DOMOV

Zavádzajúce informácie

o Belgicku


V súvislosti s bojom o premenu demokratického charakteru Slovenskej republiky v Katolícky klerikálny fundamentalistický štát objavila sa aj zmienka z úst ministra školstva Fronca, že model , ktorý sa má zaviesť v našom školstve je podľa vzoru

BELGICKA

Nepravdivosť tohto tvrdenia sa odhalila článkom uverejneným pod titulom Príklady tiahnu – koho aké v SME - 2. júl, 2003, z pera KATARÍNY ZAVACKEJ,  ktorý sme uverejnili aj na našom internete ( pozri INDEX :<Hovorí minister pravdu>)

 Chceme teraz upozorniť, že v Belgicku zákonom čís 334 z 21. júna 2002 ( novelizujúcim už staršie  zákony) a uverejnenom v belgickej zbierke zákonov ( Moniteur) dňa 22. októbra 2002, boli podrobne stanovené zákony

REGULUJÚCE VZŤAH  ŠTÁTU K BEZKONFESIJNÝM OBČANOM

(Na rozdiel od klerikálne fundamentalistického Slovenska, ktoré ODMIETA prijať takéto zákony)

-                     Tento zákon sa volá: Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intéręts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues -                     (Publié le : 2002-10-22)

(pozri  znenie :< http://www.laicite.be/Documents/Loi_publication_MB.pdf >)

Je to vykonávací zákon, ktorý sa opiera o článok 78 ÚSTAVY

 Spomenieme iba niektoré základné body oblastí, v ktorých zákon REGULUJE vzťah ŠTÁTU a bezkonfesijných („neveriacich“) občanov:

  •  -         Podľa Kapitoly I, článok 2  Ústredná rada filozofických nenáboženských spoločenstiev Belgicka.....je uznaná ako organizácia poskytujúca morálnu pomoc podľa  filozoficekj nenáboženskej koncepcie

  • -         Podľa článku 3. táto Ústredná rada je predstaviteľom nenáboženských filozofických spoločenstiev v ich vzťahoch k verejnej (štátnej) správe. Ústredná rada koordinuje organizáciu a vykonávanie morálnej pomoci (občanom ) v zmysle nenáboženskej filozofickej koncepcie, a je gestorom  materiálnych záujmov a financovania týchto filozofických nenáboženských spoločenstiev. Ústredná rada riadi vykonávanie  funkcií delegátov, ktorí poskytujú morálnu pomoc podľa nenáboženskej filozofickej koncepcie ( v iných európskych zemiach a v USA ich nazývajú “humanistickí kapláni“, alebo „humanistickí poradcovia“- poznámka prekladateľa) ako aj ich postavenie vo vzťahu k štátu.  

  • -         KAPITOLA II. Pojednáva o  uznávaní nenáboženských filozofických spoločenstiev na úrovni administratívnych územných  celkov , provincií a v územnom celku hlavného mesta Brusselu. Podľa článku 4.v každej provincii sa zriaďuje jedna Ústredná rada a v územnom celku hlavného mesta Bruselu dve Ústredné rady Zákon stanoví tiež schvaľovanie počtov teritoriálnych inštitúcií  na spoločný návrh Ústredné rady a orgánov príslušného územného celku

  • -         Podľa KAPITOLY III.- článok 5. v každom hlavnom meste provincie sa zriaďuje verejnoprávny subjekt nazvaný „Inštitút morálnej pomoci Ústrednej rady laikov“ (pojem „laik“ sa vo francúzštine používa pre nenábožensky orientovaných občanov – poznámka prekladateľa) ktorý má právomoci právnickej osoby. V územnom celku hlavného mesta Brusel sa zriaďujú dva takéto inštitúty. Tieto sa poverujú  riadením materiílne finančných potrieb nenáboženských filozofických spoločenstiev. 

      (Ďalšie ustanovenia zákona regulujú menovanie „delegátov“ ( humanistických poradcov) výšku ich štátnych platov a ich osobných náležitostí, ako aj postup pri ich menovaní)

(pozri tiež: Hovorí minister pravdu  )

DOMOV

O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH