SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Vatikánsky dotazník a realita na Slovensku
Chcú slovenskí biskupi poznať pravdu, alebo iba formálne splnia príkaz Vatikánu?

[08. 02. 14]

V súvislosti so zisťovaním skutočností, ktoré obsahuje vatikánsky dotazník o rodine a veriacich rímskokatolíckej cirkvi „by bolo zaujímavé” dozvedieť sa odpovede pánov farárov na položené otázky. Zaujímavé by bolo aj to ako odpovede vyhodnotili a analyzovali slovenskí biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska (KBS). Odpovede, ich sumarizácia, vyhodnotenie a celkový súhrn za Slovensko budú utajované a to hneď z niekoľkých dôvodov.

a) KBS povie, že sa jedná o internú vatikánsku akciu a podklady pre Synodu biskupov a preto sa štát a občania o to nemajú čo zaujímať.

b) Výsledky budú pre samotných biskupov možno prekvapujúce a preto nebudú mať záujem, aby sa o nich rozprávalo a tobôž už nie aby sa o nich písalo.

c) Ak by celkový súhrn bol predložený aj štátu mohlo by sa stať, že by to vyvolalo pre nich (biskupov) nežiaducu reakciu zo strany spoločnosti, lebo by vyšli na svetlo sveta ich praktické výsledky práce s veriacimi. Mohlo by to zmeniť náhľad veriacich ale aj občianskej verejnosti na celkovú činnosť katolíckej cirkvi.

d) Zverejnenie výsledkov dotazníkovej ankety by mohlo poukázať na to, že ich výslednosť práce je iná ako ju prezentujú pred svojimi ovečkami ale aj pred spoločnosťou a štátom. Samozrejme, že pred nadriadenými vo Vatikáne sa potrebujú ukázať v dobrom svetle. Veď hodnotia sami seba!

Cirkevné inštitúcie venujúce sa rodinám a jednotliví správcovia farností sa budú chcieť prezentovať v dobrom svetle. Hlavy jednotlivých diecéz sa budú chcieť javiť ešte v lepšom svetle. Je to viac ako pravdepodobné. Z doterajšieho poznania slovenských biskupov, ich praktík ako aj ich ješitnosť a zahľadenosť do seba im nedovolí, aby sa dostali na verejnosť informácie o ich neschopnosti prispôsobiť sa podmienkam života spoločnosti v 21. storočí. Dosť si to u veriacich pokazili už s biskupom Bezákom. Vlastná prezentácia sa bude pravdepodobne aj ďalej prejavovať v duchu stredoveku a dodržiavania dogmatických pravidiel katolíckej cirkvi. Zrejme si nevšimli, že aj vo Vatikáne sa trochu vetrá.

V Česku a Rakúsku sa na spracovaní podieľali laici a veriaci priamo pričom otázky boli zverejnené na internete. Ide celkom o deväť okruhov otázok pričom každý z nich má 3 až 6 podotázok:

1. znalosť Biblie a ďalších dokumentov týkajúcich sa rodiny,
2. manželstvo ako prirodzené právo,
3. praktizovanie viery v rodinách a evanjelizácia,
4. pastorácia pre veriacich v ťažkých situáciách,
5. partnerstvo osôb rovnakého pohlavia, postoj cirkví aj proti štátu, ktorý podporuje občianske spolužitie medzi osobami rovnakého pohlavia, pastoračná pozornosť pre týchto ľudí,
6. výchova detí, prijímanie sviatosti, katechéza detí,
7. otvorenosť manželov pre život, encyklika Humanae vitae, morálne hodnotenie rôznych metód antikoncepcie, prax pokánia a účasť na Eucharistii, podpora pôrodnosti,
8. vzťah medzi rodinou a jednotlivcom, kritické situácie rodiny v dnešnom svete,
9. ďalšie návrhy, podnety a výzvy týkajúce sa tém z tohto dotazníka, ktoré môžu byť užitočné.

Na rozdiel od cirkvi v okolitých štátoch zvolili slovenskí biskupi iný prístup pri zbere údajov do dotazníka. Na Slovensku dotazníky budú spracovávať výlučne kňazi a preverení laici z cirkevných spoločenstiev. Je to cielené a má to dva dôvody. Prvý je ten, že počítajú s poslušnosťou a disciplinovanosťou svojich kňazov pri jeho vyplňovaní podľa pokynov vrchnosti. Druhý je ten, že výsledky si budú vyhodnocovať podľa svojho kľúča a tým budú mať hodnotenie svojej vlastnej práce vo svojich rukách. Okrem nich samotných o skutočných výsledkoch nebude vedieť nikto. Ani Vatikán. Podstata tkvie v tom, že u nás sa Cirkev nepýta veriacich, ale odpovedá za nich.

Spôsob aký zvolili pre odpovede slovenskí biskupi je z ich pohľadu logický. Po „skúsenostiach”„kauzy Bezák” je reálny predpoklad, že mnohí veriaci laici a ich spoločenstvá by v odpovediach na otázky z dotazníka boli priami, konkrétni a otvorení čo by, dá sa predpokladať, nebolo lichotivé hodnotenie kňazov a celej slovenskej katolíckej vrchnosti.

Samozrejme, že na akcii sa zúčastnia aj dogmatickí a fanatickí veriaci združení napríklad v organizácii Fórum života a mnohé rehoľné spoločenstvá a klerikálne združenia, ktoré sa tiež vyjadrovali na obranu svojich biskupov za ich list o „kultúre smrti”, ktorý bol čítaný v kostoloch na prvú adventnú nedeľu v decembri 2013. Tí budú prví pomocníci kňazov a budú prezentovaní ako ukážková vzorka veriacich.

Počkáme a uvidíme. A tiež uvidíme či bude chcieť aspoň cirkevný odbor ministerstva kultúry poznať reálny stav o dianí v katolíckej cirkvi. Mal by! Alebo radšej nie?!

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Dotazníková akcia už skončila
Tú je článok k téme na SME, odkiaľ citujeme:

Podľa predsedu Klubu mnohodetných rodín Stanislava Trnovca: „Na Slovensku bolo oslovených veľmi málo rodín, skôr sa zbierali názory jednotlivých duchovných.“


Copyright © 2000—2014 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:kancelariasp@mail.t-com.sk