SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z nášho - vášho PROMETHEA
Amsterdamská deklarácia 2002

Humanizmus je výsledkom dlhej tradície slobodného myslenia, čo inšpirovalo mnoho veľkých svetových mysliteľov, tvorivých umelcov a rast vedy.

Humanizmus je etický. Potvrdzuje hodnotu, dôstojnosť a autonómiu každého jednotlivca a práva každej ľudskej bytosti na osobnú slobodu zlučiteľnú s právami ostatných. Humanizmus má povinnosť ochraňovať všetky bytosti vrátane budúcich generácií. Humanisti sú presvedčení, že morálka je vnútornou súčasťou ľudskej podstaty, založená na porozumení potrieb druhých, nepotrebuje vonkajší súhlas.

Humanizmus je racionálny. Hľadá vedeckú tvorivosť, nie deštrukciu. Humanisti sú presvedčení, že riešenie svetových problémov je skôr v ľudskom myslení a činoch ako v božom zásahu. Humanizmus obhajuje používanie vedeckých metód a slobodného výskumu na riešenie problémov ľudskej spoločnosti. Tie však musia byť podložené ľudskými hodnotami. Veda dáva prostriedky, ľudské hodnoty určujú konečné ciele.

Humanizmus podporuje demokraciu a ľudské práva. Cieľom humanizmu je dosiahnuť maximálny možný rozvoj každej ľudskej bytosti. To znamená, že demokracia a ľudský rozvoj sú záležitosťou práva. Princípy demokracie a ľudských práv musia byť aplikované v celej šírke ľudských vzťahov a nemajú byť neobmedzované spôsobmi vládnutia.

Humanizmus znamená, že osobná sloboda musí byť spojená so spoločenskou zodpovednosťou. Humanizmus sa odvažuje budovať svet na myšlienke osobnej slobodnej zodpovednosti voči spoločnosti a uznáva (rešpektuje) našu zodpovednosť za prirodzený svet. Humanizmus je nedogmatický, veľkolepý, nezaložený na slepej viere jeho prívržencov. Je spojený so slobodnou výchovou k nemu.

Humanizmus je odpoveďou na často hľadanú alternatívu k dogmatickým náboženstvám. Hlavné svetové náboženstvá vznikli na báze zjavení, navždy platných po celý čas a všetky názory na ľudskosť – človeka prispôsobujú svojmu svetonázoru (svojej viere). Humanizmus má spoľahlivé vedomosti o svete a sám sa rozvíja prostredníctvom trvalého procesu. Skúmaním, vyhodnocovaním a následne revíziou.

Hodnota humanizmu je v umeleckej tvorivosti a predstavivosti, humanizmus pozná silu umenia. Humanizmus je presvedčený o význame literatúry, hudby, vizuálneho a hraného umenia pre osobný rozvoj a naplnenie človeka.

Humanizmus je životným postojom smerujúci k maximálne možnému naplneniu ľudského života prostredníctvom kultivácie etického a tvorivého života a ponukou etických a racionálnych prostriedkov k zmene našich čias. Humanizmus musí byť cestou života pre všetkých a všade. Naša základná úloha je poskytnúť ľuďom žijúcim v iných podmienkach predstavu, čo môže znamenať humanizmus pre nich, keď sa budú angažovať v jeho prospech. Keď budú využívať slobodné skúmanie (bádanie, hľadanie), silu vedy a tvorivú obrazotvornosť, predstavivosť pre posudzovanie mieru a službe milosrdenstva. Sme presvedčení, že prostriedky k vyriešeniu týchto problémov konfrontujú nás všetkých. Vyzývame všetkých, ktorí majú podobné presvedčenie ako my, aby s nami spolupracovali.

Kongres Medzinárodnej etickej a humanistickej únie, Amsterdam 2002

Identita humanistu:

(Minimum vyjadrenia humanizmu) Humanizmus je demokratická a etická životná pozícia, ktorá tvrdí, že ľudský život musí byť správny a zodpovedný, musí mať zmysel a obsah. Tento postoj k budovaniu humánnejšej spoločnosti sa uskutočňuje prostredníctvom základných etických hodnôt a ďalších prirodzených hodnôt v duševných hodnotách, prostredníctvom slobodného výskumu a prostredníctvom ľudských schopností. Je to neteistický náhľad na svet, ktorý neakceptuje nadprirodzený náhľad na svet.


3 / 2006

Vyberáme z najnovšieho 3/2006 – čísla časopisu PROMETHEUS a pripomíname, významný dokument:

V roku 1952 na prvom a zakladajúcom kongrese IHEU boli v rezolúcii kongresu formulované a vyhlásené princípy humanizmu. V roku 2002, pri príležitosti 50. výročia IHEU, bola prijatá upravená verzia týchto princípov.


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk