O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 


   Image13.gif (11917 bytes)

Information on  PROMETHEUS  SOCIETY. 

This is a NGO registered by the Interior Ministry of Slovakia on March 09, 1990. associating SECULAR HUMANIST citizens in Slovakia 

.Some of its main aims are: 

  • Defending the interests of citizens of  Slovakia, who claim to be atheists , or do not profess any religion. 
  • Promoting freedom of thought, conscience, religious as weel as non - religious believes and human right  in Slovakia in accordance with the basic constitutional law. 
  • Developing activities for satisfying the specific cultural and spiritual needs of citizens who do not profess any religion. 
  • To promote secular humanism and ethics on national and international levels. 

  The PROMETHEUS SOCIETY is 
  a member of European Humanist    Federation (EHF/(FHE) and of the   International Humanist and Ethical Union   ( IHEU)  

 The Society co-operates with several   international humanist organisations 

   HOME  
 

  Informácia o SPOLOČNOSTI PROMETHEUS: 

Mimovládna organizácia ustanovená a schválená .9.marca 1990. združujúca SEKULÁRNYCH HUMANISTOV s pôsobnosťou pre celé Slovensko  

Niektoré jej hlavné ciele sú:  

  • Ochrana záujmov občanov Slovenska,  ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu (bezkonfesijných občanov ) 
  • Obrana uplatňovania slobody myslenia, svedomia, náboženstva a iného PRESVEDČENIA na Slovensku v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. 
  • Rozvíjanie činností na uspokojovanie špecifických kultúrnych a duchovných potrieb občanov , ktorí sa nehlásia k náboženstvu. 
  • Šíriť sekulárny humanizmus a etiku na národnej i medzinárodnej úrovni. 

   SPOLOČNOSŤ PROMETHEUS je    členskou organizáciou Európskej  Humanistickej Federácie (EHF/FHE) Medzinárodnej Humanistickej a Etickej Únie (IHEU) a Slovenskej humanistickej rady.  
 

  Spolupracuje s početnými medzinárodnými humanistickými organizáciami  

   DOMOV

  wb01337_.gif (904 bytes) Skip to English text             

    GO TO ENGLISH CONTENTS EnglFLAG.jpeg (1692 bytes)


  ČO JE NÁŠ  CIEL:

Ponovembrový vývoj v našej vlasti bol dosť zložitý. Inak sa ani nedalo očakávať. Pozitívna črta tohoto vývoja bola BEZVÝHRADNÉ prijatie právnych noriem na ochranu ľudských práv. Občana tohoto štátu však doteraz znepokojujú javy, ktoré protirečia prijatým medzinárodným normám. Toto sa týka mnohých oblastí verejného i súkromného života, vnútroštátnej i zahraničnej politiky a vzťahov. Na našej stránke sme vybrali iba jednu veľmi úzku oblasť týchto problémov – ktorá nepatrí medzi najzávažnejšie z hľadiska krátkodobej perspektívy, no nemožno mu upierať význam z aspektov dlhodobého vývoja. Je to oblasť

ROVNAKÉHO  PRÍSTUPU  ŠTÁTU  K  OBČANOM  BEZ OHĽADU  NA  ICH  SVETONÁZOROVÉ  PRESVEDČENIE.

Chceme teda faktografickým materiálom poukázať na nedostatky, ktoré sa sice nesmelo kritizujú, no zväčša nedosahujú žiaden efekt k lepšiemu.

Veľký dôraz kladieme pritom aj na tok informácií zo zahraničia.  Je to preto, že v niektorých štátoch dosiahli už v tejto oblasti neodškriepiteľné úspechy. Druhý dôvod je ten, že stále ešte existuje jazyková bariéra, ktorá bráni šíreniu informácií bez ohľadu na hranice štátu – tak ako to stanoví naša Ústava.

Ak budú na tejto strane aj varovné hlasy pred diskrimináciou. treba to chápať v zrkadle súčasného svetového diania. Máme stále v živej pamäti tragické udalosti v Severnom Írsku, Bosne a Hercegovine, v Kosove, - ak chceme ísť ešte ďalej stačí spomenúť palestínsko-izraelský spor, atd .  Všetky majú spoločného menovateľa: Štátna svetská moc nedokázala rovnako a bez diskriminácie pristupovať k požiadavkám všetkých vrstiev občanov, najmä nie tých „menšinových“. Medzinárodná spoločnosť nedokázala zavčasu konať dostatočne účinné preventívne kroky na zabránenia krviprelievania. Je to teda problém širší než sa zdá na prvý pohľad.

V celom zameraní stránky sa budeme sústreďovať na neuspokojené legitímne potreby bezkonfesijných občanov nášho štátu. Bolo by však ťažkým omylom domnievať sa, že tým chceme vyjadrovať akúkoľvek nevraživosť voči tým, čo sú šťastnejší preto, že ich štátna správa uprednostňuje a vytvára pre nich privilegované postavenie.

Ak by sa niektorí čitatelia napriek tomu nevedeli zmieriť s uverejnenými tézami, rešpektujeme ich názor – pravda za predpokladu, že aj oni rešpektujú naše názory. Ak by z ich strany táto podmienka nebola splnená- potom môžeme im poradiť iba jedno: NEČÍTAJTE NÁS.

Napokon posledným cieľom stránky je aj posilňovanie kontaktov medzi občanmi, ktorí pociťujú na vlastnej koži opísané nedostatky. Pre nich je to príležitosť na otvorené diskusie a otvorené informácie, ktoré naše masmédia doteraz  neposkytujú ľuďom, ktorí majú nenáboženský filozofický svetonázor.

Ďakujeme a dúfame, že strávite s nami zaujímavé a užitočné chvíle.

  DOMOV

TITUL

 


   ABOUT OUR  AIMS:

The social changes after November 1898 in Slovakia were rather complicated.. One could not have expected anything else . A positive feature of that development was unconditional acceptance of legal provisions for protection of human rights. But citizens of Slovakia are still apprehensive of some phenomena, which are at variance with accepted international norms . It pertains to many fields of both public and private life, to internal and external politics and relations. We have selected on this web page one single very narrow sphere of such issues - which possibly does not belong to the most crucial ones from a short term view point, but one cannot deny its importance considering a long term perspective. It is the issue of

EQUAL  ATTITUDE  OF THE  STATE   TOWARDS  CITIZENS  REGARDLESS  OF  THEIR LIFESTANCE - PHILOSOPHY  OF  LIFE.

We want to point out by factual materials some of the deficiencies, which however being criticised in a restrained way, mostly do not bring about any improvement. We put a great stress on the information flow from abroad. Doing so we keep in mind that  some nations have already achieved indisputable success. The second reason is that a certain language barrier still exists and prevents disseminating information across the state's borders - though the Slovak Constitution supports it.. If we put on this web page some warnings against discrimination, it has to be understood in the mirror of the current global development. We still keep in a vivid mind the tragic happenings in Northern Ireland, Bosnia Herzegovina , and in Kosovo ,- if we are to enlarge even more - it's enough to mention the Palestine -Israeli conflict, etc. All of them have a common denominator : The State authority and ruling power did not menage to treat equally without any discrimination against demands of all strata of citizens, especially those of "minorities". The international community did not succeed to take effective preventive steps for making end to bloodshed. Thus, it is a wider problem than it seems to be on the first sight. In the general line of this website we are about to focus on the unsettled legitimate needs of nondenominational citizens of Slovakia. However, it would be a serious mistake to presume that we intend to express any resentment against those , who are luckier because the State authorities grant them advantages and create for them a privileged position. If some of the readers despite all aforesaid things could not comply with the main theses publicised below - we respect their opinion- certainly under the condition that they do the same as pertains to ours. If that condition on their part cannot be met - then we can advise them only one thing:  DO NOT READ US ! Finally the last aim of this website is to strengthen mutual  contacts between citizens who feel to be  targets -  exposed to the described deficiencies. For them it offers opportunities for open discussions, which the domestic media  at present do not give to people who have a non-religious philosophic life stance. Thank you and we hope, that you spend with us interesting and useful time.

                 HOME                                                                      

GO TO ENGLISH CONTENTS EnglFLAG.jpeg (1692 bytes)

                 TITLE