SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
K n i ž n á     p o l i č k a
Marián Baťala: Čierna má zelenú
Bude Slovensko kresťanský štát?

Hierarchia katolíckej cirkvi je presvedčená, že SR sa môže stať a bude kresťanským štátom. Je si vedomá toho, že sa ním nestane samočinne, že môže byť iba výsledkom cieľavedomej a plánovitej práce katolíckej cirkvi a s ňou prepojených pravicových kresťansko – politických mocenských síl.

S doterajším vývojom Slovenskej republiky katolícka cirkev nie je spokojná, znepokojujú ju mnohé – sociálne, výchovno-vzdelávacie, manželské, rodinné, masmediálne a iné skutočnosti a tendencie v živote spoločnosti i jednotlivca, ktoré oslabujú jej moc a vplyv.

Čo treba podľa katolíckych biskupov robiť, aby sa Slovensko stalo kresťanským štátom? O tom hovorí biskupský plán pastorácie a evanjelizácie, ináč povedané, plán obnovy katolicizmu a rekatolizácie Slovenska spracovaný katolíckymi biskupmi na obdobie rokov 2001 – 2006. A o tomto pláne a jeho realizácii Marián Baťala napísal knihu pod názvom Čierna má zelenú (tlač: Svornosť, Bratislava 2005).

Hlavným zámerom biskupov je dostať prostredníctvom tohto dokumentu kresťanské ideály, hodnoty a princípy do verejného života a utvárať ho na ich základe. Biskupi predpokladajú, že tento cieľ sa môže uskutočniť jedine vtedy, ak mu bude napomáhať štát, a ten ho môže podporovať iba za predpokladu, že to bude štát kresťanský, že súčasťou jeho programu sa stane náboženstvo (pozri program súčasnej kresťansko-pravicovej vlády), ináč povedané, že náboženstvo sa stane štátnym záujmom. M. Baťala odhaľuje zámer biskupov rekatolizovať Slovensko, konfrontuje ho so skutočnosťou, ukazuje, ako sa katolícka cirkev pokúša (otvorene i skryte) čoraz viac dostávať do centra diania spoločnosti, teda do politiky. Robí tak aj presadzovaním osobitného konzultačného štatútu, ústavne zaručeného práva hlasu vo všetkých štátnych záležitostiach už pri príprave návrhov zákonov.

M. Baťala zverejnením tohto dokumentu a jeho komentovaním umožňuje čitateľovi nazrieť za zatvorené dvere katolíckej cirkvi a napríklad sa dozvedieť, kde naša cirkev svätá chce mať, prípadne už aj má svojich ľudí, s ktorými štátne orgány konzultujú ako s náboženskými poradcami. Autor sa aj s čitateľmi pýta, prečo má katolícka cirkev dostávať také privilégiá a výhody, práva a možnosti, aké ostatné cirkvi a nenáboženské svetonázorové skupiny nedostávajú.

Čitateľa knihy Čierna má zelenú zaujme aj problém politickej moci na Slovensku, na ktorý upriamuje aj dokument biskupov a jeho komentár. M. Baťala ukazuje, že zámer biskupov je o to nebezpečnejší a škodlivejší, že ho podporujú súčasné mocenské sily vo vláde a parlamente. V tejto súvislosti sa mu vynára otázka politickej moci – kto, aké sily ju dnes ju reprezentujú na Slovensku, aké možnosti poskytujú katolíckej cirkvi presadzovať katolícku doktrínu a ovplyvňovať praktickú politiku. Okrem katolíckej cirkvi sú to politické strany s kresťanským programom (KDH, SMK, SDKÚ, ĽS-HZDS), vláda s kresťanským programom a parlament s prevahou poslancov kresťansko-politických strán. Poslanci, aj keď nie sú organizovaní v cirkevných spolkoch, aj keď ich názory sú určované príslušnosťou k tej či onej politickej strane, keď príde na lámanie chleba, zásadne lobujú za cirkev a za katolícku doktrínu.

M. Baťala poukazuje aj na pozadie Vatikánu, komentuje jeho stratégiu a taktiku – tlaky cez národné vlády a parlamenty, kresťanské politické strany, rôznych delegátov, ako aj cez Európsku úniu a jej orgány či poslancov Európskeho parlamentu (príklad Anny Záborskej) znovu christianizovať Európu. Vhodným trójskym koňom môže byť aj komisár Ján Figeľ.

O úsilí katolíckej cirkvi dostať sa do stredu diania občianskej spoločnosti a ovplyvňovať praktickú politiku štátu svedčí aj samotná štruktúra jej dokumentu, najmä jej prvej časti – cirkev a štát, sociálna situácia veriacich, hospodársko-materiálne zabezpečenie cirkvi, vzťah vedy, viery a kultúry, školy, ďalej vzdelávanie, rodina a výchova, masmédiá.

M. Baťala zaujímavo komentuje aj ďalšie časti plánu biskupov, ukazuje, aké inštitucionálne mechanizmy rozohrávajú na jeho realizáciu. Uvedomujú si, že bez veriacich, ich aktívneho pôsobenia vo verejnom živote, najmä aktívnej činnosti katolíckej inteligencie, sa rekatolizácia Slovenska nedá dosiahnuť. V tejto súvislosti autor knihy upozorňuje, že sa treba bližšie pozrieť na obnovu a rozširovanie katolíckeho laického hnutia – zakladanie všelijakých katolíckych spolkov, združení, vrátane konšpiratívnych buniek, skupín na jednotlivých štátnych či verejných pracoviskách, ktoré vyvíjajú tlaky na rozhodovanie ich orgánov, odborníkov a poradcov (napríklad združenie katolických lekárov, lekárnikov, sestier v medicíne, prípad K. Zavackej v Slovenskej akadémii vied a podobne). Ide aj o nové typy laických katolíckych organizácií, moderný spôsob komunikácie. Zaujímavý je v tomto smere Opus Dei.

Kniha M. Baťalu má charakter komentára, ale neobmedzuje sa len na komentovanie zverejneného dokumentu. Usiluje sa ho konfrontovať s realitou, naším úsilím o občiansku spoločnosť a právny štát. V tejto súvislosti prináša nové fakty a poznatky a dáva podnety a námety pre teóriu a prax.

Chýbajú nám analýzy a štúdie o pohybe religiozity, štruktúre a charaktere religiozity na Slovensku, o náboženstve a cirkvách v súčasnosti. Kniha M. Baťalu je prínosom do hlbšieho štúdia a poznávania danej problematiky. Poskytuje dosť námetov na hlbšie zamyslenie sa nad danou tematikou.

Peter Prusák
(Recenzia bola uverejnená v časopise PROMETHEUS č. 4/2005)


INFO
Späť » do Knižnej poličky

Knihu Mariána Baťalu Čierna má zelenú si môžete objednať na adrese:
Spoločnosť Prometheus, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava alebo telefonicky na čísle: 02/52491191.
Cena: 299,- Sk, vrátane poštovného a balného.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk