O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV

Etická výchova –zrkadlo umenia výchovy.                    

     týchto dňoch sa stretávame akoby s „križiackym ťažením“ za vyučovanie náboženstva a presadzovanie katolíckej výchovy na školách. Do úzadia, až nezáujmu sa dostáva predmet Etická výchova.

Predmet, ktorý za posledné obdobie mal výrazne posilniť občianske správanie v súlade s výchovou v rodine. Predmet, ktorý je zrkadlom umenia výchovy a kvality vzdelávacieho procesu školy, predmet ktorý ovplyvňuje- formuje charakter, osobnosť, záujmy, zvyky a presvedčenie žiakov, študentov školy, bez rozdielu rasy, národnosti, náboženstva, sociálneho postavenia. Učí na princípe rovnosti uznávať a rešpektovať jedinečnosť osobnosti ako nositeľky ľudských práv. Predmet, ktorý posilňuje  práva detí na slobodu myslenia, svedomia ale i náboženstva,  ktoré sú zakotvené v Dohovore OSN o právach dieťaťa. Podporuje hodnotiace myslenie žiakov objavovaním dobra i zla na základe vlastnej skúsenosti, volieb výberu hodnôt, s vedomím , že každý z nás má svoju cenu podľa skutkov. Úcta k veriacim je mu prirodzená.

Nie je to nový predmet len na Slovensku. Jeho obsah poznajú deti a mládež aj v iných krajinách pod názvom Sekulárny etický humanizmus, Filozofia etiky, Humanitné a kresťanské hodnoty, Životná filozofia, Ako lepšie spolunažívať, Humanistické sebapoznanie, atď.

Prečo tento predmet je neraz na okraji nielen školy, ale aj záujmu spoločnosti ?

Prečo ho má suplovať -  nahradiť náboženstvo ? Možno len pre to, že niekto si myslí, že náboženstvo je o viere a etika o „neviere“ .Možno lacná popularity osobnosti riaditeľa, slúžiaceho učiteľa, je lokajským prejavom „služby dobe“.

            Možno  aj preto sa nevenuje pozornosť rodičom pri vysvetľovaní poslania etickej výchovy pri výbere voliteľného predmetu. Neraz znehodnocuje sa jeho vyučovanie nekvalifikovaným učiteľom a pritom je tu tak  prepotrebná profesionálna  a osobnostná kvalifikácia. Často sa v škole vyskytuje riešenie: „niekto to musí odučiť“... Nevyužíva sa možnosť aj napríklad prostredníctvom Rady školy oboznámiť rodičov so vzdelávacím programom a dať im odpoveď, či vzdelávacie ciele tohto predmetu podporujú harmonický a celostný životný štýl jeho dieťaťa. Nezodpovedná tvorba rozvrhu hodín  ( na konci vyučovania) ho zaraďuje medzi predmety okrajové, naviac, menej dôležité, a pod.

 

Nenahraditeľné a zatiaľ nezodpovedné tu má poslanie Ministerstvo školstva SR.

Alebo je to náhoda, že učebné osnovy, ich obsah stále vychádza zo skúseností v Španielsku, ako model prosociálneho správania ? (Doteraz jediná vydaná učebnica je od  Roberto Roche Olivaru - Etická výchova ,Orbis Pictus,Istropolitana, 1992)

            Len minimálnu pozornosť etickej výchove venujú Metodické centrá. Nepoznám prípad vyhodnotenia predmetu napríklad školskou inšpekciou. Tento marazmus nezáujmu, nechuti skvalitňovať proces etickej výchovy sa odráža  aj  v nezačlenení predmetu ako doplnkového študijného odboru na vysokej škole. Vo svete predsa platí, že vedecké a pedagogické skúmanie sekulárne chápaného humanizmu patrí medzi vysokoškolské disciplíny.  Nechtiac sa natíska otázka : Kto má záujem Etickú výchovu podceňovať, až vyhnať zo školy ?

            Napriek tomu treba poďakovať mravenčej práci desiatok učiteľov, ktorý tento predmet z láskou a zodpovednosťou, v duchu humanistickej koncepcie vyučovania učia. Bez docenenia, vyjasnenosti učebných osnov, nových učebníc, metodickej pomoci, názorných pomôcok , a predsa vytvárajú podmienky, aby „ dieťa bolo subjektom ľudských práv “ aj v našej vlasti na prahu 21.storočia a nie predmetom náboženskej neznášanlivosti.

                                                                                 Štefan Kopčan, Bratislava

        Poznámka redakcie:

            Na stránke Európskeho parlamentu sa v tejto veci objavil významný dokument pod čís Doc A5-0281/2003 REV1 - 21 August 2003, ktorý navrhla Committee on Citizens'  Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs –( Komisia pre občianské slobody a práva, justíciu a vnútorné záležitosti - reportér: Fodé Sylla)V tomto dokumente sa hovorí o SLOBODE MYSLENIA, SVEDOMIA A NÁBOŽENSTA doslovne takto:

33.              vyzývame členské štáty a Európsku Úniu, aby podporovali dialóg  medzi vierami v tom zmysle, aby sa odsudzovala každá forma fanatizmu a fundamentalizmu  a aby sa zabezpečil princíp sekularizmu, ktorý nevylučuje vyučovanie DEJÍN NÁBOŽENSTVA v školách; (zvýraznené kapitálkami redakciou) sme toho názoru, že takýto dialóg a takéto vyučovanie by malo venovať úmernú pozornosť NENÁBOŽENSKÝM SVETONÁZOROM; ( zdôraznené kapitálkami redakciou.)

 Slovensko teda opäť dokazuje , že svojou SÚČASNOU školskou politikou sa sotva môže porovnávať s inými civilizovanými národmi Európy.

 DOMOV