SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naš názor
Nehorázna trúfalosť biskupov
Peter Prusák

Odbornej a laickej verejnosti je viac-menej známe, že v rámci svojho vedeckého výskumu zameraného na problematiku dejín štátu a práva sa Katarína Závacká odborne zaoberá aj otázkou vzťahu štátu a cirkvi a už neraz prezentovala svoj názor na riešenie tohto problému na Slovensku. Jej vystúpenie v Slovenskej televízií ohľadom financovania cirkvi, odluky či neodluky cirkvi od štátu, znovu neušlo pozornosti katolíckej cirkvi. V liste vedeniu Slovenskej akadémie vied Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) jej názory označila za „veľmi neprofesionálne“. Zároveň vedenie SAV požiadala o informáciu, či K. Závacká vyslovila svoje osobné názory alebo išlo o názory jej pracoviska – Ústavu štátu a práva, ako inštitúcie SAV. Aká trúfalosť sa skrýva za tým zisťovaním? Patrí vari Ústav štátu a práva SAV katolíckej cirkvi?

Útok na akademickú slobodu

Myslím si, že v spore medzi K. Závackou a katolíckou cirkvou nešlo o nedorozumenie, ako to komentovali niektoré médiá, ani o to, že by „svätá“ cirkev chcela vedeckú pracovníčku len umravniť. Ide o nezvyčajný list biskupov vedeckej inštitúcii, ktorý v sebe skrýva ďalekosiahlejší zámer (otvorený a skrytý), ako sa navonok môže zdať. Svedčí o tom aj fakt, že už pred listom biskupov navštívil poslanec za KDH František Mikloško vedenie SAV, aby mu tlmočil pohoršenie a nesúhlas s názormi jej niektorých pracovníkov (menovite K. Závackej) na riešenie postavenia cirkvi v spoločnosti. Jadro sporu katolíckej cirkvi s K. Závackou spočíva v tom, že jej názory nezapadajú do plánu katolíckej cirkvi pastorácie a evanjelizácie Slovenska. Naopak, sú proti jeho klerikalizácii. Jej vyjadrenia považuje za „veľmi neprofesionálne“ preto, lebo pripúšťa aj inú .filozofiu, inú alternatívu riešenia vzťahu štátu a cirkvi, akú presadzuje cirkev.

List biskupov je útokom na akademickú slobodu, o ktorej jeden z kancelárov oxfordskej univerzity hovorí, že „… je slobodou v medziach zákona skúmať a overovať odovzdané poznatky, presadzovať nové myšlienky, sporné, nepopulárne názory, bez toho, aby sa ich nositeľ uviedol do nebezpečia, že príde o miesto alebo postavenie.“ Ten mal prinajmenšom K. Závackú zahnať do kúta a umlčať ju, naviac dať ju ako memento pre vedeckých pracovníkov s podobnou filozofiou.

Politický rozmer konania biskupov

List biskupov má však širší zámer. Nielen ideologický, ale aj politický. Rozširovanie svojej moci a vplyvu vo verejnom priestore katolícky klérus spája s otvorenými i skrytými politickými ambíciami. Toto jeho úsilie je o to nebezpečnejšie, že nachádza plné porozumenie a podporu u súčasnej pravicovokresťanskej štátnej moci. Potom nečudo, že si s občianskymi právami a slobodami robia čo chcú. Nezáleží im na tom, aby občan sa mohol slobodne vyjadrovať k problémom spoločnosti, diskutovať o rozdielnych názoroch, čo je základom demokratickej a občianskej spoločnosti. Štát by mal garantovať slobodu myslenia a prejavu všetkým svojím občanom. To možno zabezpečiť len vtedy, ak sa nebude nijakým spôsobom identifikovať so žiadnym náboženstvom či filozofiou. Skutočnosť na Slovensku je však taká, že náš štát od seba neodlučuje cirkev, ale vedu, školstvo, kultúru. Kto spočítal, o koľko v posledných rokoch poklesol počet pracovníkov v SAV, vo výskumných ústavoch, na vysokých školách? Prečo Slovensko doteraz nemá Centrum pre popularizáciu vedy a vedeckých poznatkov? Na to štát peniaze nemá, zato zo štátnej pokladnice ide čoraz viac miliónov korún na neustále rastúci počet kňazov, cirkevných škôl, teologických fakúlt, seminárov, univerzitu. A preto sa veda vytráca z diania a života našej spoločnosti a na jej miesto postupne nastupuje mystika a paveda.

Nezávislosť vedy nevyhnutná

SAV sa nemôže vzdať svojej nezávislosti, práv a suverenity. Naopak, budúcnosť Slovenska v zjednotenej Európe vyžaduje, aby hlas vedcov, umelcov a ostatných tvorivých pracovníkov bolo oveľa lepšie počuť, aby nebojácnejšie brali pod ochranu rozum, vedu pred útokmi iracionalizmu, mysticizmu a náboženského fundamentalizmu. Ináč také Slovensko možno stratiť. Vedecké myslenie a bádanie by preto mali byť úplne nezávislé a prísne oddelené od moci a vplyvu náboženstva. Musí sa diať úplne slobodne a bezpečne a pri vylúčení akéhokoľvek diktátu politickej a náboženskej moci, ktorá nemôže byť garantom týchto hodnôt.

Sme optimisti. Náboženstvo v ťažení proti tvorivému duchu, základnému vedeckému výskumu doteraz prehralo všetky bitky. Niet najmenších pochýb, že ich prehrá aj na Slovensku.


Info
 
Článok bol uverejnený v prvom čísle dvojmesačníka Prometheus, časopisu pre občiansku spoločnosť a humanizmus, ktorý si môžete kúpiť aj v novinových stánkoch. Vzhľadom na jeho cenu (20 Sk) si ho môžete dovoliť aj objednať a my vám ho budeme zasielať poštou.

Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk