SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Aktivity humanistov v zahraničí
Dve medzinárodné humanistické konferencie v Afrike.

Spracoval Dr. A. Rehák

Medzinárodná humanistická a etická únia (IHEU) zobrala záštitu nad dvoma konferenciami v Afrike (v Ugande a Nigérii), čo sa spája aj s prvým valným zhromaždením IHEU na území Afriky. Konferencia Humanistická vízia pre Afriku (Humanist Visions for Africa) sa koná v Kampale, (Uganda) 25. a 26. mája 2004. Táto konferencia, ktorú sponzoruje IHEU povedie k vytvoreniu Africkej humanistickej aliancie - ako regionálneho útvaru spájajúceho viaceré skupiny. Druhá udalosť bude v Nigérii, ktorá sa pokladá za jednu z najnáboženskejších krajín sveta. Bude to Konferencia humanistov na počesť Tai SOLARINA pri príležitosti desaťročného jubilea jeho smrti 1. a 2. júna v Ikenne (Nigéria).

Je zrejmé, že humanisti z mnohých krajín nemôžu prisľúbiť svoju účasť, zaiste je medzi nimi aj Slovensko s veľmi priškrtenými finančnými možnosťami. Možno však doručiť krátke oslovenie, ktoré sa prečíta pri zahájení (adresujte na babugogineni@hotmail.com).

Tieto podujatia vyžadujú aspoň stručné objasnenie reálií.

Je všeobecne známe, že k šíreniu povier rovnako, ako náboženstiev podstatnou mierou prispievajú chudoba, nevzdelanosť, zlé hospodárske pomery, zlý zdravotný štandard. Tieto ukazovatele sú v afrických krajinách veľmi výrazné.

Tak napríklad hrubý národný produkt v Ugande je 153 USD na obyvateľa, zatiaľ čo v Nigérii je to iba 149 USD.(V porovnaní so Švajčiarskom 35 606 USD je to 0,423 % respektíve 0,418 % HNP Švajčiarska v r. 1988-1997) Počet televízorov na 1000 obyvateľov je v Ugande nezistiteľný, v Nigérii 33. Úmrtnosť novorodencov na 1000 pôrodov je v Ugande 108, v Nigérii 105 (Na porovnanie vo Švédsku, Fínsku, Nemecku 6, v Japonsku 5, v Liechtensteinsku 3).

Cirkvi verbálne vystupujú proti chudobe, avšak chudoba, nízka úroveň vzdelania, blahobytu a zdravotného stavu vždy boli jedným z napomáhajúcich faktorov pre získavanie nových veriacich, stúpencov akéhokoľvek náboženstva, pretože im sľubujú odmenu v posmrtnom živote za utrpenie na tomto svete. Preto fakticky sú pre cirkvi tieto "biče ľudstva" pomocníkmi ich záujmov pre šírenie vlastného vplyvu, moci a bohatstva. V praxi sa to odzrkadľuje tak, že populácie postihnuté uvedenými nepriaznivými javmi inklinujú viac k nábožnosti, ako populácie s dobrými životnými podmienkami. Humanistické hnutia sa zasadzujú o odstránenie všetkých nepriaznivých životných faktorov, nakoľko humanisti neveria v posmrtný život a usilujú sa urobiť život na tejto zemi pre každého čo najlepším. Nie je to ľahká úloha, avšak čím masovejším bude toto hnutie, tým viac sa k tomu cieľu možno priblížiť. (Za predpokladu aj celého radu iných faktorov!)


INFO
Silnou stránkou svetového humanistického hnutia je jeho koordinácia prostredníctvom Medzinárodnej humanistickej a etickej únie (IHEU). Tu vám ponúkame informáciu o dvoch aktivitách na Africkom kontinente.

O tom, že i v týchto častia sveta žijú a pracujú sekulárni humanisti, ktorí sú známi vo svete, ba niekedy viac než vo svojej krajine (vďaka selektívnej propagande a informovanosti) svedčí aj životopis Afrického humanistu Tai SOLARINA z Nigérie.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk