O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

 

DOMOV

Choď na OBSAH PUBLIKÁCIE


PRÍLOHY

Stanovy Spoločnosti Prometheus

Článok I

Základné ustanovenia

1. Spoločnosť PROMETHEUS (ďalej len Spoločnosť) je občianske združenie, ktoré pôsobí v zmysle príslušných právnych noriem.

2. Názov občianskeho združenia:

- Spoločnosť PROMETHEUS v slovenskom jazyku

- PROMETHEUS Society v anglickom jazyku

3. Sídlom Spoločnosti je Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky.

4. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky.

5. Spoločnosť je členskou organizáciou Europen Humanist Federation a International Humanist and Ethical Union.

Článok II

Cieľ a činnosť

1. Cieľ:

- účasť na prehlbovaní demokracie a skvalitňovaní jej inštitútov v Slovenskej republike;

- propagovanie a presadzovanie ľudských práv a základných slobôd všeobecne, ako aj s osobitným zreteľom na slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania i humanistického presvedčenia;

- obhajoba záujmov občanov bez náboženského vyznania;

- presadzovanie pluralizmu, tolerancie a spolupráce medzi stúpencami rôznych myšlienkových smerov.

2. Činnosť:

- rozvíjanie bádateľskej i dokumentačnej činnosti, výchovno-vzdelávacieho a ostatného kultúrno-osvetového pôsobenia, usporadúvanie seminárov, sympózií i konferencií, publikačná činnosť, prípadne iná činnosť na základe svetského humanizmu a svetskej etiky;

- propagovanie občianskej obradnosti a účasť na jej rozvíjaní;

- podporovanie úsilí zameraných na plánovanie rodičovstva a formovanie modernej rodiny;

- rozvíjanie sociálno-charitatívnej činnosti vo vzťahu k členom Spoločnosti i k iným občanom Slovenskej republiky;

- účasť na úsiliach zameraných na ochranu prírody a na skvalitňovanie životného prostredia.

Článok III

Členstvo

1. Členom Spoločnosti môžu byť fyzické osoby vo veku nad 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia s jej cieľom a chcú sa podieľať na jej pôsobení.

2. Členom Spoločnosti môže byť aj občan iného štátu.

3. O prijatí za člena Spoločnosti rozhoduje Predsedníctvo Ústrednej rady.

4. Členstvo vzniká dňom prijatia.

5. Dokladom o členstve je členská legitimácia, vydaná Ústrednou radou Spoločnosti.

6. Zánik členstva:

- vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo Spoločnosti jej Ústrednej rade;

- vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia Predsedníctva Ústrednej rady o vylúčení;

- úmrtím - člena alebo zánikom právnickej osoby;

- zánikom Spoločnosti.

7. Čestné členstvo:

- čestné členstvo sa priznáva členom, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o budovanie a rozvíjanie činnosti Spoločnosti;

- čestné členstvo sa môže priznať aj nečlenom Spoločnosti, ktorí významnou mierou prispeli k jej rozvoju a pôsobeniu;

- čestné členstvo zaniká:

-         vzdaním sa,

-         odňatím zo závažných dôvodov.

Čestné členstvo sa priznáva aj zaniká podľa štatútu, schváleného Ústrednou radou Spoločnosti.

Článok IV

Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo:

- podieľať sa na činnosti Spoločnosti,

- voliť a byť volený do orgánov Spoločnosti,

- obracať sa na orgány Spoločnosti s podnetmi i sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,

- byť informovaný o rozhodnutiach orgánov Spoločnosti, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov Spoločnosti.

2 . Povinnosti člena sú najmä:

- dodržiavať Stanovy Spoločnosti,

- plniť uznesenia orgánov Spoločnosti,

- aktívne sa podieľať na činnosti Spoločnosti,

- hmotne prispievať na činnosť Spoločnosti.

Článok V

Organizácia Spoločnosti

1. Spoločnosť tvoria kluby, regionálne a ústredné štruktúry.

2. Náplň činnosti klubov a regionálnych štruktúr ako aj vzťahy medzi klubmi, regionálnymi a ústrednými orgánmi Spoločnosti určí Organizačný poriadok Spoločnosti, ktorý vydáva Ústredná rada.

Článok VI

Ústredné orgány

1. Ústrednými orgánmi Spoločnosti sú:

- Valné zhromaždenie,

- Ústredná rada,

- Predsedníctvo Ústrednej rady,

- Ústredná revízna komisia.

Článok VII

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Tvoria ho delegáti klubov a individuálni členovia podľa kľúča stanoveného Ústrednou radou.

2. Zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva Ústredná rada podľa potreby, minimálne raz za štyri roky. Ústredná rada zvoláva Valné zhromaždenie aj na základe požiadania minimálne polovice členov Spoločnosti. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov klubov a tretina členov bez klubovej príslušnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov - prostredníctvom delegátov klubov alebo priamo.

3. Valné zhromaždenie najmä:

- schvaľuje Stanovy Spoločnosti, ich zmeny a doplnky,

- volí a odvoláva členov Ústrednej rady,

- volí a odvoláva členov Ústrednej revíznej komisie,

- schvaľuje rámcové zameranie činnosti Spoločnosti pre dané funkčné obdobie a správu o jej pôsobení medzi zasadaniami valného zhromaždenia,

- schvaľuje správu Ústrednej revíznej komisie,

- rozhoduje o zrušení Spoločnosti.

Článok VIII

Ústredná rada

1. Ústredná rada je výkonným orgánom Spoločnosti. Riadi jej činnosť v období medzi zasadaniami Valného zhromaždenia. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

2. Ústredná rada má minimálne 15 členov. Funkčné obdobie sú štyri roky.

3. Ústredná rada zasadá minimálne dva razy ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Ústredná rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

4. Ústredná rada najmä:

- volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu a ďalších členov Predsedníctva Ústrednej rady,

- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia,

- vypracúva rámcové zameranie činnosti Spoločnosti pre dané funkčné obdobie i správu o plnení vytýčených zámerov. Predkladá Valnému zhromaždeniu správu o hospodárení Spoločnosti za uplynulé funkčné obdobie,

- rozhoduje o zrušení Spoločnosti, ak sa Valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov po zvolaní, aby rozhodlo o tomto akte,

- ustanovuje likvidátora v prípade zrušenia Spoločnosti.

Článok IX

Predsedníctvo Ústrednej rady

1. Predsedníctvo Ústrednej rady (ďalej len Predsedníctvo) plní všetky úlohy Ústrednej rady medzi jej zasadaniami. O svojej činnosti podáva správu na každom zasadaní Ústrednej rady.

2. Predsedníctvo sa schádza spravidla raz za mesiac.

3. Predsedníctvo má spravidla 8-9 členov.

4. Predsedníctvo môže na zabezpečenie činnosti Ústrednej rady a Predsedníctva zriadiť sekretariát na čele s voleným funkcionárom alebo tajomníkom Spoločnosti, ktorý môže byť v pracovnom vzťahu.

Článok X

Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom Spoločnosti je jej predseda, ktorý zastupuje Spoločnosť navonok. V rozsahu určenom Predsedníctvom môže Spoločnosť zastupovať aj iný volený funkcionár.

Článok XI

Ústredná revízna komisia

1. Ústredná revízna komisia je kontrolným orgánom Spoločnosti vo vzťahu k jej hospodáreniu, vrátane hospodárenia zariadení Spoločnosti.

2. Vydáva smernice pre činnosť revízorov klubov a poskytuje im metodickú pomoc.

3. Členstvo v Ústrednej revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Ústrednej rade a so zamestnaneckým vzťahom v Spoločnosti.

4. Predseda Ústrednej revíznej komisie alebo nim poverený člen komisie má právo zúčastňovať sa na rokovaniach Ústrednej rady a jej Predsedníctva s poradným hlasom.

Článok XII

Hospodárenie Spoločnosti

1. Spoločnosť hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2. Zdroje majetku sú najmä:

- príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických aj právnických osôb,

- výnosy z majetku,

- príjmy z činnosti rozvíjanej pri naplňovaní cieľa Spoločnosti.

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu Spoločnosti ako celku a rozpočtu klubov. Za hospodárenie zodpovedajú Ústredná rada a vedenia klubov.

Článok XIII

Znak spoločnosti, členský znak, pečiatky

Znak Spoločnosti a členský odznak schvaľuje Ústredná rada.

Pečiatky orgánov i klubov schvaľuje Predsedníctvo.

Spôsob ich používania určuje Predsedníctvo.

Článok XIV

Zánik Spoločnosti

1. Spoločnosť zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením.

2. Ak spoločnosť zaniká rozpustením, Ústredná rada ustanovuje likvidátora.

3. Pri likvidácii Spoločnosti sa najprv uhradia všetky pohľadávky.

4. Majetok sa v prípade likvidácie Spoločnosti môže použiť len na verejnoprospešné ciele a charitatívne účely.

Článok XV

Záverečné ustanovenia

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením.

2. Stanovy nadobudnú platnosť dňom ich schválenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

3. Schválením týchto Stanov zaniká platnosť Dočasného organizačného poriadku Spoločnosti PROMETHEUS, schváleného Ministerstvom vnútra a životného prostredia Slovenskej republiky dňa 9. marca 1990 pod č. NVVS/2-118/1990.

V Bratislave 17. apríla 1999

Účastníci Valného zhromaždenia Spoločnosti PROMETHEUS


Dostupná literatúra pre humanistov

Vydavateľstvo Rastislav Škoda, Jána Stanislava 8/73, 845 01 Bratislava
e-mail: rastskoda@t-online.de
vydalo v minulých rokoch v rámci edície K teórii a praxi humanistickej výchovy tri knihy pre deti a pre mládež a jednu knihu o etike humanizmu pre dospelých.

Barker, D.: Možno áno, možno nie. 78 strán, 56 obr., 69.- Sk.

Ide o úvod do zdravého skepticizmu pre deti. Desaťročná hrdinka knihy Andrejka sa neustále vypytuje a presviedča svojich priateľov, že neobyčajné príbehy treba najprv dokázať, kým im uveríme. Na historke o strašidlách sa prezentujú možnosti kritického myslenia, vchádzajúceho zo zdravej zvedavosti a bystrého rozumu. Pravidlá typu "Skúmaj podstatu veci!", "Opakuj ten pokus!" a "Dokáž, že je to pravda!" sa vysvetľujú jednoduchými príkladmi.

Barker, D.: Možno je to správne, možno nesprávne. 75 strán, 47 obr., 69.- Sk.

Knižka predkladá dôležité zásady morálnej voľby pre mladšie deti vo veku od 8 rokov, postavené bezohľadne pred každodenné či výnimočné udalosti. Opäť je to Andrejka, ktorá spoznáva spôsoby rozlišovania správneho a nesprávneho, dobrého a zlého. Učí sa, čo sú príkazy, pravidlá a zásady. Jej najdôležitejší poznatok sa týka osobných práv jednotlivca.

Humphreyová, S. McL.: Keby si sa ty mal rozhodnúť, čo by si urobil? 122 strán, 25 obr., 69.- Sk

Knižka prezentuje dvadsaťpäť štylizovaných rozhovorov s mladými o ich osobných hodnotách s cieľom pomáhať im definovať a rozvíjať ich vlastný štýl morálneho správania. Je správne podvádzať pri skúške? Nepovieš rodičom, že sestra robí niečo zlé? Keď sa tvoji dobrí priatelia bijú, máš sa pridať na niektorú stranu? Kniha je tichým poradcom, ako viesť dieťa cez úskalia každodenných problémov a vštepovať mu cit pre zodpovednosť za vlastné činy a rozhodnutia.

Kurtz, P: Zakázané ovocie - etika humanizmu. 232 strán, 155.- Sk

Ako žiť dobrým životom a byť morálne zodpovedným bez viery v nejaké náboženstvo. Kým pravoverní teisti a fundamentalisti túto možnosť popierajú a sekulárny humanizmus (ateizmus, agnosticizmus, naturalizmus, racionalizmus) odmietajú, je autor - profesor Kurtz, významný americký sekulárno-humanistický filozof - presvedčený, že môžeme prekročiť hranice náboženských postojov a dosiahnuť vyšší stupeň etiky. Dejiny ukázali, že viera v boha nie je zárukou morálnej cnosti a že je nesprávne tvrdiť, že jediní "svätí" sú tí, čo žili vo zväzku s kostolom a cirkvami a jediní "hriešnici" tí, čo žili mimo nich. Kurtz presviedča čitateľa, že musí jesť "zakázané ovocie" rajského stromu poznania dobrého a zlého, pustiť sa do etického hľadania a zásady svojho správania budovať na vlastnom rozmýšľaní. Len pretrhanie deistických ilúzií podnieti zdravý rozum k vytvoreniu humanistickej etiky, založenej na racionálnom pohľade na prírodu a poznaní všeobecných morálnych pravidiel spoločných všetkým ľuďom.

Od roku 1998 vydáva Vydavateľstvo R. Škoda dvojmesačne periodikum Zošity humanistov; do júla 2001 vyšlo 26 čísiel po 32 stranách formátu A5. Podnetom bolo vydanie eseje Bertranda Russella o náboženstve, najmä jeho chýrna stať "Prečo nie som kresťanom" z roku 1927. Z ich  pestrého obsahu vyberáme:

č. 26, júl 2001 Claude Cantini: Štyri storočia od zavraždenia Giordana Bruna; Albert Camus: Zabíjajte verejne alebo vôbec nezabíjajte; Jean Bricmont: Zlá reputácia Noama Chomského; Rüdiger Böhle: O nepresvedčivosti kresťanstva; Eugen Biser: Treba zmeniť perspektívu viery; Curt Roslund: Univerzitné kurzy proti astrológii vo Švédsku; Robert Leicht: Moja je morálka? Nie! R. Škoda: Čo hovorí biblia k problémom bioetiky?

č. 25, máj 2001 Friedrich Nietzsche: Antikrist; Zoran Pazemata: Prírodné zákony; Stanko Cerovic: V pazúroch humanistov; Rolf Hochmuth: Naučil som sa žiť s tým, že ma popravujú; R. Škoda: Katolícka doktrína o reprodukčnom zdraví; R. Škoda: Nezastať na polceste; Aram Mattioli: Z božej milosti zahrdúsený; A. Hottinger, W. Wottreng a Z. Hakimi: Keď umierajú Budhovia, ide o kultúrne dedičstvo sveta; R. Luyken a M. Dlouhy: Írsko; Ignacio Ramonet: Anglicko v kríze.

č. 24, marec  2001 Vedecké indikátory 2000: Viera v paranormálno alebo pseudovedu; Theodore Schick, Jr.: Môže veda dokázať, že boh neexistuje? Nemecko sa lúči s bohom; R. Škoda:  Rozprávky nevedú k vede; Peter Singer: Ľudský genóm a genetický supermarket; Ludger Lütkehaus: Ideš k ženám? Friederike Hausmannová: Madona Lukrécia; Nové knihy: Jean Ziegler: Kde sa berie na svete hlad? Alojz Klanský: Druhá okupácia Slovenska; Christopher Hitchens: Návrat Armády spásy; Johannes von Dohnányi: Golf, golf, golf; Astrid Josten: So Štátmi nemám nič spoločné; R. Škoda: Nedorozumenia o klonovaní.

č. 23, február 2001 Ticho o Kosove; R. Škoda: Kto mi povie, čo je život? E. H. Schmitz: Superkresťan pápež Alexander VI.; Anton Rákay: Vystúpiť z tieňa; Edward Tabash: Otvorený list neteistickým filozofom; Ludger Lütkehaus: Metafyzika hlupákov; Toni Negri: Impérium, najvyššie štádium imperializmu; Nové knihy: P. D. Ward a D. Brownlee: Vzácna Zem; Christoph Drösser: Hádzať kocky a mať za partnera mozog; Margaret Downeyová: Smie byť morálne čestný intolerantný? Robert Leicht: Pacientova vôľa; R. Škoda: Komu Boh zakázal jesť ovocie zo stromu poznania? Drobné správy: Zahraničné humanistické a skeptické časopisy; Zmätok okolo Černobyľa; Liečitelia v Taliansku; Ak sa Kristus nevráti na Zem; Kristus - komunista.

č. 22, december  2000 Heribert Prantl: Rúhanie sa - dnes a zajtra; Gerhard Streminger: Jezuánska etika; Jacqueline Hénardová: Bohu česť . v Európskej únii; Hans Schuh: Z mozgu buď srdce! Jonathan Swift: O dobrom použití kanibalizmu; Joseph Weizenbaum: Mýtus o zreteľnej deliacej čiare; Christian Nürnberger: Modliť sa stalo sa zriedkavým; Ralf Bachmann: Aký je vlastne boh? Georg Blume: Komunisti miernia biedu; R. Škoda: Nové požehnanie poznania.

č. 21, október 2000 Oliver Fahrni: Anjeli sú vzrušujúci trip; Gustav Seibt: Pius IX. cítil svoju neomylnosť; Robert Leicht: Monopol pobožnosti; Philipp Gessler: Pápežovo upozornenie je výčitka; Amardeo Sarma: Určenie veku turínskej plachty metódou rádioaktívneho uhlíka; Najstaršie obrazy Krista; Bill Vanderlinde: Vyznamenanie za výskum Turínskej plachty; Stanovisko cirkvi k Turínskej plachte; Alain Bihr a Roland Pfefferkorn: Rovnosť možností proti rovnosti ako takej; Eduardo Galeano: Pomôžte mi, pán doktor, nemôžem spať! Nat Hentoff: Prvý dodatok k ústave USA a Ku Klux Klan.

č. 19, júl 2000 Herbert Schnädelbach: Kliatba kresťanstva; Richard Schröder: Kúkoľ medzi pšenicou; Robert Spaemann:  Holub na streche; Herbert Schnädelbach: Úbohé kresťanstvo! Peter Singer: Kmeňové bunky a nesmrteľné duše; Armin Pfahl-Traughber: Tak povedal Nietzsche: "Boh je mŕtvy!" Rudolf Augstein: Skala, ktorá nebola v Ríme; Mario Bunge: Absolútny skepticizmus sa rovná dogmatizmu; Sergio Della Sala: Mýty o mysli; Matt Cherry: Protiklad lásky.

č. 15, 16, 18 a 20, marec až august 2000 Friedrich Nietzsche: Tak hovoril - vravel - povedal - riekol Zarathustra.

č. 14, február 2000 Peter Sloterdijk: Pravidlá pre ľudskú záhradu; Ronald Dworkin: Falošná obava hrať sa na boha.

č. 12, december 1999 Lewis Vaughn: Chráňte moje deti pred destaoro! Denis Duclos: Zrod hyperburžoázie.

č. 11, november 1999 Paul Kurtz: Humanistický manifest; Arthur Caplan: Budúcnosť bioinžinierovania ľudí.

č. 10, október 1999 Albert Jacquard Jacques Lacarriere: Veda a viery.

č. 9, august 1999 J. W  Goethe: Prometheus; R. Dawkins: Veda a city, 2. časť; L. R. Brown: Čísla neklamú.

č. 8, jún 1999 V. J. Stenger: Objavila veda boha? Mark Twain: Listy zo zeme; R. Dawkins: Veda a city, 1. časť.

č. 7, máj 1999 Feminizmus - S. de Beauvoirová: Ženou sa žena nerodí; F. Montreynaudová: Načo ešte 8. marec?

č. 6, marec 1999 Bartolomé de Las Casas: Stručná správa o spustošení Západoindických zemí;

č. 4, marec 1999 Postmodernizmus; E.O.Wilson: Späť k Osvietenstvu; J. Brickmont: Prečo nemáme nechať na pokoji postmodernizmus; Th. Schick Jr.: Je morálka vecou "chuti"? Lewis Vaughn: Čo je zlé na relativizme.

č. 3, január 1999 Zástupca veliteľa Marcos: Štvrtá svetová vojna sa už začala; Miguel Littin: Nemám rád Plavka.

č. 2, 1999 Bertrand Russell: Čím prispelo náboženstvo k vývoju civilizácie (a tri iné eseje).

č. 1, 1999 Bertrand Russell: Prečo nie som kresťanom (a dve iné eseje).

Zošity humanistov dostať v kníhkupectve Ex libris v Bratislave na Michalskej ulici č.14 . Pri objednávke z vydavateľstva poštou 12.- Sk plus poštovné.


 

Humanistické a skeptické časopisy na svete

Na Slovensku nemáme časopis, ktorý by sa otvorene hlásil k humanistickému svetonázoru. Na svete však existujú desiatky časopisov a stovky kníh s množstvom materiálu kritizujúceho myslenie Nového veku, postmodernizmu, paranormálnych a pavedeckých tvrdení, všetkých cirkví a náboženských hnutí. Ich cieľom je šíriť medzi ľuďmi myšlienky vedy, rozumu a slobody: brániť Darwina proti kreacionistom (najnovšie aj Einsteina proti veriacim), odhaľovať výmysly astrológie, vyšetrovať hlásenia ufológov, pozrieť sa na koreň alternatívnej medicíne s jej homeopatiou, akupunktúrou, rôznym šarlatánstvám, zaujať kritický postoj k rozličným bibliám rozličných cirkví, koránu i svätej knihe dalajlámu; kritizovať fundamentalizmus a dogmatizmus, nech prichádza z ktorejkoľvek svetovej strany.

Stručný zoznam hlavných humanistických a skeptických časopisov:

1.      Age of Atheism. Atheist Society of India, Pithani Dibba, Visakhapatnam 530 002, Andhra Pradesh, India. Vychádza štvrťročne.

2.      American Atheist Magazine. American Atheists, PO Box 140195, Austin, TX 78714-0195, USA. Vychádza štvrťročne.

3.      American Rationalist. Rationalist Association Inc., PO Box 80182, Albuquerque, NM 87198-0182, USA. Vychádza dvojmesačne.

4.      Australian Humanist. CAHS, 4 Alandale Avenue, Balwyn, Vic. 3103, Australia.

5.      Averroes Today. Afro-Asian Philosophy Association, PO Box 5101, Heliopolis West, Cairo, 11771, Egypt. Vychádza polročne.

6.      Bez dogmy. Instytut Wydawniczy "Ksiazka i Prasa", ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa. Vychádza štvrťročne s anglickým resume.

7.      Common Sense Journal. 25.- USD, Unit # 2430, 24 First Campus Center, Princeton, NJ O8544, USA.

8.      De Vrije Gedachte. PO Box 1087, 3000 BB Rotterdam, Holandsko. Vychádza 10x ročne.

9.      Der Freidenker. Freidenkerbund Osterreichs, Postfach 54, 1153 Wien, Rakúsko. Vychádza štvrťročne.

10.  Diesseits. 42 str. A4, 20.- DM, Wallstrasse 61, D - 10179 Berlín, Nemecko. Vychádza štvrťročne.

11.  Espace de Libertés. Centre d'Action Laique, Campus de la Plaine ULB, CP 236 Avenue Arnaud Fraiteur, 1050 Bruxelles, Belgicko. Vychádza mesačne.

12.  Ethical Record. South Place Ethical Society, Bradlaugh House, 47 Theobald's Road, London, WC1X 8SP, UK. Vychádza mesačne.

13.  Europe et Laicité. CAEDEL, 11 rue des Huguenots, 94420 Le Plessis-Trevise, Francúzsko.

14.  European Humanist Professionals. International Humanist Professionals, Postbus 797, 3500 AT Utrecht, Holandsko. Vychádza raz do roka.

15.  Free Inquiry. P.O.Box 664, Amherst, NY 14226, USA. 72 str. A4, 31.- USD plus 7.- poštovné. Vychádza štvrťročne.

16.  Freethinker. National Secular Society, 47 Theobald's Road, London WC1X 8SP, UK. Vychádza štvrťročne.

17.  Freidenker  Deutscher Freidenker-Verband, Shonaicher Str. 2, 70597 Stuttgart, Nemecko. Vychádza mesačne.

18.  Freidenker. Freidenker-Vereinigung der Schweiz, P.O. Box CH-3001 Bern, Švajčiarsko. Vychádza mesačne.

19.  Fri tank. Human-Etisk Forbund Norge), Boks 6744, St. Olavs pl., 0130 Oslo, Nórsko. Vychádza 7x v roku.

20.  Gay and Lesbian Humanist. GALHA), 34 Spring Lane, Kenilworth, CV8 2HB, UK. Vychádza štvrťročne.

21.  Het Vrije Woord. Humanistisch Verbond Belgie, Lange Leemstr. 57, 2018 Antwerpen, Belgicko. Vychádza dvojmesačne (flámsky).

22.  Humanism Today. NACH, Box 191, 5901-Wyoming NE, Albuquerque, NM 87109, USA. Vychádza raz ročne.

23.  Humanismus Heute. Humanistischer Verband Deutschlands, Hobrechtstrasse 8, D-12043 Berlin, Nemecko. Vychádza štvrťročne.

24.  Humanist in Canada. Canadian Humanist Publications, PO Box 3769 Stn C, Ottawa ON, K1Y 4J8 Kanada. Vychádza štvrťročne.

25.  Humanist Outlook. Indian Humanist Union, PO Box 448, New Delhi 110001, India. Vychádza štvrťročne.

26.  Humanist Professional. 4076 Hampshire Avenue N., Crystal, MN 55427, USA. Vychádza štvrťročne.

27.  Humanist. American Humanist Association), 7 Harwood Drive, PO Box 1188, Amherst, NY 14226-7188, USA. Vychádza dvojmesačne.

28.  Humanist. Sarphatikade 13, Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam, Holandsko. Vychádza  raz mesačne.

29.  Humanist. Tidsskrift for Livssyndebatt. Human-Etisk Forbund i Norge, PO Box 6744, St. Olavs Plass, 0130 Oslo, Nórsko. Vychádza dvojmesačne.

30.  Humanisten. Human-Etiska Forbundet i Sverige, Box 5048, S-402 21 Göteborg, Švédsko. Vychádza štvrťročne.

31.  Humanisti. Humanist Union of Finland, PL 793, 00101 Helsinki, Finlandia. Vychádza štvrťročne.

32.  Humanity. British Humanist Association, 47 Theobald's Road, London, WC1X 8SP, UK. Vychádza dvojmesačne.

33.  Church & State. P. Maloney, Box 159, Cork, Ireland. Vychádza štvrťročne.

34.  International Humanist News. IHEU, 47 Theobald's Road, London WC1X 8SP, UK. Vychádza štvrťročne.

35.  Kristall. Zeitschrift fuer Geistesfreiheit und Humanismus. Freigeistige Aktion, Schillerstrasse 50, D-63263 Neu-Isenburg, Nemecko. Vychádza štvrťročne.

36.  La Raison. La Libre Pensée française, 10-12 rue des Fosses-Saint Jacques, 75005 Paris, Francúzsko. Vychádza 10x ročne.

37.  Le Libre Penseur. Association Suisse des Libres Penseurs, Case Postale 131, CH - 1000 Lausanne 17, Švajčiarsko. Vychádza štvrťročne. 16 str. A4, 10.- SF.

38.  Les Cahiers Rationalistes. 14, rue de l'École polytechnique, F 75005 Paris, Francúzsko. Vychádza mesačne. 50 str. A5, 220.- FF, cudzina 430 FF.

39.  Les Idées en Mouvement. La Ligue Française de l'enseignement et de l'éducation permanente, 3 rue Récamier, 75341 Paris Cedex 07, Francúzsko. Vychádza dvojmesačne.

40.  Libero pensiero. Turín, Taliansko.

41.  Liberty. The Principality Publishers, P.O. Box 918, Cardiff CF2 4YP, UK. Vychádza štvrťročne.

42.  MIZ. IBKA, Würzburger Strasse 18a, D-63739 Aschaffenburg, Nemecko. Vychádza štvrťročne.

43.  Modern Freethinker. Indian Rationalist Association, 779 Pocket 5, Mayur Vihar-1, New Dehli 110 091, India.

44.  Modern Rationalist. Dravidar Kazhagam), 50, E.V.K. Sampath Salai, Chennai (Madras) 600 007, India. Vychádza mesačne.

45.  Mores. Humanistisch Verbond Belgie, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen, Belgicko. Vychádza dvojmesačne.

46.  New Humanist. Rationalist Press Association, Bradlaugh House, 47 Theobald's Road, London, WC1X 8SP, UK. Vychádza dvojmesačne.

47.  New Zealand Humanist. Humanist Society of New Zealand, PO Box 3372, Wellington, New Zealand. Vychádza štvrťročne.

48.  New Zealand Rationalist & Humanist. New Zealand Association of Rationalists and Humanists, 64 Symonds Street, Auckland 1, New Zealand. Vychádza štvrťročne.

49.  Philo. Society of Humanist Philosophers, CSH, P.O. Box 664, Amherst, NY 14226-0664, USA. Vychádza dvakrát ročne

50.  Praktische Humanistiek. Postbus 470, 3500 AL Utrecht, Holandsko. Vychádza štvrťročne.

51.  Prometheus. Spravodaj spoločnosti Prometheus. Anglické resume.
Palkovičova 14, 82 1 08 Bratislava. Vychádza štvrťročne.

52.  Quest & Controversy. Humanists of Inland Communities, P.O. Box 1001 San Jacinto, California 92581, USA. Vychádza štvrťročne.

53.  Radical Humanist. Indian Radical Humanist Association, Sassoon Building, 1st Floor, 143 Mahatma Gandhi Road, Mumbai 400 001, India. Vychádza mesačne.

54.  Raison Présente. Nouvelles Editions Rationalistes,14 rue de l'Ecole-Polytechnique, 75005 Paris, Francúzsko. Vychádza štvrťročne. 50 str., 250.- FF, cudzina 450.- FF.

55.  Rekenschap. Humanistisch Verbond Nederland, Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam, Holandsko. Vychádza štvrťročne holandsky a anglicky.

56.  Religious Humanism. 7 Harwood Dr., P.O. Box 1188, Amherst, NY 14226-7188, USA. Vychádza štvrťročne.

57.  Res Humana. Rada Krajowa Towarzystwa Kultury Swieckiej), 00-553 Warszawa, ul. Koszykowa 24, Poľsko. Vychádza štvrťročne.

58.  Secular Humanistic Judaism. 8 Itamar Ben Avi St., PO Box 4512, Jerusalem 91044, Izrael.

59.  Secular Nation. Atheist Alliance Inc., Box 6261, Minneapolis MN 55406, USA. Vychádza štvrťročne.

60.  Secularist. Indian Secular Society, 15 Zapurza, Sahitya Sahawas, Bandra East, Bombay 400 051, India. Vychádza dvojmesačne.

61.  Skeptic. P.O. Box 475, Manchester M60 2TH, UK. Vychádza mesačne.

62.  Skeptic. Skeptics Society, P.O.Box 338, Altadena, CA 91001, USA. Vychádza štvrťročne.

63.  Skeptical Inquirer. P.O.Box 703, Amherst, NY 14226, USA. Vychádza štvrťročne. 72 str. A4, 35.- USD plus 7.- poštovné.

64.  Skeptiker. GWUP, Postfach 1222, D - 64 374 Rossdorf, Nemecko. Vychádza štvrťročne. 60 str. A4, 19,60 ?uro.

65.  South Australian Humanist Post. Humanist Society of South Australia, G.P.O. Box 177, Adelaide 5001, Austrália. Vychádza mesačne.

66.  The Irish Humanist. 2 Dunedin Drive, Dun Laoire, Co. Dublin, Ireland. Vychádza štvrťročne.

67.  Ulster Humanist. Ulster Humanist Association, 25 Riverside Drive, Lisburn, BT27 4HE, UK. Vychádza mesačne.

68.  Világosság. Hungarian Humanist Association), H-1054 Budapest, Szenese Street 10, Hungary.

69.  Wege ohne Dogma. Freireligiose Verlagsbuchhandlung, 68161 Mannheim, Germany.

70.  Zdravyj Smysl. Ruská humanistická spoločnosť, 119899 Moskva, Vorobjovy Gory, Moskovská štátna univerzita, Filozofický ústav, Prof. Kuvakin, Moskva, Rusko. Vychádza štvrťročne.

Kompletný zoznam humanistických (sekularistických) racionalistických časopisov vo svete nájdete na adrese humanism@iheu.org/magazines.htm, kde sú aj emailové adresy jednotlivých redakcií. Staršie ročníky, resp. čísla niektorých z nich sú k dispozícii vo Vydavateľstve R. Škoda, Jána Stanislava 8/73, 845 01 Bratislava.

 


DOMOV

Choď na OBSAH PUBLIKÁCIE