DOMOV

Spoločnosť Prometheus od svojho založenia vytrvale upozorňovala naše štátne orgány na všetkých stupňoch, že štátna pooitika diskriminuje bezkonfesijných občanov, čo je v rozpore so základnými ľudskými právami ako aj so zákonmi a praxou európskych štátov, najmä členských štátov EU.

Takýchto zákrokov zo strany Spoločnosti bolo nespočetné množstvo. Uvádzame neúplný záznam iba tých podnetov, ktoré sme získali z našich záznamov. ( Tento zoznam V SKUTOČNOSTI už presahuje cifru 100!)

Niektoré kroky na docielenie rovnakého postavenia neveriacich ako majú veriaci v Slovenskej republike a na vylepšenie diskriminácie neveriacich v praxi.

 

PREHĽAD od roku 1990. do roku 2003:

 

Subjekt                            osobne /  písom.         predmet jednania -podania             číslo zoznamu

Prezident ČSFR

 

1x

Sloboda myslenia pre neveriacich

3

Prezident SR

 

9x

Práva neveriacich/ rezolúcia ODLUKA/ Protest proti zasväteniu SR "Panne Márii"

13, 26, 37,43,44,50,51,53,54

Predseda vlády ČSFR

 

1x

Sloboda myslenia pre neveriacich

3

Predseda vlády SR

 

11x

Sloboda myslenia neveriacich/ potratový zákon /Práva neveriacich/ zastúpenie neveriacich/ odluka štátu a cirkvi

3,6,13,17,27,44,50, 51,53,60

Podpredsedovia vlády

2x

7x

Výbor pre masmédia /účasť neveriacich v orgánoch/ odluka štátu a cirkvi

24, 25, 26, 32,44,50,51,53

Predseda SNR

 

10x

Sloboda myslenia pre neveriacich/ potratový zákon/účasť v komisiách/Práva neveriacich /odluka

3,6,8,13,17,26,44,50,51,53

Parlamentné výbory

1x

4x

Práva neveriacich/ vysielanie v médiách

13, 15, 26,45,50

Ministri rôznych rezortov (osobne)

 

14x

Ciele a aktivity / Financovanie /občianske obrady / sekulárni poradcovia v armáde /etická výchova / odluka / príprava ZZ Vatikán

2, 7,12,20,23,26,

35,36, 44,48,50,60,62, 63

Ministerstvá

5x

6x

Financovanie / práva neveriacich/ etická výchova / publikovanie brožúry / pieta Voltair / pieta Horárik/ Základ zmluva Vatikán

1,4,10,11,18,19,22,

40,41,56,58

Slov televízia a rádio

5x

5x

Návrhy na zaradenie sekulárnych programov/ -návrhy spolupráce/

8,9,14,15,16,30, 39,, 41,46,49

Rôzne inštitúcie kultúrne (vrátane aj verejnoprávnych)

 

OMBUDSMAN SR

 

1x

12x

 

 

 

1X

Publikovanie , semináre  a pietne pripomienky Voltair / Mariánum/ proti propagácii neofašistických ideí a predstaviteľov / rasová diskriminácia/ list rodičom

 

Sťažnosť  proti diskriminácii a postupu úradníčky na Úrade vlády

21, 22,28,29,31,

42,47,55,59, 64, 65

 

 

61

 

(Spracované podľa denníka aktivít Spoločnosti Prometheus na Slovensku [ v ďalšom: skrátené :SP ] aktualizované po valnom zhromaždení v r. 1999. ) Spoločnosť Prometheus  je národná humanistická organizácia (členka medzinárodných organizácií IHEU a EHF ), ktorá zakotvila vo svojich stanovách  ako svoje poslanie obhajobu práv neveriacich občanov.)

 

Zoznam

priamych iniciatívnych podnetov SP u štátnych činiteľov a u verejných inštitúcií podľa rokov

 1990.

1.)

14. máj. Návšteva a vyjednávanie na ministerstve financií (Prof. Čelko a Ing. Záhorský ) o možnostiach  získať finančné fondy na činnosť SP ( bez výsledku : skratka v ďalšom BV)

2.)

22.august Výbor SP sa obrátil spisom na ministra kultúry p .L. Snopku s návrhom na spoluúčasť a spoluprácu v oblasti osvety a činností súvisiacich s občianskymi obradmi, čo spadalo do pôsobnosti tohoto ministerstva. Súčasne sa žiadala finančná podpora na tieto činnosti pre SP. Minister zamietol tieto požiadavky. (BV)


1991          (3.)

è5. apríl. List Ústrednej Rady  o „Stanovisku SP k uplatňovaniu slobody myslenia a svedomia vo vzťahu k náboženstvu u nás“- adresované prezidentovi ČSFR, V.. Havlovi, predsedovi vlády M. Čalfovi, predsedovi Slovenskej Národnej Rady J. Mikloškovi, a predsedovi vlády V. Mečiarovi  (BV) (Toto bol  prvý z podnetov adresovaných štátnym činiteľom. Dokazuje to dĺžku časového trvania, počas ktorého sa nedosiahla náprava. napriek početným ďalším podnetom .)

4.)

6. apríl. Požiadavka na finančnú podporu pre činnosti SP bolo opätovne zaslaná na ministerstvo kultúry. (BV)

5.)

8. október. Delegácia v zostave: J. Čelko, M. Čzupil a P. Prusák navštívila a vyjednávala s riaditeľstvom Slovenskej Televízie ( p. P. Malec ) a navrhovala zaradiť do programov a plánov vysielania aj  tematiku sekulárneho humanizmu. (BV)


1992.

6.)

13 marec. List Ústrednej Rady SP adresovaný predsedníctvu Národnej Rady SR a predsedovi vlády s priloženým Vyhlásením SP k otázke návrhu zákona o ochrane ľudského života  pri uplatňovaní zdravotníckych služieb (potratový zákon ). Pripomienky sa nezobrali do úvahy. (BV)

7.)

15 apríl. List ministrovi národnej obrany L. Dobrovskému vo veci klerikálnej infiltrácie armády, ktorá neberie do úvahy obrovskú skupinu obyvateľov, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu. (BV)

8.)

15 júl. List SP predsedovi Národnej Rady  SR , I.Gašparovičovi – ponúkajúci spoluprácu v poradných zboroch  pre sociálne problémy  (pokiaľ sa jedná o záujmy sekulárnych humanistov ) (BV)

9.)

18 november Rokovanie s riaditeľom slovenskej televízie  (STV) p. P. Malecom o účasti v poradných orgánoch STV a o prístupe do masových médií s otázkami sekulárneho humanizmu. Ako člen takého poradného zboru bol navrhnutý prof L. Hubenák, avšak návrh nebol prijatý. ( členovia vyjednávajúcej delegácie boli: J.Čelko, O. Blašková, I. Poljak )(BV)

10.)

1.       december  Rokovanie SP delegácie ( pozostávajúcej z J.Čelko, O. Blašková ) s riaditeľom odboru ministerstva školstva (Dr Vránová ) o učebnom predmete etická výchova v školách  a o účasti SP v projekte ministerstva v roku Medzinárodného Roka Rodiny 1994. ( Prvý bod BV, druhý bod bol schválený.)


1993.

11.)

14.január.Rokovania na odbore pre financovanie politických strán a hnutí na ministerstve financií  s cieľom získať finančné zabezpečenie pre aktivity spoločnosti Prometheus ( sekulárne humanistického hnutia ) (Členovia delegácie: L. Hubenák, Ľ. Ludha . Ing Korecký. ) (BV)

12.)

15 február. List Ústrednej Rady SP ministrovi školstva M. Kučerovi s rezolúciou IHEU z r. 1992 ako informačným materiálom o aktivitách a cieľoch hnutia.. To isté zaslané ministrovi kultúry p. D. Slobodníkovi,  (BV)

13.)

15.marec. List Ústrednej Rady SP prezidentovi republiky M. Kováčovi s rezolúciou EHF o právach neveriacich . To isté zaslané súčasne predsedovi parlamentu I. Gašparovičovi, predsedovi parlamentnej komisie M. Andelovi a predsedovi vlády V. Mečiarovi (BV)

14.)

29. apríl. Delegáti SP (L.Hubenák, Ľ. Ludha ) rokovali so šéfredaktorom literárneho a dramatického oddelenia Slovenského Rozhlasu (L. Staroň ) vo veci primeraného vysielacieho priestoru pre vysielanie programov na počesť  výročia Voltaira v r. 1994. (BV)

15.)

24 máj. Delegáti SP (J. Čelko, Ľ. Ludha ) navštívili tajomníka výboru parlamentu pre školstvo ,vedu a kultúru p. Kožiara. Informovali ho o hlavných úlohách spoločnosti a odovzdali mu tieto dokumenty: Rezolúciu o právach neveriacich, list predsedovi výboru M. Andelovi týkajúci sa postoja Slovenského Radia  a Slovenskej Televízie k SP , s návrhom, aby sa média viac angažovali za uspokojovanie špecifických kultúrnych potrieb ľudí , ktorí sa nehlásia k žiadnej náboženskej viere , alebo príslušnosti k cirkvi. (BV)

16.)

2.jún. Rokovania delegácie SP (L. Hubenák, Ľ Ludha )  s programovým riaditeľom STV (p.J. Filo ) vo veci návrhov spomienky na Voltairove výročie a informovanie verejnosti  o existencii a činnosti SP, ako aj o rokovaniach Európskeho Humanistického Kongresu v Berlíne. (BV)

17.)

15.júl. List ÚR  SP predsedovi Národnej Rady SR p. I. Gašparovičovi o potrebe účasti SP ako predstaviteľov sekulárneho humanizmu na Slovensku v poradných zboroch parlamentu pre riešenia niektorých problémov,  ktoré majú vzťah k potrebám humanistickej komunity na Slovensku.. Podobný list bol zaslaný predsedovi vlády V. Mečiarovi. (BV)


1994.

18.)

4. február. Projekt  činností SP pri príležitosti medzinárodného roku rodiny 1994 bol zaslaný ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR s návrhom na publikovanie štyroch brožúr o súčasnom stave rodiny a plán stretnutia medzi slovenskými rodinami a rodinami zo zahraničia, čo vyžadovalo finančnú podporu. Toto bolo zamietnuté 8. júna . Ďalší navrhnutý plán prednášok a besied v masových médiách  ostal otvorený, napokon sa neuskutočnil. (BV)

19.)

23 február. Rokovania so štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti SR p. Hanzelom (členovia delegácie: L. Hubenák, J. Čelko ) o zaangažovaní SP pri príprave zákonov s ohľadom na humanistické spoločenstvo  Slovenska, na základe občianskych a ľudských práv. (BV)

20.)

17. február. List ministrovi obrany p. Imrichovi Andrejčákovi,  vo veci pripravovanej (výhradne náboženskej ) duchovnej služby v armáde, ktorá však neráta so zavedením duchovnej služby pre bezkonfesijných vojakov. (BV)

21.)

8. apríl. Zaslanie projektu  na organizovanie semináru a vytlačenie publikácie s titulom : „F. M. Voltair , osobnosť osvietenstva a humanista.“ na základinu pre podporu občianskych činností SR. Zamietnuté 4, júla 1994. Žiadosť o sponzorstvo zaslaná Slovenskej Poisťovni nebola prijatá /2, november 1994.) To isté sa stalo so žiadosťou zaslanou  Bratislavskej burze  cenných papierov.(12 september 1994.) (BV)

 22.)

26- a 30 apríl . Rokovania s Ministerstvom kultúry , Univerzitnou knižnicou v Bratislave , Slovenskou Akadémiou Vied  a Francúzskym Inštitútom v Bratislave o projekte 300 ročného výročia Voltairovho narodenia.  (BV.)

23.)

19. december. List Ústrednej Rady SP ministrovi obrany  so stanoviskom SP k obnoveniu duchovnej služby v armáde, s vynechaním duchovných potrieb vojakov bez náboženskej príslušnosti . Podobný list zaslaný ministrovi vnútra SR p. Ľ.  Hudekovi (BV.)


1995.

24.)

16.január. List ÚR SP podpredsedkyni vlády K. Tóthovej s návrhom, aby bol do Výboru pre masové média SR menovaný aj delegát spoločnosti zastupujúci záujmy sekulárneho humanizmu (BV)

25.)

10 máj. Delegácia SP (L.Hubenák Ľ.Ludha ) rokovala  na sekretariáte podpredsedu vlády J. Kalmana ( s Ing Andrejčákovou.) o súčasnom stave sekulárnych humanistov v našej spoločnosti a o ich možnom začlenení v kultúrnych a osvetových činnostiach ako aj v charitatívnych projektoch. (BV)

26.)

24,jún. Zaslaná rezolúcia o potrebe  odluky štátu a cirkví  prezidentovi SR, predsedovi Národnej Rady SR, predsedovi vlády SR, podpredsedkyni vlády K. Tóthovej, podpredsedovi vlády J. Kalmanovi,  poslaneckým klubom v parlamente a ministrovi kultúry. (BV)

27.)

10.júl.List zaslaný predsedovi vlády V. Mečiarovi s rezolúciou o potrebe odluky štátu od cirkví so žiadosťou prihliadať  k zásadám vyjadreným v rezolúcii  pokiaľ ide o občanov, nehlásiacich sa k žiadnym náboženstvám .(BV)

28.)

2august. Klub SP v Prešove zaslal protestný list  pre rasovo motivovanú vraždu G. M. Gorela , občana rómskeho pôvodu v Žiari nad Hronom. Protest bol vyslaný rádiom 3. augusta 1995.

29.)

august. Klub SP v Banskej Bystrici  uverejnil otvorený list rodičom, žiakom a študentom. List vyzdvihuje , že sa vyvíja nátlak na občanov už počnúc ich narodenia a útleho veku, aby prijali určitú náboženskú vieru, čo je v rozpore s ústavou a princípmi slobody myslenia a svedomia v zmysle medzinárodných dokumentov.

30.)

9.november Predsedníctvo SP zaslalo list riaditeľovi Slovenskej Televízie p. J. Darmovi , so žiadosťou dať primeraný priestor vo vysielaní aj potrebám občanov, ktorí sa nehlásia k náboženstvu. pretože je to povinnosť verejnoprávnej inštitúcie  ako je Slovenská televízia v zmysle záväzných medzinárodných dokumentov .Spoločnosť požiadala o určenie dátumu stretnutia s cieľom rokovania o tomto. s delegáciou SP. Podnet ostal bez akejkoľvek odpovedi  (BV)


1996.

31,)

28.marec Rada miestneho klubu SP v Bratislave sa obrátila na pohrebný ústav „Marianum“ kritizujúc skutočnosť, že občianske obrady pri pochovávaní v Krematóriu sa konajú za použitia kresťanských symbolov ako kríž, čo je v rozpore so želaním a právom bezkonfesijných zosnulých a jeho rodiny ( Uverejnené v novinách „Večerník“ č. apríla 1996.) Riaditeľka firmy Marianum odpovedala listom z 5. mája 1996 a sľúbila, že sa vec prešetrí a zjedná nápravu.  ( Náhodné kontroly ukázali , že sa nič nezmenilo a že pri občianskych ceremóniách naďalej je vystavený v rozlúčkovej miestnosti dvojmetrový kríž. (BV)

32.)

3.apríl.Predseda Ústrednej Rady SP sa stretol s s podpredsedom vlády p. J. Kalmanom a požiadal ho o podporu činností a zámerov. SP.

33.)

9. máj. Vyhlásenie členov klubu SP v Bratislave  pri príležitosti 52. výročia oslobodenia Slovenska a víťazstva nad fašizmom. Vyhlásenie odsudzuje skutočnosť, že príslušné štátne orgány tolerujú propagovanie a zvelebovanie  vojnového klérofašistického slovenského štátu a jeho politických predstaviteľov.


1997.

34.)

