O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV

Na výzvu IHEU ( Medzinárodnej Humanistickej a Etickej Únie) sme informovali svetovú verejnosť o postupujúcom klerikálnom fundamentalizme na Slovensku, ktorý je v príkrom rozpore so zásadami demokracie, pluralizmu a s dodržiavaním základných ľudských práv, ako aj rovnosti  všetkých občanov .

Uverejňujeme článok v jeho slovenskom preklade:

Slovensko: Trójsky kôň  v budúcej  zjednotenej  Európe?

International Humanist News August 2003, str. 21

Alexander Rehák  a Miloslav Ambrus

Decembrov–januárové číslo International Humanist News 2001 zverejnilo vyhlásenie IHEU, ktorým sa odsudzovalo postavenie bezkonfesijných občanov a humanistov na Slovensku, s požiadavkou, aby národné a medzinárodné orgány odstránili  toto zanedbávanie základných ľudských práv ešte pred vstupom Slovenska do EU. Toto vyhlásenie zverejnené tiež na webovej stránke IHEU dostalo množstvo podporujúceho ohlasu.

Počas minulých dvoch rokov sa situácia nielen nezlepšila, ale zhoršila sa na bezprecedentný stupeň. Toto zanedbanie 13-16 % obyvateľstva bez vyznania  je iba malým odrazom  celkovej stratégie režimu zjavného v zákonodarstve a vo výrokoch politických predstaviteľov. Táto stratégia pozostáva  zo zakotvenia náboženstva do celého zákonného systému.

Zákony upravujúce vzťah medzi štátom a cirkvami

Zákony prijaté v pôvodnej Československej republike a potom v Slovenskej republike  po zvrátení komunistického režimu v novembri 1989 boli jednoznačne zmerané na premenu štátu v demokratickú občiansku spoločnosť .tento cieľ však bol čoskoro narušený. V júli 1991 sa vydal zákon o slobode náboženstva a náboženských spoločenstiev v bývalej Československej federálnej republike (CSFR), ktorý ignoroval samotnú existenciu bezkonfesijných občanov. V marci 1992 sa prijal nový zákon v novo vytvorenej Slovenskej republike, v ktorom boli podmienky, že zaregistrovanie nových cirkvi vyžaduje petíciu s 20.000 podpismi občanov s trvalým bydliskom na Slovensku. Zámer bol jasný: zabezpečiť dominantné postavenie katolíckej cirkvi v štáte .Katolícka cirkev získala aj podstatné množstvo nehnuteľného majetku a financií reštitučným zákonom z r. 1993.Štát podporuje Katolícku cirkev morálne a inštitucionálne  a táto cirkev dostáva väčšinu rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre celonárodnú kultúru .Touto podporou a propagandou, ktorá sa valí z masmédií sú neveriaci zastrašovaní, najmä na vidieku čo azda aj vysvetľuje  štatistický( avšak nie reálny) nárast počtov občanov hlásiacich sa k náboženstvu pri sčítaní v r.1999: Tieto umelo vyvolané trendy sa zámerne použili na zvýšené náboženské lobovanie.

Konkordát so Svätou Stolicou

Druhým míľnikom na ceste k náboženskému štátu bol Konkordát so Svätou Stolicou ratifikovaný parlamentom bez akejkoľvek námietky. Konkordát obsahuje podmienky podstatne obmedzujúce demokratické princípy slovenského zákonného systému. .Niektoré ustanovenia formulujú právo Katolíckej cirkvi nanucovať zásady kanonického práva všetkým slovenským občanom bez ohľadu na ich vlastné stanovisko k náboženstvu. Výrazné je to v článku 7, ktorý stanuje, že „Slovenská republika uznáva každému právo uplatňovať výhrady vo svedomí podľa mravoučných zásad Katolíckej cirkvi Rozsah ustanoví osobitná medzinárodná zmluva“ Návrh tejto zmluvy sa už zverejnil a vyvolal námietky napriek všeobecne rozšírenej apatii. Týka sa týchto úsekov verejného života.(a) aktivity v ozbrojených silách;(b) v zdravotnej starostlivosti (aborty, antikoncepcia, pokusy a manipulovanie s ľudskými orgánmi  embryami, s pohlavnými bunkami, klonovanie, eutanázia) (c)Vzdelávanie(právo odmietnuť vyučovať látku, ktorá je v rozpore s katolicizmom, napriek úradne schváleným osnovám); (d) súdnictvo: (odmietanie konania v rozvodoch  a pod); Vo všetkých týchto prípadoch občan môže odmietnuť svoju účasť, bez toho , aby niesol za to zákonnú zodpovednosť s odvolaním sa na výhrady svedomia podľa vyhlásenia Katolíckej cirkvi.

Špeciálna zákonitá podpora pre odchýlky Slovenska od európskych noriem.

V januári 2002 slovenský parlament prijal deklaráciu o suverenite v kultúrnych a etických otázkach.. Ihneď bolo jasné, že táto deklarácia si vyhradzuje zachovanie “Kresťanských hodnôt a etických zásad” bod, ktorý neskôr potvrdil aj minister vnútra V. Palko. Tento tiež prezradil, že podobnú deklaráciu pripravujú v Poľsku a v českej republike. Je to teda sprisahanie kandidátskych štátov proti pluralitnej a občianskej spoločnosti v EU, ktorú tieto krajiny chcú zvrátiť?

V polovici 2002 slovenský parlament rokoval o protidiskriminačnom zákone, čo bolo podmienkou pre zosúladenie slovenského zákonodarstva s európskymi krajinami. Okrem zákazu diskriminácie z dôvodu rôzneho svetonázoru návrh obsahoval aj zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie .Návrh bol zmietnutý z agendy poslancami za Kresťanskodemokratické hnutie, ktorí argumentovali, že kresťanská morálka nedovoľuje schválenie takéhoto zákona.

Je jasné, že za súčasného stavu slovenský parlament nerobí svoje rozhodnutia na základe základných ľudských práv, ale iba na základe kritéria, či zákon neodporuje cirkevnej dogme..

Prečo treba upriamiť pozornosť na túto situáciu v úradnom časopise  medzinárodného humanistického hnutia? Pretože to nie je iba miestny problém slovenských humanistov. Po vstupe do Európskej Únie  táto situácia na Slovensku bude ohrozovať   demokratické a pluralistické princípy celého európskeho spoločenstva. Je to zamerané na nahlodávanie týchto princípov zo vnútra únie a pokus ako navrátiť ostatné národy naspäť do košiara Svätej Stolice Rovnaké problémy ako má Slovensko  hrozia všetkým humanistickým  európskym organizáciám. Tieto organizácie v členských štátoch musia osloviť svoje vlády a žiadať prísne dodržiavanie ľudských práv a  zabezpečenie rovnoprávnosti bezkonfesijných občanov v takých  krajinách, ktoré sa uchádzajú o vstup do Európskej Únie

Alexander Rehák  a Miloslav Ambrus sú členovia Spoločnosti Prometheus na Slovensku


International Humanist News August 2003

 

DOMOV