SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
K n i ž n á     p o l i č k a
Kniha o súčasnom antisemitizme (ale i klerikalizme)

Autor: Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.

Z úvodu autora:

„Nedôvera a odpor k inakosti sa z našej spoločnosti vytráca pomalšie, než by si to demokriticky mysliaca a cítiaca verejnosť priala. Nádeje na obrat sa však nesmieme zriesť, ak len nechceme pripustiť opakovanie tragických omylov a zločinov minulosti. Táto nádej dáva i mne silu, aby som i naďalej zhromažďoval a analyzoval texty, ktoré skryto alebo otvorene útočia na česť a dôstojnosť človeka, na jeho prirodzené neodcudziteľné práva. Ani veda či kultúra nasmú mlčať, keď sa prekrúca história, aby sa ospravedlnili zločiny a zločinci, aby sa oživili idey a politické sily temnej minulosti.“


Ukážka z knihy (s. 34-36)

K 70. narodeninám arcibiskupa Jána Sokola vyšiel jubilejný zborník pod názvom Renovatio spiritualis (Obnova ducha).168/

Ide o reprezentatívny zborník. Jeho zostavovateľ Jozef M. Rydlo do neho zaradil asi 40 príspevkov, ktoré ich autori predniesli na viacerých konferenciách. Vyberal tak, že obsahom zborníka je propagácia premyslenej ľudáckej ideológie. Autori sú dobre známi obhajcovia slovenského štátu: Pavel M. Hnilica, Viliam Judák, Róbert Letz, Milan S. Ďurica, František Vnuk, Ábel Kráľ a ďalší.

Autori príspevkov sa zaoberajú vplyvom kresťanstva, katolíckej cirkvi a Svätej stolice na vývoj Slovenska, prakticky od čias Cyrila a Metoda. Centrom pozornosti je však obdobie rozkvetu katolicizmu na Slovensku. V textoch dominuje Andrej Hlinka a ľudáci, ale najmä „vrchol“ rozvoja kresťanstva v rokoch 1939-1945, vláda ľudáctva, fašizmu a Jozefa Tisa. Príspevky sa zaoberajú aj situáciou po roku 1989, keď kresťanstvo (rozumej katolicizmus) preniká do všetkých oblastí života.

Pozornosť sa venuje aj obdobiu 1949-1989, keď „do väzníc; pracovných táborov, pomocných technických práporov, do baní a do výroby sa dostali tisíce kňazov a rehoľníkov a desaťtisíce laikov“.169/ Je však zaujímavé, že v období socializmu vznikla samostatná slovenská cirkevná provincia a zväzky so susediacimi maďarskými biskupstvami sa pretrhli. V obrázkovej prílohe vidíme fotografiu novokňaza Jána Sokola z roku 1957, fotografiu kňaza Jána Sokola medzi skupinou kňazov Štúrovského dekanátu (1966), strieborného jubilanta Jána Sokola (1982) zo stretnutia s pápežom Jánom Pavlom II. a z biskupskej konsekrácie (1988). Sokol teda robil kariéru napriek existencii socializmu.

Našou úlohou nie je recenzovať zborník, ale chceli by sme uviesť niekoľko postrehov, urobiť len niekoľko poznámok vyjadrujúcich stanovisko niektorých autorov najmä k obdobiu vojnovej slovenskej republiky z rokov 1939-1945. Nájdeme tu iba krátku spomienku na deportácie Židov od 25. 3. 1942 a na protesty Vatikánu, ale formulované tak, akoby skutočné deportácie nastali až po obsadení Slovenska nacistami v roku 1944.170/ Ani slovo ľútosti. Nespomína sa ani ľudáctvo, ani fašizmus, či totalitný, klérom vedený slovenský štát. Jozef Tiso naopak roku 1939 tvrdil, ako sa cituje v zborníku, že, Nechceme byt a nebudeme otrokmi žiadnej ideológie, ktorá by nevyvierala z našej slovenskej tradície.171/ Bola to však bežná lož. Veď nacionalisti a klerikáli boli vodcami katolíckych „kresťanov“ už pred vznikom slovenského štátu, boli otrokmi nacizmu a nenávisti k Židom, Čechom, Maďarom, ateistom; tzv. židoboľševikom aj Cigánom. Aké ciele mal so Slovenskom Adolf Hitler, o tom sa v zborníku nikde nepíše. Nepíše sa ani to, že ľudáci prebrali od nacistov organizáciu štátu, ideológiu, vodcovský princíp a pomáhali Nemcom vo vojne.

Kresťanstvo, ktorému sa venuje najväčšia časť zborníka, sa chápe viac-menej ako „katolícke“ kresťanstvo pod vedením katolíckej cirkvi, klerikálov, presnejšie ako „slovenské klerikálno-katolícke kresťanstvo“. To potvrdzuje aj príspevok Viliama Jablonického, ktorý cituje kardinála Jána Ch. Korca, týkajúci sa slovenského štátu: „tento klerikalizmus … zabezpečil cez najstrašnejšiu vojnu dejín na šesť rokov relatívny pokoj a prácu, a mnohým zachránil i životy“.172/ Ale za akú cenu? Za cenu vraždenia iných, najmä nekresťanov.

V zborníku ide vlastne o deformáciu histórie a deformáciu poznatkov o jednotlivých oblastiach života na Slovensku. Klerikálno-nacionalistické stanovisko pri chápaní vývoja Slovenska u viacerých autorov nemôže nahradiť objektívne skúmanie. Vytrhávať určité roky a určité skupiny z našich dejín a narábať s nimi akoby boli tabu, bolo vždy typické pre totalitné režimy. Pohľady na realitu z hľadiska záujmov cirkevných mocenských skupín a ich ideológov majú dnes na Slovensku zelenú.


168/ KOL.:"Renovatio spiritualis (Jubilejný zborník k 70. narodeninám arcibiskupa Jána Sokola, prvého metropolitu Slovenska a prvého metropolitu Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy), Bratislava, Lúč 2003
169/ Tamže s. 144.
170/ Tamže s. 135.
171/ Tamže s. 471.
172/ Tamže s. 542.


INFO
Späť » do Knižnej poličky

Knihu vydalo: SNM — Múzeum židovskej kultúry, Bratislava 2006

Prof. P. Mešťan vo svojej práci analyzuje obrovské množstvo kníh, štúdii, monografii, a iných publikácii vydaných na Slovensku za obdobie rokov 2003 — 2005, ktoré obsahujú antisemitské, xenofóbne a rasistické prejavy.

Odporúčame všetkým záujemcom o nestranný a odborný pohľad na tieto negatívne javy.


Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk