SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
EHF k výročiu EÚ
Európsky sen

Päťdesiate výročie Rímskej zmluvy (the Rome Treaty)

Na počesť päťdesiateho výročia podpísania Rímskej zmluvy, Európska humanistická federácia (EHF) poukázala na kladný príspevok voľnomyšlienkarov a humanistických organizácií k hodnotám ktoré obhajovali pre Európsku úniu.

Predsedajúci zhromaždenia p. Philippe Busquin, člen európskeho parlamentu a európsky komisár v bývalej komisii, ktorej predsedal R. Prodi, po tom čo poďakoval účastníkom vyhlásil:

„Som mimoriadne šťastný, že sa môžem zúčastniť na predložení ´Európskeho sna´ a Bruselskej deklarácie. Je to naliehavá a nevyhnutná vec, aby európska myšlienka otvorenosti a tolerancie boli opäť zdôraznené v 50-tom roku po podpísaní Rímskej zmluvy v texte, ktorý smeruje k zjednoteniu všetkých občanov v budúcnosti.

Znamená to rešpektovanie každého v duchu desiatich bodov Bruselskej deklarácie, ktorých sa mimoriadne pridržiavam, najmä v bodoch slobody výskumu a umeleckého prejavu.“

Predseda EHF, Angličan David Pollock predkladal materiál „Európsky sen“ Tento dokument napísaný v angličtine a francúzštine kopíruje „Bruselskú deklaráciu“, ktorá bola odsúhlasená širokým okruhom vedúcich osobností z akademických, politických a náboženských kruhov a je naďalej otvorená k podpisom.

„Európsky sen“ predstavuje hodnoty a princípy na ktorých by mali byť budované európske spoločenstvá. Vzbudzujú široký súhlas väčšiny Európanov. Nie sú to hodnoty jedinej kultúry a tradície, ale sú spoločné a umožnia Európanom všetkých tried, kultúr a tradícií spolunažívať v  mieri a súlade. EHF, ako aj jej členské organizácie a partneri obhajujú princíp, že verejné ustanovizne či už sú to obce alebo celá Európa, by mali byť organizované na sekulárnych — svetských princípoch

Generálny tajomník EHF, Georges C. Lienard, koordinátor tohto dokumentu predložil správu o jeho základných pasážach.

„Európsky sen“ rozvíja víziu Európy, kde občianstvo znamená ozajstnú solidaritu, prispievajúcu k boju proti chudobe a vylúčeniu zo spoločnosti. Znamená to Európu v ktorej naše spoločné občianstvo vytvára skutočnú solidaritu a súdržnosť po celom kontinente, čím prispieva k boju proti chudobe a vylúčeniu zo spoločnosti. Je to Európa rešpektujúca slobodu každého, kde neprípustná diskriminácia na neopodstatnených základoch pohlaví, sexuálnej orientácii, veku, rase, zdravotnom postihnutí, náboženstve alebo presvedčení nemá miesto. Ponúka nám míľnik tolerancie v nepokojnom súčasnom svete.

Preložil: MUDr. Alexander Rehák


INFO

Tlačová správa
Brusel, 25. marca 2007


Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk