O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV

 

ŠKOLA, NÁBOŽENSTVO a iné POLITICKÉ TLAKY

 

V súčasnom dianí na Slovensku sa opäť vynorili otázky vzťahu školy a náboženskej indoktrinácie počnúc od prvej triedy základných škôl.

S klapkami na očiach a  bez  rešpektovania vývoja v Európe, do ktorej sa Slovensko usiluje dostať sa, pretláča sa u nás systém, ktorý vyhovuje viac predstavám Vatikánu, než skutočným potrebám modernej civilizovanej liberálnej Európy.

Preto nezaškodí pozrieť sa trocha aj za hranice Slovenska (a za hranice expanzívnych nárokov slovenského katolíckeho kléru) a hľadať aj príklady riešenia, ktoré miesto stagnácie, ba dokonca aj otáčania kolesa dejín dozadu, posunú naše školstvo DOPREDU.

Môj záujem upútal najmä návrh francúzskej „ÚNIE LAICKÝCH RODÍN“ (Union des Familles Laiques 
-UFAL), ktorý sa veľmi kvalifikovane angažuje za novú školu. (pozri: http“//www.ufal.org)

Z čoho vychádza návrh spoločnosti UFAL 

sa  ROZŠIROVANIE Európskej Únie s jej roztrieštenosťou národných štátov, etnických skupín,
 náboženských komunít, spoločenských a kultúrnych rozdielností sa stáva nezanedbateľnou realitou Pri takejto
 situácii sa javí jediné správne východisko, ktoré je OPTIMÁLNE pre všetky členské štáty budúcej zjednotenej 
Európy, a to je: zachovanie NEUTRÁLNEHO (LAICKÉHO) princípu štátnej správy.

(Poznámka:Princíp „laicity“ -toto slovko je vo francúzštine zaužívané a rozumie sa ním NÁBOŽENSKÁ 
NEANGAŽOVANOSŤ – v záujme priblíženia sa duchu slovenského jazyka budem používať pojem 
NÁZOROVÁ NEANGAŽOVANOSŤ) – 

NÁZOROVÁ NEANGAŽOVANOSŤ má svoje korene v teórii OBČIANSKYCH  PRÁV Táto teória 
vychádza z názoru, že ľudia sami sú prameňom práva a tvorcami právnych noriem. Právo a zákony sa musia 
tvoriť ako dielo kritického myslenia a všeobecnej vôle občanov, čo vylučuje akékoľvek odvodzovanie 
týchto noriem od transcendentných presvedčení (ako sú mýtické, náboženské, a zviazané s rôznymi 
etnickými a spoločenskými zoskupeniami). Uprednostňuje takto nevyhnutne princíp UNIVERZÁLNOSTI, 
pred princípmi PARTIKULARIZMU. ( Na bližšie vysvetlenie: univerzálnym sa myslí to čo je PRIJATEĽNÉ 
všetkými občanmi,  partikulárne je to čo vyhovuje výhradne záujmom určitej skupiny občanov – či už 
menšinovej, alebo väčšinovej)

Čo je teda povinnosťou verejnej školy? 

Povinnosťou verejnej školy musí byť predovšetkým rozvíjať schopnosť kritického myslenia ktoré musí PRELÍNAŤ získané znalosti ako aj KONANIE vyplývajúce z tohto smerovania.

 

Budúca európska škola musí mať teda tieto črty:

-        musí sa dištancovať od všetkých zásahov smerujúcich na formovanie (alebo deformovanie?) individuality 
žiaka podľa partikulárnych noriem, aké pretláčajú ZÁUJMOVÉ SKUPINY, čím potláčajú individualitu
 žiaka.

rozvíjať rovnosť, slobodu, a podporovať hľadanie univerzálne platných HODNÔT

vyhýbať sa akejkoľvek dogmatizácii v učebných predmetoch rozvíjaním slobody kritického myslenia.
-        týmto KAŽDÉMU poskytnúť vedomosti, ktoré otvárajú dvere k  individualite a zamedzujú akékoľvek 
totalitárnu uniformitu  („glajchšaltovanie“) za súčasného upevňovania OBČIANSKEHO povedomia.

Čo vyžaduje tento zámer z hľadiska školskej politiky?


Treba zákonmi inštitucionalizovať názorovú neangažovanosť (nezávislosť) školy od všetkých ostatných
 partikulárnych záujmových skupín spoločnosti
-        Prístupnosť k vzdelávaniu musí byť rovnaká pre všetkých občanov

Táto prístupnosť k vzdelávaniu a profesionálnemu výcviku musí byť nezávislá na etnickom, geografickom,
 sociálnom pôvode a bez ohľadu na pohlavie a náboženstvo.

Zachovávanie národného charakteru  učebných osnov a diplomov je potrebné

Prísne dodržiavanie bezodplatnosti vo verejných školách , vrátane pomocných služieb ako učebnice, doprava 
do školy, výcvikové kurzy, potrebné technické vybavenia

dodržiavanie verejného a občianskeho charakteru štátnej školy.

Prísne odlišovanie medzi verejnými službami a súkromným podnikaním pretože verejný sektor sa musí riadiť
 občianskou logikou záujmovou, na rozdiel od súkromnej sféry, ktorá sa riadi logikou seba vlastnou.

Na európskej úrovni sa stávajú aj v školstve čo raz viac neprijateľné nátlakové akcie na presadzovania 
záujmových skupín neoliberálnych ,finančných a nábožensky klerikálnych, ktoré sa usilujú podmaniť si
 kultúru, výcvik a činnosti  mládeže, sledujúc tým svoje vlastné finančné prínosy. Týmto tendenciám 
musí verejný školský systém čeliť a udržať si svoju prioritu

Čo treba naprávať už v súčasnom systéme?


postupne odstrániť zákony potlačujúce NÁZOROVÚ NEANGAŽOVANOSŤ školy. Medzi tieto 
patrí najmä finančná ŠTÁTNA PODPORA cirkevných škôl a iných súkromných technických a 
poľnohospodárskych škôl ( poznámka spracovateľa: táto klauzula je zameraná zrejme na európske pomery, 
najmä pokiaľ ide u „súkromný“ školský sektor)

Čo vyplýva pre Slovensko ak berieme do úvahy tieto zahraničné tendencie?


až zarážajúce, že vývoj reforiem školstva na Slovensku bol najmä v poslednom období, po prevzatí „vesla“ 
 v rezorte školstva p. ministrom Froncom doslovne  OPAČNÝ. Je vôbec mysliteľné , aby si Slovensko volilo
 takú cestu jednoznačnej (chystanej)KLERIKALIZÁCIE verejného školstva, aká sa dnes presadzuje? 
Aké to môže mať následky v budúcnosti.? Iste to dnes nikto nemôže s istotou odhadnúť. Možno iba uvažovať
 v teoretickej rovine: Buď sa ukáže potreba úplného PREBUDOVANIA nášho (chystaného sklerikalizovaného) 
školstva po našom vstupe do Európskej Únie  ( čo bude vyžadovať nemalé finančné prostriedky), alebo
 Európska Únia bude nútená NEUZNÁVAŤ diplomy a iné školské certifikačné doklady vydané v období 
trvania takto reformovaného (alebo deformovaného?) školstva. Avšak ani v prípade, že sa naše školstvo 
dočká MILOSTI a nebudú proti nemu presadzované v Európe až tak prísne obmedzenia, medzitým nás 
európske školstvo PREDSTIHNE vo svojej občianskej obsahovej a metodickej náplni natoľko, že 
bude trvať desaťročia než ho dostihneme.

Poznámka: Seminár na túto tému bude v novembri 2003. Usporiadateľom sú UFAL a European Social 
Forum (Európske Sociálne Fórum ) podrobnosti pozri:  www.ufal.org / www.fse-esf.org

(Voľne spracoval :A. Klanecký.)
 
 
DOMOV