O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

 
DOMOV
 
PRAVDA O POTRATOCH

Vybrali sme pre čitateľov informáciu založenú na faktoch . Je to aktuálne na súčasnom Slovensku, kde sa ODBORNOSŤ nahradzuje často pokriveným náboženským diktátom .

Ako sa vyvíjali názory na umelé ukončenie  tehotenstva v Kresťanstve.

Svätý Augustín (AD 354-430) hovoril:, “Nemôže byť živá duša v  tele, ktoré ešte nemá pocity” Pôvodne kresťanskí teológovia verili, že duša vstupuje do tela bola po štyridsiatich dňoch tehotenstva u chlapcov a po osemdesiatich dňoch u dievčat  . Tieto zásady , že prerušenie tehotenstva  nie je vražda sú obsiahnuté v  zbierke kanonického práva  v r. 1140. Toto bolo zmenené až v r.1917

Tolerantný postoj katolíckej cirkvi  až do r.1869 , keď pápež Pius IX    zrušil rozdiel medzi embryom, ktoré ešte nemá alebo už má dušu. a tak zaviedol exkomunikáciu za prerušenie tehotenstva.  

Umelé ukončenie tehotenstva (= prerušenie / alebo interrupcie) dnes: legálne a ilegálne  

Dve tretiny žien tohto sveta žije v krajinách , kde sa môže robiť prerušenie tehotenstva pre celý rad dôvodov vymedzených zákonom. Toto malo kladný dopad  pre prístup k bezpečnej  odbornej pomoci    a znížil sa podstatne počet komplikácií a smrti ako aj vrážd novorodencov. Zdravotný stav žien a ich rodín sa v priemere zlepšil

Prerušenie tehotnosti sa robí aj v krajinách kde nie je povolené. Odhaduje sa, že 50 miliónov prerušení sa uskutoční ročne. Asi polovica  z toho mimo zariadení lekárskej starostlivosti. Tam kde je zakázané sa robí ilegálne ďalej. Asi 100 miliónov žien na svete  by potrebovalo im neprístupnú antikoncepciu.

Metódy nelegálneho prerušovania tehotenstva sú robené prostriedkami ohrozujúcimi život a zdravie. Tieto metódy sa podpisujú pod úmrtie  asi 100 000 až 200,000 žien ročne. Ak to nekončí smrťou, takmer vždy sú doživotné zdravotné následky. Toto všetko odpadá v krajinách, kde zákon dovoľuje prerušenie odborným lekárskym zákrokom..

PREHLADY SITUÁCIE

ZÁPADNÁ EURÓPA

Vo všetkých európskych krajinách okrem troch (Írsko, Severné Írsko a Malta) je odborne robené prerušenie legálne. Ak sú na to zákonité dôvody. Týmto samotným faktom sa poty prerušení podstatne ZNÍŽILI  päť až desaťkrát menej než vo východnej Európe., čo je zapríčinené aj tým, že ťažisko plánovaného rodičovstva sa presunulo na antikoncepciu.

Belgicko.

Prerušenie bolo legalizované až v 1990r. Dvaja lekári musia potvrdiť stav potreby, čo je povolené do 12 týždňov. Po tomto termíne je povolené  v prípadoch keď je ohrozené zdravie ženy, alebo hrozí ťažká vrodená vada embrya.

Dánsko

. Od r. 1939je prerušenie legálne ak sa tým zachraňuje život matky. V r. 1956 sa liberalizoval zákon a povoľuje aj lekárske a sociálne dôvody. Ďalšia liberalizácia nastala v r.1970 povoľujúca prerušenie ženám po 38 roku veku a  a tým čo majú štyri alebo viac detí. Prerušenia po 12 týždni musia byť iba na povolenie . Antikoncepcia je zadarmo pre každého aj pre teenagerov.. Týmto docielili, že počty tehotenstva u teenagerov sú polovica počtov v USA

Fínsko

Zákony pochádzajú z r.1970,1978 a 1985. Prerušenie je povolené pri odporúčaní dvoch lekárov pre celý rad definovaných príčin. Po dvanástom týždni sa vyžaduje k povoleniu ohrozenie zdravia alebo života ženy alebo zdravia plodu

