DOMOV

Nábožnosť sa môže vypestovať až do návykovej závislosti.Naša verejnosť je pomerne dobre informovaná o existencii drogovej závislosti, ktorá predstavuje veľké nebezpečie najmä pre neskúsenú mládež. Zaužívaný pojem „drogová závislosť“ je trochu nepresný, pretože REDUKUJE predmet závislosti na (chemické) drogy, preto je správnejšie používať širší pojem

TOXIKOMÁNIA.

V hrubých rysoch sa jedná o stav vyvolaný opakovaným užívaním, ktorý vyúsťuje do stavu OMÁMENOSTI( intoxikácie).

Prejavuje sa  nutkavou potrebou opakovaného používania, tendenciou  zvyšovať dávku, psychickou i telesnou závislosťou na požívaní a abstinenčnými príznakmi pri prerušení dávkovania. Dlhšie trvajúce stavy vedú k ZDRAVOTNÝM (telesným i psychickým) PORUCHÁM.

U nás na „hlboko pobožnom a kresťanskom“ Slovensku sa málo vie, že návyková závislosť môže vzniknúť aj v súvislosti s

NÁBOŽNOSŤOU

V civilizovaných krajinách sveta sa objavili informácie, ktoré takéto stavy nie len popisujú, študujú, ale zaoberajú sa aj metódami LIEČENIA tejto závislosti, pretože jej dôsledky môžu byť pre postihnutých ako aj pre ich okolie rovnako nebezpečné ako drogová závislosť. Na prvý pohľad by mohla vzniknúť NÁMIETKA, že ide o dva celkom odlišné javy, pretože prvý z nich je vyvolaný požívaním konkrétnej chemickej látky, čo nie je porovnateľné s vnímaním určitej (náboženskej) doktríny.

Omyl spočíva v tom, že aj psychické vnímanie je podmienené a aj NASLEDOVANÉ tvorbou chemických látok na nervových zakončeniach, čím naše NÁKLONNOSTI sa zafixujú ako  príjemné alebo nepríjemné. Je to tak zvaná „funkcia odmeny“ mozgovej kôry podmienená tým, že sa nám do mozgu vylúčia endogenné drogy a nás sa zmocní pocit šťastia, spokojnosti,, blaženosti niekedy až extáze.   (Citované z K.Ondriáš: Človek ako programovaný biologický stroj –vydavateľ: Alternatíve  r.2002, str. 118)

Teda medzi návykom navodeným drogami a náboženskou indoktrináciou je iba ten rozdiel, že postihnutý (závislý) v prvom prípade dostáva drogy zvonka, v druhom prípade tieto drogy sa vyprodukujú v jeho vlastnom tele.

Z početných zahraničných prameňov odcitujeme

autora:

Paschal Baute, podľa knihy Leo Booth: When  God Becomes a Drug ( Keď sa Boh stáva drogou)

Originál pozri: http://www.lexpages.com/SGN/paschal/religious_addiction.html

SYMPTÓMY:

1.      Neschopnosť myslieť, zapochybovať, alebo klásť si otázky o náboženských informáciách alebo /  o autoritách, ktoré ich vyslovujú

2.      čierno- biele zjednodušené videnie  a vnímanie sveta ( veci chápe buď ako dobré alebo zlé)

3.      presvedčenie prameniace z pocitov hanby z toho, že postihnutý i nahovoril , že nie je dobrý alebo nekoná dobre

4.      magické presvedčenie, že Boh napraví  všetky chyby ako aj osobnosť postihnutého

5.      škrupulózne až posadnuté dodržiavanie pravidiel, etického kódu a smerníc diktovaných doktrínou

6.      nekompromisná náchylnosť na úsudky, že okolitý svet je chybný

7.      posadnutosť a pocit nevyhnutnosti modliť sa , chodiť do kostola, (dávnejšie –zúčastniť sa na križiackych ťaženiach – dnes: účasť na propagačných kampaniach ) a ustavičné citácie posvätných textov

8.      nerealistické finančné prispievanie na veci prospešné viere

9.      presvedčenie, že sex je niečo špinavého  aže naše telo a telesné pôžitky sú zlé („hriešne“)

10.  v niektorých prípadoch neodolatelný návyk buď v prejedávaní alebo v nadmernom odriekaní sa potravy-  postení sa

11.  Neviera a vyvracanie zásad vedy, medicíny a yučovania

12.   postupné odpútavanie sa od skutočnej práce, izolovanosť a prerušenie príbuzenských vzťahov

13.  dostavujú sa často psychosomatické ochorenia  ako: bolesti chrbta, nespavosť, migrény, zvýšený krvný tlak

14.  tendencia zmanipulovať sväté písma,  náboženské texty,  pocit vyvolenosti, vyhlasovanie, že vidí zjavenia od Boha.

15.  pocit „vyššej náboženskej extáze“, s výrazom blaženosti v obličaji( alebo nutkanie tak sa tváriť)

16.  presvedčenie o nadradenosti a spravodlivosti myšlienok, ktorými je ovládaný -v porovnaní s „ostatným svetom“ až odmietanie svojej ľudskej podstaty ( pocity „božskosti“)

17.  Tento stav môže to vyústiť až do  dezorientovanosti, pochybovačnosti,, duševného a telesného zrútenia.

18.  Vnucujúci pocit má postihnutý tiež, že iba  jeho spôsob priblíženia s k Bohovi je ten správny a jedine prijateľný aj pre všetkých ostatných.

Teda podstata tejto návykovej závislosti (addikcie) je pocit istoty, že JEHO viera v toto všetko je jediná záruka spokojného žitia.

Z radov takýchto postihnutých vznikajú niekedy aj zakladatelia rôznych siekt, s celým systémom pravidiel smerujúcich na zmanipulovanie svedomia získaných prívržencov.

Náklonnosť k vytvoreniu návykovej závislosti je do veľkej miery závislá aj na to, či sa náboženská indoktrinácia začne už v útlom veku dieťaťa , alebo až vo veku keď už je schopné aj čiastočne kriticky uvažovať.

Tu sa nemožno obísť bez narážky na našu slovenskú súčasnosť:

Veď zavedenie výučby náboženstva od prvej triedy základnej školy je

ŠTÁTOM  PODPOROVANÁ  VÝCHOVA K ISTÉMU DRUHU ZÁVISLOSTI, ktorá môže viesť k nedozerným chorobným následkom. Je to niečo  porovnateľné ako by štát podporoval už od detského veku drogovú NARKOMANIU!

Niekoľko zahraničných kníh o tejto problematike:

 

 

 

 

DOMOV

O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH