O nás 

  Čo robíme


Klerikalizmus

 Aktuality

Názory  

 Odkazy

ENGLISH 

 

DOMOV

CHOĎ na Obsah publikácie

Zásady humanizmu
(podľa Vyhlásenia Rady pre demokratický a sekulárny humanizmus CODESH)

-       Pri chápaní sveta a riešení ľudských problémov uplatňujeme rozum a vedu;

-       odsudzujeme snahy očierňovať ľudskú inteligenciu, úsilie vysvetľovať svet nadprirodzenými silami a hľadanie spásy mimo prírody;

-       veríme, že vedecké objavy a technika môžu prispieť k zlepšovaniu života človeka;

-       veríme v otvorenú a pluralitnú spoločnosť a v to, že demokracia je najlepšou zárukou ochrany ľudských práv pred autoritatívnymi elitami a utláčajúcimi väčšinami;

-       sme za uplatňovanie princípu odluky cirkvi od štátu;

-       pestujeme princíp vyjednávania a prijímania kompromisu ako prostriedku na odstraňovanie názorového nesúladu a docielenie vzájomného porozumenia;

-       sme sa zabezpečenie spravodlivosti a takých postojov spoločnosti, ktoré by viedli k odstráneniu diskriminácie a netolerantnosti;

-       podporujeme menej privilegovaných a znevýhodnených tak, aby si sami mohli pomôcť;

-       pokúšame sa prekonávať príslušnosť k rozdeľujúco úzkym záujmom založeným buď na rase, náboženstve, pohlaví, národnosti, vierovyznaní, triede, sexuálnej orientácii, alebo na etnicite a usilujeme sa pracovať spoločne pre dobro ľudstva;

-       chceme ochraňovať a zlepšovať Zem, aby sme ju zachovali pre budúce generácie a predišli zbytočnému utrpeniu ostatných biologických druhov;

-       veríme, že sa treba tešiť zo života tu a teraz a rozvíjať náš tvorivý talent v záujme jeho úplného uplatnenia;

-       veríme v pestovanie morálky na vynikajúcej úrovni;

-       rešpektujeme právo na súkromie. Dospelým sa musí umožniť napĺňať ich ašpirácie, vyjadrovať ich sexuálne preferencie, uplatňovať reprodukčnú slobodu, mať prístup k širokej zdravotnej starostlivosti a informovanosti, ale aj zomierať dôstojne;

-       veríme vo všeobecne slušné morálne konanie: altruizmus, integritu, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť. Humanistickú etiku možno odvodzovať z kritického a racionálneho smerovania. Sú normatívne štandardy, ktoré spoločne odkrývame. Morálne zásady sú testované svojimi dôsledkami;

-       máme hlboký záujem o mravnú výchovu našich detí. Chceme v nich živiť rozumné uvažovanie a súcit;

-       náš záujem orientujeme rovnako na umenie ako na vedu;

-       sme občanmi sveta a nadchýnajú nás budúce objavy vo vesmíre;

-       sme skeptickí voči neovereným poznatkom, ale sme pripravení prijímať nové myšlienky a hľadať nové východiská nášho myslenia;

-       vyhlasujeme humanizmus ako realistickú alternatívu k teológiám zúfania a ideológiám násilia. Humanizmus je prameňom bohatého osobného významu a pravého zadosťučinenia v službe pre druhých;

-       veríme skôr v optimizmus ako pesimizmus, radšej dúfame, než zúfame, učíme sa pravde namiesto prijímania dogiem a ignorantstva, uprednostňujeme skôr radosť, než pocit viny alebo hriechu, lásku namiesto nenávisti, súcit namiesto sebeckosti, krásu namiesto ošklivosti a rozum namiesto slepej viery alebo iracionality;

-       veríme v plnú realizáciu toho najlepšieho a najvznešenejšieho čo sme schopní ako ľudské bytosti docieliť.

-        

-       DOMOV

-        

-