Francúzsko

Počas nacistickej okupácie bolo prerušenie prísne trestané. V sedemdesiatych rokoch sa odhaduje, že asi pol milióna žien malo nelegálne utajované prerušenie. Prerušenie je povolené iba do desiateho týždňa, preto ženy cestujú do UK, aby sa im dostalo prerušenie po desiatom týždni. Od r. 1988 bolo povolené užívať piluly RU 486(na prerušenie tehotenstva). Toto sa teraz používa až v 30 % keď si žena nepraje donosiť. Dočasne bol tento prostriedok stiahnutý , ale napokon vláda sa rozhodla, že zdravotné ohľady sú dôležitejšie ako náboženské námietky a minister zdravotníctva vyhlásil, že je to vecou morálky ženy.

FAŠISTICKÉ  NEMECKO prísne zakázalo prerušenie, židovky však mali nariadené prerušenie tehotenstva.

ROZDELENÉ NEMECKO

V r. 1976 Západné Nemecko povolilo prerušenie v prvých 12 týždňoch. Vyžadovalo sa konzílium dvoch lekárov, napriek tomu niekedy sa robili (finančné) ťažkosti, ktoré nútili ženy cestovať do Holandska.

V Nemeckej Demokratickej Republike v r. 1972 sa legalizovalo prerušenie. Zákon jednoznačne dával prednosť antikoncepcii, avšak dával žene právo rozhodovania pre prípad obmedzenia počtu detí, a časového odstupu pôrodov

Zjednotené Nemecko

Po dvoch rokoch zjednotenia v r. 1992 sa prijal zákon povoľujúci prerušenie v prvom trimestri. Kresťanský demokrat Helmut Kohl sa ohradil na súde , rovnako ako v Bavorsku. Ústavný súd zaujal “šalamúnske stanovisko”, ženy majú povolené, ale predtým sa musia podrobiť “porade”, ktorá sleduje zámer odradiť ju .od prerušenia. To neplatí pre prerušenie z dôvodov znásilnenia. Toto bolo prijaté parlamentom v r.1995. ( Za prerušenie sa však platí)

Veľká Británia

Katastrofické následky užívania talidomidu mali za následok v r. 1962 tisíc pôrodov zmrzačených detí , ktorým chýbali končatiny. Mnohé z týchto detí preto, že odmietli prerušenie. V r. 1967 sa povolilo zákonom prerušenie pri presne stanovených indikáciách. Teoretický je to bezplatné , avšak väčšinou volia ženy platené služby. V r. 1990 obmedzil zákon povolenie prerušenia z pôvodných 28 týždňov na 24 týždne, avšak výnimkou tohto limitu sú prípady v prípadoch zdravotného ohrozenia plodu ( poznámka prekladateľa :niektoré dedičné poruchy plodu sa dajú zisťovať iba z plodovej vody, čo odďaľuje možnosť vyšetrenia, a navyše samotné vyšetrenie je časove náročné, čím sa termín prerušenia nevyhnutne oddiali ) Pilulky  RU 486 na prerušenie tehotenstva sú povolené do deviateho týždňa tehotenstva.

Grécko

V r.1986 sa prijal zákon umožňujúci prerušenie v prvých 12 týždňoch, v lekársky odôvodnených prípadoch až do 24 týždňov, V prípadoch tehotnosti znásilnenia, u maloletých a  pri krvismilstve je povolené do 19 týždňov. Od r. 1980 je antikoncepcia je prístupná. Informácie o plánovanom rodičovstve zaostávajú.

Írsko

Prerušenie je ilegálne . Cestovanie do cudziny je povolené, ročne asi 4000 žien cestuje do Veľkej Británie pre prerušenie

 Taliansko

V r. 1978 sa prijal liberálny zákon, pretože predtým asi 800000žien malo ilegálne prerušenie tehotnosti. Povoľuje sa od 18 rokov vyššie z dôvodov zdravotných, sociálnych a finančných.. Po deväťdesiatych dňoch je povolené v prípade ohrozenia zdravia

V máji 1981 Italský národ ODMIETOL v REFERNDE snahy katolíckej cirkvi zrušiť tento zákon -Dlhé čakacie termíny však majú za následok, že ešte je dosť neodborne vykonávaných prerušení.