7. júl. Výbor SP   zaslal protestný list starostovi a zastupiteľstvu obce Čajakovce proti odhaleniu pomníkov A. Hlinku a J. Tisu. Prvý bol duchovným otcom premeny HSĽS v stranu podľa vzoru Hitlerovej národne –socialistickej strany , druhý sa kompromitoval ako prezident klérofašistického vojnového slovenského štátu.

35.)

5. august. List Ústrednej Rady SP ministerke školstva E. Slavkovskej týkajúci sa publikácie , ktorá by mohla slúžiť ako učebná pomôcka pre predmet etická výchova, vydanej vydavateľstvom Škoda v spolupráci s SP. Vôbec žiadna odpoveď neprišla. Na urgenciu z 9. decembra  prišla odpoveď, že sa zaslaná kniha stratila. (M. Jakubomčová.) Dňa 13. Júna nová urgencia . Ministerstvo vôbec neodpovedalo (BV)

36.)

3.september .List Ústrednej Rady SP ministrovi kultúry J. Hudecovi. vo veci pripravovanej zmluvy so Svätou Stolicou, Odpoveď zo dňa 22 septembra mala zamietavý charakter k pripomienkam (BV)

37.)

16. september. List člena SP prezidentovi republiky, protestujúci proti zasväcovaniu Slovenskej republiky „Sedembolestnej Panne Márii“, pretože to je  v rozpore  s Ústavou SR.

38.)

21. september . Vyhlásenie Ústrednej Rady SP vo vecí kritérií na kandidáta pre prezidenta republiky ( kritizujúci opakovane vyjadrenú požiadavku  politikov , že by to mala byť osobnosť s kresťanským zameraním )Toto je diskriminácia občanov orientovaných na iné náboženstva a občanov bezkonfesijných, čo ich stavia do situácie apartheidu.


1998.

39.)

27 január . Dňa 24 januára bola vysielané vyjadrenie kardinála J.Ch. Koreca v televízii kde sa ponižujúcim spôsobom vyjadroval  o všetkých iných kultúrach okrem „kresťanskej“. Tie isté vyjadrenia boli opäť vysielané v rádiovom programe „KROKY“ 25.jan. 1998. Výbor SP  protestoval proti vysielaniu urážlivých ohováraní  ( Zaslané slovenskej televízii v Bratislave.)

40.)

3, február Ústredná Rada  SP požiadala ministerstvo kultúry o finančnú podporu pre organizovanie seminára pri príležitosti 180 výročia slovenského humanistu J. Horárika. ( Z nadácie PROSLOVAKIA ) Odpoveď bola zamietavá dokonca po druhom pokuse  adresovanom priamo ministrovi  (BV)

41.)

7. november. Komuniké účastníkov seminára CIRKEV A POLITIKA o vzťahu štátu a cirkví , v ktorom účastníci žiadajú. aby prípravy zmluvy Slovenska so Svätou Stolicou boli priehľadné a organizovanie verejnej diskusie o tomto bode  ( zaslané tlačovej agentúre SR, ministerstvu kultúry SR, Slovenskému rozhlasu a súkromným rádio staniciam Rádio Regina, Rádio Twist, A Televízii Markíza.


1999

42.)

 17 . apríl  Memorandum o postavení bezkonfesijných občanov Slovenskej republiky - prijaté na III. valnom zhromaždení SP. Zaslané na uverejnenie Tlačovým agentúram a viacerým redakciám dennej tlače. Ani jeden z týchto inštitúcií ho však NEUVEREJNIL . (BV)

43.)

Jún . Prezidentovi SR R.Schusterovi. Blahoprajný list k zvoleniu s vyslovením nádeje na podporu svetského humanizmu, ktorý SP propaguje.  - Ďakovný list prišiel, bez konkrétnych prísľubov. (BV)

44.)

13. sept. Podanie všetkým ústavným činiteľom protestujúce proti diskriminácii neveriacich s konkrétnymi dôvodmi a konkrétnymi požiadavkami na ich odstránenie. Odpoveď Úradu vlády  až 14. júla 2000. zamietavá s hlavným odôvodnením, že naše podanie kritizuje nedodržiavanie kolektívnych práv a  preto je bezpredmetné Údajne v zmysle ústavy môže iba jednotlivec podávať sťažnosť ak bol poškodený v niektorom z jeho ústavných práv. (BV)

45.)

13. sept. ( expedované postupne) Osobný list všetkým poslancom parlamentu s výňatkom predchádzajúceho podania  a žiadosťou o podporu kauzy .Odpovedal iba jediný poslanec, ktorý tvrdil, že naša požiadavka vytvoriť študijné možnosti pre SEKULÁRNYCH kaplánov- podobne ako sú teologické fakulty pre kňazov je bezpredmetná, pretože na našich univerzitách fungujú "humanitné predmety". Poplietol si teda pojmy "humanizmus"  a "humanitné vedy" (umenie, dejiny , filozofia, atd.) (BV)

46.)

22. sept. Člen SO V. Brza z Malaciek zaslal Slovenskému rozhlasu list. List OPAKOVANE  kritizuje jednostrannosť rozhlasu pri vysielaní náboženských programov , absenciu vedeckých informácií a prevahu iracionalizmu. Odzneli už aj také príspevky v rozhlase, že každý kto sa bude v budúcnosti uchádzať o verejnú funkciu bude musieť mať teologické vzdelanie. (BV)


2000

47.)

19. február  Ústredná rada SP  zaslala  Mestskému zastupiteľstvu v Žiline protestný list proti umiestneniu reliéfu J. Tisu (bývalého prezidenta klérofašistického Slovenského štátu ) na fasáde katolíckeho domu v Žiline pri príležitosti neblahého jubilea vzniku klérofašistickej republiky 14 marca . Nedostali sme odpoveď (BV)

48.)

10. marec . Predseda  SP zaslal list Ministrovi kultúry M. Kňažkovi, nav ktorom urguje, že spoločnosť doteraz nedostala odpoveď na svoje návrhy na odstránenie diskriminácie bezkonfesijných občanov zaslanú ministrovi dňa 31. augusta 1999.  Odpoveď žiadna (BV)

49.)

3. apríl.  List Ústrednému riaditeľovi Slovenskej televízie M. Materákovi pripomínajúci povinnosť verejnej televízie odzrkadľovať pluralitu názorov, vrátane ideí svetského humanizmu.  Navrhuje uskutočňovanie rokovania so Spoločnosťou za týmto účelom . Odpoveď došla listom 12 4. - podpísaná M Juríčková ,ODMIETA tvrdenie  a  nepravdivo tvrdí, že Slovenská televízia  pokrýva záujmy všetkých občanov (Poznámka :Člen spoločnosti konkrétne monitoroval časy a zistil že za 1/2 roka v r. 2000. vysiela STV asi 9000 min náboženského vysielania, zatiaľ čo za dvanásť rokov nevysielala ani jeden program pre občanov s nenáboženským svetonázorom.) (BV)

50.)

27. september. Ústredná rada SP zaslal všetkým výborom NR SR ako aj šiestim iným ústavným činiteľom Stanovisko k situácii v oblasti plánovaného rodičovstva a výchovy k rodičovstvu.. kritizuje sa v ňom tlaky na Slovenský parlament vyplývajúce z úsilia Vatikánu zasahovať do základných ľudských práv žien a ich sebaurčenie vo veci mať alebo nemať deti . Tieto klerikálne tendencie na Slovensku smerujú k absolútnemu zákazu prerušenia tehotenstva.( V rozpore s Akčným programom OSN prijatým na medzinárodnej konferencii v Káhire 1994). Výzva bola poslaná na 19 adries, z ktorých štyria verejní činitelia odpovedali ďakovným listov, avšak bez zaujatia stanovísk. Je to príklad ako na klerikálnom Slovensku ani špičkoví verejní činitelia sa neodvážia vyjadrovať proti línii dominujúcej rímskokatolíckej. cirkvi. (BV)


2001

51.)

január  Medzinárodná  humanistická a etická únia  so sídlom v Londýne uverejnila na svojej Webovej stránke a tiež v časopise Humanist News (čís December -Január 2001)  správu o DISKRIMINÁCII bezkonfesijných občanov na Slovensku s "titulom Humanistické práva sú tiež ľudské práva", na ktorý došlo množstvo ohlasov z celého sveta. Slovenský preklad dokumentu bol zaslaný našim ústavným činiteľom. Vyhýbavé reakcie došli zo štyroch kancelárií, na podanie NEREAGOVALI: P.Hamžík, podpredseda vlády - M. Gacík, štátny tajomník min. kultúry, M. Ftáčnik, minister školstva.

Odmietavé odpovede došli z týchto miest 1) 22. máj - Sekcia ľudských práv úradu vlády ( podpísaná J.Kviečinská) 2.) Kancelária podpredsedu vlády berie na vedomie (podp. M. Ukrop v zastúpení podpredsedu vlády Ľ. Fogaša) 3.) 5. máj Úrad vlády  ktorý oznámil, že materiál odporučil do pozornosti podpredsedu vlády pre menšiny (podpis V. Horák ) 4.)19 apríl -Vedúci kancelária prezidenta SR bez konkrétneho vyjadrenia (podpis Ľ Macháček )  21. jún- Sekretariát predsedu SNR , podpis B. Guldanová oznamuje , že materiál postúpili poradcovi. (BV)

52.)

20 Január Oznámenie ústavným činiteľom o vyhlásení, ktoré vydalo IHEU o situácii na Slovensku (Internet) -zaslanie jeho plného znenia v slovenskom preklade (Kopia poslaná európskym orgánom monitorujúcim ľudské práva) . Zamietavé stanovisko pozri list úradu vlády 14. júla 20000 (BV)

53.)

Máj List Mestskej rady protestujúci proti jednostrannému financovaní cirkví , zatiaľ čo bezkonfesijní občania nie sú financovaní. Ministerstvo kultúry poslalo spis na VYBAVENIE cirkevnému odboru, čo je škandalózny postup, pretože tento nie je oprávnený rozhodovať o záležitosti bezkonfesijných občanov. Dňa 9. júla prišiel list Odboru pre Cirkevné záležitosti MK (Juran) zamietajúci požiadavky SP o zrovnoprávnenie bezkonfesijných občanov (BV)

54.)

6, Júna List kancelárii prezidenta so žiadosťou prepožičať miestnosť pre Konferenciu delegátov humanistických organizácií Vyšehradskej štvorky konanej v Bratislave. Naše zdôvodnenie bolo, že dňa 4. júna prepožičal p. prezident priestory prezidentského paláca pre predstaviteľov katolíckej a evanjelickej cirkvi , ktorí podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní krstu.   Žiadosť bola zamietnutá (BV)

55.)

8. okt.  List generálnemu  prokurátorovi oznámenie podozrenia  trestného činu hanobenia skupiny obyvateľov pre ich presvedčenie , ku ktorému došlo i pastierskym listom biskupskej konferencie Slovenska obsahujúcim hanobiace výroky proti neveriacim. .. Úrad generálneho prokurátora potvrdil príjem podania, avšak od toho času sa nič nestalo. (BV)

56.)

7. Nov -Komentár k  elaborátu "VIEROVYZNANIA UZNÁVANÉ V BELGICKU", ktorý má slúžiť ako materiál pre usporiadanie vzťahov štátu a cirkví (zaslaný Dr Gacíkovi- min Kultúry):

 57,)

26. Nov.. Materiál k pripravovanej správe o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach zaslané Ministerstvu zahraničných veci  (Informácie o doterajších požiadavkách SP) (výsledok neznámy)


 2002

58.)

16. januára  Mestská rada Spoločnosti Prometheus Protest proti zákazu nedeľňajšieho predaja presadzovaného Biskupskou konferenciou a KDH. ( Prejav vytvárania klerikálneho fundamentalizmu)

59.)

5.febr. Člen SP Dr A. Daniel sa obrátil osobným listom na poslanca parlamentu SR a poslanca PZ RE p. P.Weissa  s informáciami o diskriminácii neveriacich občanov Slovenska a požiadalo ho, aby v rámci svojich funkcií pomohol zlepšiť situáciu. Dňa 22. júla dostal odpoveď, ktorá nesľubuje riešenie za súčasnej zostavy politických síl (BV)

60.)

