoru zástancov viery o stvorení sveta, ktorú by títo radi urobili „vedou o stvorení“ (kreacionizmus).

2. Súbor dôkazov podporujúcich biologickú evolúciu: variácie/mutácie plus prírodný výber a k tomu doklady skamenelín, spoločné štruktúry, distribúcia druhov, podobnosti počas vývoja, molekulárna biológia. Opäť porovnanie uvedených argumentov s námietkami kreacionistov, najnovšie s tzv. teóriami inteligentného dizajnu (návrhu, plánu) či nezjednodušiteľnej zložitosti (povedzme bičíka niektorých baktérií).

3. Stručný vedecký názor na evolučnú históriu ľudských bytostí so záverom, že veda nemôže komentovať úlohu, ktorú by mohli mať v ľudských záležitostiach nadprirodzené sily.

4. V dodatku sú odpovede na často kladené otázky a námietky proti evolučnej teórii typu: Neodmietajú mnohí vedci evolúciu? alebo; Prečo sa na školách nemá učiť „veda o kreácii?“ Brožúra je určená pre záujemcov zo širokej verejnosti, ale predovšetkým pre učiteľov vo vyšších triedach, a tu najmä pre učiteľov biológie. S ich vysvetleniami a komentármi bude dobrým súhrnným doplnkom iných učebníc. V USA existuje v rozšírenom vydaní ako podrobná učebnica evolúcie; v angličtine je k dispozícii na internete; uvažujeme aj o jej preklade.

Sme toho názoru, že táto brožúra patrí aj do rúk žiakov. Pri jednoduchom formáte Zošitov humanistov sme nemohli reprodukovať početné farebné obrázky originálu, ale všade uvádzame adresu www-stránky, odkiaľ ich žiaci na svojich počítačoch ľahko stiahnu a napriek angličtine iste pochopia, pričom spoja príjemné s užitočným. Preto prosíme čitateľov, aby na prílohu k ZH č. 53 upozornili vo svojom okolí žiakov aj učiteľov. Cena je 12 Sk za kus plus poštovné 15 Sk do 11 exemplárov.


Info

Objednať možno vydanie s komentárom, alebo bez komentára k spoločenskej a politickej situácii na Slovensku, a to písomne na adrese:

Rastislav Škoda
Jána Stanislava 8/73,
84105 Bratislava

alebo e-mailom na:
rastskoda@t-online.de


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk