SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Od našich priateľov
Vajce či sliepka?
[18. 1. 09]

akplp.jpg, 4 kB

Andrzej Koraszewski

Lustračné osvedčenie autora:

Autor osvedčuje, potvrdzujúc to vlastným podpisom, že nikdy nespolupracoval s bratmi Kaczynskimi ani s ich agentmi. Ak sa akékoľvek knihy, tlačiarenské stroje alebo peniaze, ktoré som v časoch Solidarity posielal zo Západu do Poľska, dostali do rúk bratov Kaczynskich, nebolo to s mojím vedomím.

Nikdy som nepodpísal dohodu o spolupráci ani som s ňou nevyjadril ústny súhlas. Nezdieľam národné hodnoty bratov Kaczynskich, a navyše som úprimne a hlboko neveriaci. Nikdy som za bratov Kaczynskich ani za žiadnych z ich koaličníkov nehlasoval.

Nemám to v úmysle urobiť ani v budúcnosti.

K tomu mi pomáhajte bohovia.

Vlastnoručný podpis

Dobrzyň nad Wislou, 1. apríla 2007


kura.jpg, 8 kB     Vajce či sliepka?

Čo bolo skôr: vajce či sliepka? Ako málo viery musí byť v človeku, ktorý sa takto pýta? Samozrejme, že prvý bol kohút, ktorého Pán zlepil z hliny. Len čo bol hotový, vdýchol do neho život a vypustil ho na lúku. Kohút mu chodil za pätami, vyzobával zrná, ktoré vypadli z trávy, pochutnával si na hmyze, ak na nejaký natrafil, a spevom velebil Pána. Perie mu hralo všetkými farbami dúhy i tešil zrak svojou nádherou. Vtedy si Pán pomyslel, že by mu mal stvoriť samicu. Za týmto účelom vzal jedno z menej farebných kohútích pier, stvoril z neho sliepku a tá, poskytnúc kohútovi potešenie, zniesla vajce, ktoré uchvátilo Pána svojím tvarom i obsahom, lebo v ňom bol počatý život a bolo vhodné na zjedenie na mäkko alebo na tvrdo, a keď sa kurča vyliahlo a vyrástlo, dalo sa uvariť alebo upiecť.

A vtedy riekol Pán: Ajhľa, vajce!

I prikázal Pán sliepke, aby zniesla viac vajec, a povedal jej, aby na nich sedela a neprekážala, zatiaľ čo on sa vybral s kohútom dozerať na iné stvorenia.

Z akej hliny zlepil Pán kohúta, pýtali sa scholastici, pokúšajúc sa dopátrať celej Pravdy. Musela to byť životodarná hlina, ktorá sa sama zmenila na črevá a iné vnútornosti. Scholastici vedeli, že to tak muselo byť, lebo to nemohlo byť ináč.

Keď sa kurčatá vyliahli, Pán jedno ochutnal, a vidiac, že je dobré, dal ho človeku, aby sa ním živil, lebo človek nie je kôň, aby žral ovos. I človek súhlasil, postavil kurín, chránil kurčatá pred kunami a líškami a zjedol iba niektoré, aby sa ostatné mohli rozmnožovať.

Prešlo sto pokolení, človek zabudol na Pánovo „Ajhľa, vajce“ a bez strachu pred Božím hnevom si začal klásť otázku, či bola skôr sliepka alebo vajce? Iní zas hovorili, že človek si sliepku zdomácnil, lebo bola divá. Ako možno zdomácniť sliepku, ktorá sedí v kuríne, znáša tam vajcia a na jar sa z vajec liahnu kurčatá na slávu Pána? Ľudia, ktorí kládli takéto otázky a popierali Pravdu, klamali. Človeku, ktorý tvrdí, že niekto zdomácnil sliepku, a pýta sa, či bolo skôr vajce alebo sliepka, nie je nič sväté. A našli sa aj takí, čo uvažovali, že Pán najskôr zlepil z hliny vajce a z vajca sa vyliahla sliepka. Tých bolo treba rozštvrtiť koňmi, aby nešírili jedovatý mor tráviaci detské duše. Rozštvrtili ich verejne, aby vyplienili nákazu, potom zjedli kohúta v polievke na Božiu slávu, spievali nábožné piesne, pili víno a veselili sa, lebo zvíťazilo Dobro.