Holandsko

V apríli 1981sa uzákonilo prerušenie až do 24 týždňa a ponecháva sa na ženu samotnú a jej lekára rozhodovať Od r,1986 štát na nátlak ”feministiek” už aj oplatí trovy lekárskeho výkonu.

Nórsko

 Do 12 týždňov  žena sama sa o prerušení rozhoduje, po 12 týždňoch treba konzílium dvoch lekárov Dôvodová správa je poučná: Hovorí  sa v nej: SPOLOČNOSŤ JE POVINNÁ ZABESPEČIŤ PRE DETI BEZPEČNÚ VÝCHOVU, takže občania dostanú informáciu o živote v spoločnosti, plánovanom rodičovstve, etické  smerovanie, a tak sa docieli zodpovedný postoj, ktorý ZNÍŽI POČTY PRERUŠENÍ ČO NAJVIAC

 Portugalsko

Je to prevažne katolícka krajina a cirkev silne odporovala liberalizácii, napriek tomu parlament prijal zákon v r.1984, ktorý dovoľuje v špecifikovaných prípadoch.(deformity plodu, znásilnenie, ohrozenie života alebo zdravia ženy,) Vyžaduje sa konzílium dvoch lekárov.

Španielsko

Ťažké boje sa zvádzali s námietkami katolíckej cirkvi, avšak Španielsko legalizovalo možnosť prerušenia  po znásilnení, vážnej abnormalite plodu a vážnom riziku pre telesnú a duševnú chorobu ženy.

Švédsko

Prvý zákon pochádza z r 1938, bol novelizovaný v 1946,1974,1975. Prerušenie je bezplatné do 18 týždňov po schválení národnej komisie pre zdravotníctvo. Sexuálna výchova  v školách je povinná. Mládež je pomerne sexuálne aktívna, používa antikoncepčné prostriedky často, Prerušenia sú nepotrené a zriedkavé. Švédsko patrilo medzi prvé štáty, ktoré legalizovalo pilulky RU 486 na prerušenie tehotenstva., Napriek tomu pôrodnosť vo Švédsku sa zvýšila z  priemeru 1,6 detí na 2.17 v r. 1993.Bolo to uskutočnené zavedením 15 mesačnej rodičovskej dovolenky a vzrastom počtov jaslí a starostlivosti o deti počas zamestnania rodičov

Bývalé štáty východného bloku

Albánia

Po prvých zákazoch prerušenia  sa zákon liberalizoval v r. 1990, avšak zaostávala informácia o plánovanom rodičovstve.. V r. 1992 sa zaviedol výcvik pracovníkov na plánované rodičovstvo Tieto opatrenia sa odrazili v dramatickom poklese pôrodných úmrtí a v poklese diletantských nezákonných abortov. Pre porovnanie v pôrodnici v Tirane v r.1990 4,929 prípadov ohrozenia zdraviam v r,1992 už iba 145 prípadov zavinených ilegálnymi zákrokmi

Bulharsko

Od r 1956 do 1968 bolo prerušenie povolené. V r. 1968 a 1973 boli urobené reštrikcie. Od r 1990 bolo prerušenie podľa voľby ženy povolené ako výlučné právo ženy. Pravoslávna cirkev nie je zďaleka v takej opozícii voči tomu ako katolícka.. Žiaľ málo sa využíva antikoncepcia, preto sú počty prerušení v Bulharsku vysoké

Štáty bývalého Československa

V r. 1957 sa prijal v ČSFR pomerne liberálny zákon, v r. 1987 sa novelizoval zákon a zrušili sa okresné komisie povoľujúce prerušenie. Stačila písomná žiadosť do konca prvého trimestra. Potom museli už rozhodnúť o indikácii lekári.

Po rozpade republiky sa na Slovensku podstatne zvýšili klerikálne nátlaky na zákonné obmedzenia prerušenia. V oboch následníckych štátoch iba 28 % žien využíva antikoncepčné metódy. Aj v tomto ohľade sa prehlbuje rozdiel medzi Českou republikou a Slovenskom. V Čechách sa používanie antikoncepčných metód zvýšilo viac než na Slovensku

Maďarsko

Po r 1989 sa zákony liberalizovali, proti úplnému zákazu zavedenému v r. 1973, V relatívne širokom počte indikácií sa prerušenie povoľuje v prvom trimestri Tieto opatrenia boli napadnuté na ústavnom súde, Na základe toho sa novelizoval zákon a teraz dovoľuje prerušenie v prípadoch ohrozenia do 12 týždňov v prípadoch znásilnenia, a vážneho zdravotného ohrozenia. rodičky alebo plodu, čo musia potvrdiť dvaja lekári. Žena pred prerušením sa musí podrobiť “porade”, ktorá jej vysvetlí okolnosti pre a proti

Poľsko

 Uzákonené bolo prerušenie v r.1956.platilo na prvý trimester v prípadoch sociálne ekonomických a aj pre druhý trimester v pre lekárske indikácie a sexuálne zločiny. Pre nedostatok antikoncepčných prostriedkov bolo prerušenie v Poľsku pomerne časté. Bolo zdarma v štátnych nemocniciach.

Hnutie Solidarita a Katolícka cirkev navrhovali nový zákon proti prerušeniu tehotenstva, avšak dolná komora parlamentu ho zablokovala. Napokon poľský parlament ustúpil nátlaku katolíckej cirkvi a ZRUŠIL (väčšinou jedného hlasu) liberálny zákon o prerušení.

Týmto sa prerušenie tehotenstva v Poľsku dostalo do “podzemia”, Bol zaznamenaný desať násobný nárast ceny za prerušenie, turistika za účelom prerušenia do Ruska a do Českej republiky sa obrovsky rozmohla a podstatne vzrástol počet vrážd novorodencov, alebo zahadzovanie novorodencov do odpadkových kontainerov a podobne Výchova sexuálna je nedostatočná a antikoncepcia je málo dostupná. Namiesto toho sa zaviedla POVINNÁ INŠTRUKCIA KATOLÍCKEHO POSTOJA k problému rodičovstva vo všetkých školách.

V r. 1994,  Tretí kongres poľských lekárov inicioval nový –liberálnejší zákon, avšak prezident Lech Valensa ho zablokoval

Rumunsko

Nikolau Čaučesku v r. 1957 zrušil zákon o prerušení tehotenstva údajne pre nízku pôrodnosť Bolo povolené prerušenie iba pre ženy, ktoré mali päť detí.. V r 1986 tento zákon bol ešte viac sprísnený .Horor režimu bol odhalený až po páde diktátora Čaučesku a zistilo sa že počty prerušení boli o veľa vyššie ako v akejkoľvek krajine kde boli prerušenia legalizované. Viac než 10,000 žien zomrelo na nelegálne potraty a asi 200,000detí bolo umiestnených v sirotincoch.. Detská úmrtnosť v dôsledku toho bola vysoká.

V decembri 1989 ihneď po zvrhnutí Čaučeska Národný Front Spásy  zrušil drakonickí zákony proti potratom. Úmrtnosť rodičiek ihneď na to poklesla o 31,7 %. No počty potratov sú stále vysoké. Ešte je stále ťažké presvedčiť ženy na používanie antikoncepčných metód.

Bývalá Juhoslávia

Od r.1978 bolo prerušenie legálne v v prvých desiatich týždňoch tehotenstva, potom bolo potrebné schválenie špeciálnej komisie. Po rozpade Juhoslávie je tento zákon technicky platný v Bosne –Hercegovine, Chorvátsku a Srbsku. V roku 1992 vyšlo na javo, že 20,000 až 50,000 moslimských žien a dievčat bolo systematicky znásilňovaných  Srbskými bojovníkmi, Aj Chorváti a mohamedáni sa dopúšťali znásilňovania, usudzuje sa však, že v menšej miere. Iba časť žien, ktoré boli prepustené z táborov znásilňovania  mali prístup k prerušeniu tehotenstva. V Chorvátsku doteraz je ťažký prístup k prerušeniu pre kampaň katolíckej cirkvi. Pri tejto príležitosti pápežovo vyhlásenie znásilneným ženám, aby radšej donosili, než sa podrobili prerušeniu vyvolalo svetovú senzáciu

V dôsledku pretrvávajúcej paralýzy života po vojnách nastal vysoký nárast abortov, ktorý  v niektorých oblastiach prevyšuje počty narodených.

Aké sú názory iných náboženstiev a sekulárne humanistického hnutia

ISLAM

Väčšina moslimských náboženských teoretikov pripúšťa prerušenie tehotenstva, iba sú rozdiely v chápaní štádií vývoja embrya., po ktorom je prerušenie už neprípustné, Vynára sa teologická otázka kedy vstupuje duš a do tela embrya, Jedna skupina pripúšťa 120 dní po počatí, iní zastávajú názor osemdesiat dní alebo dokonca štyridsať dní , ( vedecky nie je zatiaľ dokázané kedy sa embryo stáva živou BYTOSŤOU a kedy prestáva byť súčasťou tkaniva matky – poznámka predkladateľa) Iná skupina sú o veľa prísnejší a dokonca terminujú tento moment ako čas kedy sa semeno dostáva do maternice ( ¾ vajíčok, ktoré sú už oplodnené sa spontánne potratí, bez toho, aby žena o tom vedela- poznámka prekladateľa)

JUDAIZMUS

Prerušenie, ktoré ohrozuje život matky je povinnosťou. Jej život má absolútnu prednosť pred životom plodu. Plod nepokladajú za živý , živým sa stáva až  pri procese pôrodu . Názory na prerušenie však nie sú jednotné. Niektorí zastávajú názor, že už psychická nerovnováha je postačujúcim dôvodom, iní obchádzajú tento problém tým, že prikazujú ženám poradiť sa s rabínom Rabíni v Reformnom judaizme sú zväčša za rozhodovanie ženy samotnej

UNITARIÁNI

Títo zdôrazňujú integritu a hodnotu človeka. Sú za plánované rodičovstvo., pestovanie sexuálnej zodpovednosti a za  právo ženy voľnej voľby Unitariánska Rada Kanady v r. 1989 vyzvala federálnu vládu, aby prerušenie tehotenstva NEKRIMINALIZOVALA. a aby si osvojila politiku všeobecného prístupu k prerušeniu tehotenstva, po celom území.

SEKULÁRNI (SVETSKÍ) HUMANISTI

Títo nepokladajú embryo alebo plod za bytosť, ale iba za živé tkanivo, ktoré má potenciál stať sa živým človekom. Pokladajú rozhodovanie o prerušení tehotenstva za osobnú a morálnu vec voľby samotnej ženy a odmietajú, aby toto bolo  predmetom trestného zákona.

SÚHRN

Legislatíva, ktorá obmedzuje prerušenie tehotenstva nevedie k zníženiu počtov prerušenia tehotenstva. Údaje z Rumunska, keď bolo prerušenie zakázané, z Talianska, pred liberalizáciou zákona a z Latinskej Ameriky. Zo Stredného Východu a Afriky, ako aj z iných rozvojových oblastí (konkrétne kapitoly pozri originál –poznámka prekladateľa) dokazujú, že počty prerušení sú vysoké práve v tých krajinách , kde je prerušenie zakázané

V počtoch materských poškodení zdravia a úmrtí nie je priama závislosť medzi obmedzujúcimi zákonmi. Prerušenia vykonávané mimo zákona majú podstatne väčší podiel na komplikáciách a úmrtiach matiek. Vo svetových štatistikách sa ukazuje, že asi jedna tretina z odhadovaného počtu 50 miliónov abortov ročne sú nelegálne, Odborníci odhadujú , že asi 70,000 až 200,000 žien ročne  zomiera  po celom svete ako dôsledok nelegálneho prerušenia tehotenstva, Toto je dôvod pre legalizáciu prerušenia tehotenstva zákonom

Dve tretiny žien na svete má šťastie, že žijú v krajinách , kde je prerušenie povolené Toto má ten dopad, že ledva je prerušenie povolené neproduktívne zdravie žien sa zlepšuje , počet úmrtí súvisiacich s prerušením sa znižuje najmenej o 25 % a choroby súvisiace s prerušením sa znižuje ešte zďaleka viac, Tam kde je prerušenie povolené a bezpečné, veľká väčšina žien , ktoré si to želajú ukončujú tehotenstvo v prvom trimestri tehotenstva

Ak ženy majú možnosť vyhnúť sa neželaným tehotenstvám je o veľa vyššia pravdepodobnosť, že ich deti prežijú a sú zdravé. Okamžite sa to prejavuje aj na znížení počtu vrážd novorodencov alebo na znížení počtu odhodených detí

K tomu však pristupujú aj opatrenia, ktoré uľahčia prístup k plánovaniu rodičovstva.

V septembri 1994 OSN medzinárodná konferencia o populácii a rozvoji v Káhire ( ktorej výsledky na Slovensku boli umlčané- poznámka prekladateľa)  s účasťou viac než 180 štátov schválila Akčný program, v ktorom sa hovorí nasledovné: “ Všetky vlády a Medzivládne organizácie  ako aj mimovládne organizácie sa vyzývajú, aby zvýšili svoje úsilie o zdravie žien, aby sa vyrovnali s prerušením tehotenstiev, ktoré nie sú bezpečné a ….znižovať počty prerušení tehotenstva zavedením rozšírených služieb plánovania rodičovstva”

Už dávno sa poznalo, že počty prerušenia tehotenstva je možno efektívne znížiť výchovou o ľudskej sexualite a o plánovaní rodičovstva, ako aj sprístupnením bezpečných metód antikoncepcie.

Poverenie žien a zainteresovanie mužov do záležitostí neproduktívneho procesu sú tiež veľmi dôležité, aby sa znížili počty neželaných tehotenstiev a z toho vyplývajúcich prerušovaní tehotenstva.

 

Pramene :
­­­­­­­­­­­­­­­ http://www.cbctrust.com/abortion.html#7 (skrátené!)


CHILDBIRTH BY CHOICE TRUST,
344 BLOOR STREET WEST, SUITE 306,
TORONTO, CANADA M5S 3A7 (416) 961-1507

 

Katolicizmus a plánované rodičovstvo.

 

 

Encyklika "Humanae vitae" vydaná 25.júla 1968 Pavlom VI. (1963-1978) sa stala základom doteraz panujúcich názorov na túto- čoraz pálčivejšiu otázku budúcnosti celého ľudstva. Zakazuje sa ňou akýkoľvek zásah , ktorý má zabrániť počatiu a to v akomkoľvek okamihu.[R316]. U zvierat je sexuálna túha spojená s pudom zachovania druhu a preto sa zvieratá pária IBA v období keď to smeruje k počatiu potomstva.. U ľudí má však sex podstatne širší zmysel, ktorý sa vyvinul v dôsledku postavenia človeka v ľudskej spoločnosti.. Je to predovšetkým nástroj vzájomnej úcty manželov , vzájomnej náklonnosti a ochoty pomáhať a prispievať k súdržnosti rodiny. Zvierací samček sa po pohlavnom akte otrasie a ide svojou cestou. U človeka je tomu tak iba prípade prostitúcie. V manželstve je pohlavný akt samozrejmou súčasťou manželskej a rodinnej lásky. Pápež Pavel svojou encyklikou ako sa zdá stavia ľudstvo na rovnakú úroveň so zvieratami. [citát :P.de Rosa: Temné papežství, Vydavateľstvo ETC, Praha,1988, str 319]

Alarmujúce sú štatistické údaje o svetovej populácii zo zdrojov OSN. Priemerný nárast populácie poukazuje, že populácia vzrastá v trvalo zaostávajúcich krajinách, čo zvyšuje prognózy ochudobnenia až hladu, nehovoriac o rozmnožovaní nákazlivých (a iných sociálnych) chorôb, ktoré nepoznajú hranice ako na príklad AIDS .Táto koncepcia katolíckej cirkvi je vážnou prekážkou úsilia Medzinárodných organizácií zabrániť katastrofám z preľudnenia sveta a katastrofám šírenia chorôb, na poprednom mieste medzi týmito aj smrteľnej choroby AIDS.

Každý rok 600,000 žien zbytočne zomiera počas tehotenstva a pôrodov. Dnešná veda vie už diagnostikovať počas vnútromaterničného života plodu, či je plod postihnutý chorobou, ktorá z neho urobí doživotného mrzáka, ba dokonca či ho nezabije. Tieto úsilia podporované aj OSN sú sústavne marené, alebo zdržované zásahmi Svätej Stolice, ktorá vyvíja silnú propagandu, ale aj priamo zasahuje zo svojej pozície - ako uznaný "ŠTÁT" s poradným hlasom pri OSN, teda s právom zúčastniť sa priamo na konferenciách ktoré zvoláva OSN. Svätá stolica používa tu svoj poradný hlas , aby za každú cenu obmedzovala PRÍSTUP ľudí k plánovanému rodičovstvu a BEZPEČNÉMU prerušeniu tehotenstva aj v tých krajinách, kde to je zákonom povolené. Je proti Zabráneniu tehotenstva u žien, ktoré boli vo vojnových podmienkach ZNÁSILNENÉ!

Každý rok 5,8 miliónov ľudí sa stáva HIV/AIDS pozitívnymi, z čoho 2,5 miliónov zomiera.. Tieto cifry sa môžu každým okamihom EXPLOZÍVNE rozrásť . Preto ide o problém ohrozujúci existenciu celého ľudstva..

Pred piatimi rokmi sa zišla štvrtá svetová konferencia žien v Beijingu - v Číne (predtým "Peking") Táto prijala (1955) hlasmi 189 krajín sveta DEKLARÁCIU, ktorá odzrkadľuje jednoznačne nároky žien na rovnoprávnosť a sebaurčenie. Vatikán a jeho spojenci túto platformu zamietajú ako " jeden z najradikálnejších a najnebezpečnejších dokumentov aké si len možno predstaviť." V dohľadnom čase sa chystá konferencia s cieľom zrevidovať výsledky na ktorú sa Vatikán chystá so zámermi zabrzdiť všetko čo sa len dá.

Preto dnes už aj medzi poprednými pokrokovými katolíkmi vzniklo hnutie, ktoré sa usiluje vyradiť Vatikán z jeho pozície štátu s poradným hlasom pri OSN, čím by sa mu zabránilo aby zneužíval svoj vplyv aj z tohto miesta na ohrozovanie budúcnosti ľudstva na tejto planéte.. Podrobnosti pre tých čo sa zaujímajú uvádzame . Meno tejto organizácie

Táto organizácia sa usiluje získať podporu čo najväčšieho počtu

občanov celého sveta bez rozdielu náboženstva PODPISOVÝMI akciami.

ODPORÚČAME získať ďalšie informácie pomocou hore uvedených adries.

 

KATOLÍCI BOJUJÚ ZA ODSTRÁNENIE  PRIVILEGOVANÉHO POSTAVENIA  "SVATEJ STOLICE" v OSN !

 

Čo je kampaň See Change? (Voľný preklad: ZMENA POSTAVENIA SVATEJ STOLICE, v ďalšom  ZPSS)

Stovky organizácií a tisícky ľudí po celom svete  zobrali do rúk iniciatívu a začali kampaň za zmenu štatútu rímskokatolíckej cirkvi v OSN. Znepokojení tým, že cirkev  sa dostala pod  strechu OSN, tým že sa nazvala „Svätá Stolica“ požiadali sme generálneho tajomníka , aby zrevidoval súčasné postavenie  tejto cirkvi ako– stáleho pozorovateľského štátu- nečlena OSN. Máme za to, že Svätá Stolica, ako riadiaci orgán rímskokatolíckej cirkvi, by sa mal účastniť v OSN presne rovnakým spôsobom ako  ostatné svetové náboženstvá- teda ako mimovládna organizácia.

 

Prečo je táto kampaň dôležitá.? Náboženská sloboda je ohrozená.

 

Každé iné náboženstvo s reprezentáciou v OSN, ako Svetová Rada Cirkví, je po právu obmedzená na vzťahy založené na rovnakom princípe aký sa uplatňuje voči ostatným mimovládnym organizáciám.   V čase keď náboženský fundamentalizmus ohrozuje pluralizmus, toleranciu a ľudské práva žien, musí OSN urobiť jasnú deliacu čiaru medzi náboženskými vierami a medzinárodnou politikou. Ak budeme úspešní v námietkach proti štatútu Svätej Stolice , zabezpečí sa tým , že iba štáty budú mať rozhodujúce slovo v politike OSN.

Každým rokom 600,000 žien bezdôvodne zomiera  počas tehotenstva a pôrodu. OSN sa čo raz viac usiluje o rozhodnutia, ktoré by predchádzali týmto úmrtiam. Svätá Stolica ako uznaný štát v OSN má mocný hlas  pri týchto rozhodnutiach. Tento svoj hlas používa  na to , aby obmedzovala prístup k metódam plánovania rodiny, k bezpečnému prerušovaniu tehotenstva a to dokonca v štátoch kde je prerušenie tehotenstva legálne, je proti antikoncepcii pre ženy, ktoré boli znásilnené v priebehu vojnových udalostí.

Protesty proti štatútu Svätej Stolice v prípade úspechu zachránia životy  mnohým ženám. Každý rok 5,8 miliónov ľudí sa stáva HIV pozitívnymi a 2,5 miliónov zomiera na AIDS. V organizácii spojených národov rímskokatolícka cirkev sa pokúša zablokovať medzinárodné rozhodovania, ktoré by smerovali k osvete a výchove o používaní prezervatívov ako jednej z dôležitých metód predchádzania HIV/AIDS. V prípade úspechu našich protestov proti štatútu Svätej Stolice sa pomôže tomu, že stúpajúce tendencie tejto  pandémie sa zastavia

 

Ako môžete podporiť kampaň  ZPSS?

Sú viaceré možnosti ako podporiť túto kampaň. Niektoré z možností uvádzame v ďalšom.

Vaša organizácia môže pripojiť svoj podpis k tejto kampani a takto bude na zozname súhlasiacich subjektov. Môžete nás kontaktovať cez www.seechange.net/form1.htm. Zoznam niektorých z organizácií, ktoré sa už pripojili ku kampani je na adrese www.seechange.net/endorsers.htm

Môžete osobne podpísať poštovú kartu cez internet na www.seechange.net/form3.htm. Alebo my vyplníme takúto kartu vo vašom mene ak nám oznámite E-mailom vaše meno, telefónne číslo a e-mail. Môžete pomôcť distribúciou týchto poštových karát  ak kontaktujete Davida Nolana na adrese:  info@seechange.org . Tieto poštové kartičky môžu byť v angličtine, španielčine, a francúzčine  . Koľko môžete vy alebo vaša organizácia rozdistribuovať?  100? 500?  1000?

Ak môžete podporovať túto kampaň, prosím kontaktujte buď Davida Nolana e-mailom na adrese  info@seechange.org  , alebo telefonicky +1 (202) 986-6093,  alebo faxom +1 (202) 332-7995

******************************************************************************

David Nolan, Senior Associate, Communications and Education

Catholics for a Free Choice, 1436 U Street, NW #301

Washington, DC 20009-3997, USA

T: (202) 986 6093; F: (202) 332 7995; 

E: djnolan@catholicsforchoice.org U: http://www.catholicsforchoice.org/

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


DOMOV