1.       marec .  Obnovená žiadosť o odstránenie diskriminácie proti neveriacim bola zaslané premiérovi Dzurindovi priamo, s odvolaním sa na medzinárodné právo, podľa ktorého VLÁDA je povinná riešiť situáciu, nie nejaký subalterný úradník. Dňa 30 mája prišlo zamietnutie našich požiadaviek .- podpísané vedúcou pracovníčkou Úradu vlády !Victoria Jančošeková)  nepravdivými vykrútenými dôvodmi alebo  dôvodmi odporujúcimi medzinárodnému právu. Text odpovedi dokazuje, že pisateľka si pletie pojem (sekulárny)HUMANIZMUS a pojmom HUMANITA. (BV)

61.)

November 22. Sťažnosť Úradu Ochrancu práv SR (ombudsmanovi) proti zamietnutiu  legitímnych požiadaviek a proti diskriminácii vrátane procedúry použitej predsedom vlády pri vybavovaní posledného podania. Táto sťažnosť bola zamietnutá prípisom úradu Ochrancu práv SR zo dňa 10 marca 2003 (BV)


2003

62.

Máj 20. Obrátili sme sa 20.V. na poslancov pokrokových klubov a protestovali sme proti výhradám svedomia a katolizácii školstva. Pripojili sme informačný materiál z ústav europských štátov, ktoré ZAKAZUJÚ výhrady svedomia. (BV)

63.

10 júla sme sa obrátili na ministra D. Lipšica a požiadali sme ho, aby pri zmluve s ostatnými cirkvami sa urobila zmluva aj s bezkonfesijnými občanmi tak ako je to v zákonoch Belgicka.  Kópia bola odoslaná Predsedom strán SMER  p. Ficovi a SNO p. Ruskovi. Minister Lipšic doteraz neodpovedal (BV)

64.

14,júla sme oslovili predsedov troch politických strán listom, kde sme im navrhli spoluprácu vo veciach potláčania klerikalizmu a žiadali, aby určili kontaktnú osobu. (bez odpovede) (BV)

65.

Dňa 21. júla sme sa obrátili na poslanca Dr Drgonca a žiadali sme ho o vysvetlenie legitimity uzatvárať zmluvy so Svätou Stolicou, pretože táto nie je štátom. Po právnej stránke je štátom Vatican City a Svätá Stolica iba sídli na území tohto štátu- (BV)

66.

August Dozvedeli sme sa, že cez svojho poslancado Europarlamentu (Za stranu nezávislých--NI) Maurizio Turko Taliáni už raz podali inerpeláciu na Euro.Komisiu vo veci klerikalizmu na Slovensku. Zaslali sme im podklady na ďalšiu interpeláciu, tentokrát vo veci potláčania bezkonfesijných občanov.(Malena Zigoni)

67.

AugustObrátili sme sa opakovane na tri holandské organizácie, dve belgické a jednu francúzsku s požiadavkou , aby zablokovali cestou poslancov vo svojich parlamentoch ratifikáciu prijatia SR do EU, pokiaľ neodstráni diskrimináciu bezkonfesijných občanov- pripojený bol rozsiahly dokument  o faktickom stave na Slovensku

68

September. Zaslali sme sťažnosť Európskej komisii (G. Verheugen, riaditeľovi týmu pre vstup Slovenska pri Eurokomisii, Delegácii Európskej komisie v Bratislave a Komisárovi pre Ľudké práva pri úrade RADY Európy) vo veci diskriminácie bezkonfesijných občanov Slovenska a žiadali o prešetrenie a opatrenia. (Odpoveď doteraz žiasdna)

69.

Október. Spoločnosť zaslala ministerskému predsedovi, ministrovi zahraničia a zástupcovi SR pri EU  protest proti začleneniu článku 51do európskej ústavy, keďže tento článok umožňuje neželané zasahovanie cirkví do štátnej politiky EU. (Odpoveď žiadna) (BV)

 

DOMOV