Napriek tomu sa satan naďalej usiloval zviesť ľudí z Pánovej cesty. A bosorky počarovali mužom, aby sa vrátili k otázke či bolo skôr vajce alebo sliepka. Pánovi sluhovia neúnavne chránili Pravdu a Dobro. To najhoršie však ešte len malo prísť, lebo sa zabúdalo na tých, čo potichu hovorili, že človek si sliepku zdomácnil, i množili sa heretici, tajac svoju podlosť pred služobníkmi Pána. A boli tiež takí, ktorí nič nehovorili, ale mysleli si svoje – a tí boli najhorší.

Služobníci Pána vo dne v noci šírili jeho slávu, aby chránili Dobro a Pravdu, nedokázali však vykynožiť tých, ktorí sa pýtali, čo bolo skôr. Množili sa zástupy heretikov, ktorí sa dohovorili s tými, čo šírili herézu zdomácnenia, a ešte aj s tými sa preli, či bola skôr divá sliepka alebo divé vajce, až napokon niekto povedal, že to mohol byť lietajúci jašter, čo bola tiež heréza pre heretikov, lebo tí čo neverili v lietajúcich jašterov, neverili dokonca ani na lietajúcich anjelov.

V tom čase sa medzi služobníkmi Pána rozmohla ľahkomyseľnosť, viac nemal kto štvrtiť koňmi heretikov a prívrženci lietajúcich jašterov sa dokonca stretávali s niektorými služobníkmi Pána, ktorí zapochybovali o Pravde i Dobre a zabudli, čo povedal Pán.

Rozšírila sa heréza o zdomácnení sliepky, somára i ovce, ba dokonca aj psa s mačkou, a nikto už nevedel, čo si má myslieť, až sa začalo hovoriť, že človek zdomácnil sám seba. Napokon tí najsprostejší z nich dospeli k záveru, že človek si zdomácnil Boha. Takíto heretici sa preli, či Boh je, a či vôbec neexistuje, a tí čo tvrdili, že jestvuje, hovorili, že človek si zdomácnil Boha ako psa či mačku, že si vypestoval veľa odrôd bohov a teraz sa dohaduje, ktorá odroda je lepšia. Iní zas hovorili, že Boh vôbec neexistuje a že človek si zdomácnil strach, dával mu rôzne mená, ktoré potom obdarovával, staval im svätyne a služobníkov Pána obliekal do čudných krojov, aby chránili Pravdu a Dobro, hoci neboli ani Pravdou, ani Dobrom. A títo heretici sa pýtali, čo bolo skôr – zdomácnený človek či zdomácnený strach – a nespievali nábožné piesne, nekľakali na kolená, ba posmievali sa služobníkom Pána, ktorí zakazovali pýtať sa, čo bolo skôr.

A vtedy sa najvernejší z Pánových služobníkov obrátili na ľud, aby sa vzdal viery v lietajúcich jašterov, a zaspievali pieseň: Hosana, ajhľa, vajce!

Preklad: Prometheus


INFO

Ponúkame vám informáciu o knihe z ktorej sme zároveň, na ukážku, vybrali jednu poviedku. Knihu sme získali od našich priateľov - Združenia poľských racionalistov - počas konferencie v Krakove o ktorej sme vás informovali.

akpl.jpg, 7 kB

Andrzej Koraszewski
I z wichru odezwal sie Pan.
Darwin, czuj sie odwolany

Art Factory Publishing, Sweden / Wydawnictwo Racjonalista, Poland
Graphic Design: Elžbieta Jasiňská-Brunnberg, Art Factory
Illustracions: Andrzej Ploski
80 strán

Kniha obsahuje 21 krátkych poviedok, (bájok, príbehov). Je bohato ilustrovaná a na konci má zbierku Zlatých myšlienočiek (4 strany). Jednu sme vybrali do našich citátov a tu pridávame ešte tri:

Veľkoobchod so sadrovými svätými, ceny konkurenčné.

S.O.S. začínam myslieť v SMS.

Pilát si umyl ruky raz. Pán Boh tiež, ale jemu to trvá večnosť.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk